19 ?ubat günü hayat?n? kaybeden efsane moda tasar?mc?s? Karl Lagerfeld’in yerine Chanel modaevinde yarat?c? stüdyo yönetmeni olarak görev yapan Virginie Viard getirildi.

Chanel'in kreatif direktörü olarak göreve devam edecek olan Virginie Viard, ayn? zamanda Karl Lagerfeld'in de sa? koluydu. Chanel bu önemli geli?meyi ise; "Gabrielle Chanel’in ve Karl Lagerfeld'in miras?n? canl? tutacak" ?eklinde duyurdu.

Karl Lagerfeld'in yorgun oldu?u için ç?kamad??? son defilede de onun yerine, misafirleri selamlamak için Virginie Viard ç?km??t?. Bu ayn? zamanda Lagerfeld'in 1983’ten bu yana kat?lamad??? ilk defileydi.


Chanel ?lkbahar / Yaz 2019

Virginie Viard Kimdir?

Virginie Viard, Karl Lagerfeld ile ilk kez 1987 y?l?nda Chanel'de stajyer olarak ba?lamas?yla tan??t?. 1997 y?l?ndan itibaren Chanel’de önemli pozisyonlarda yer almaya ba?lad?.

Viard zamanla, Lagerfeld'in arkada??, en güvenilir yard?mc?s? ve en yak?n i?birlikçisi oldu. Lagerfeld bir zamanlar Viard ile aralar?ndaki ili?kiyi ?öyle aç?klam??t?; “Temelde çok gerçek bir dostluk ve sevgi var. Bu modaevini yöneten iki ki?iden biri."

Chanel ?lkbahar / Yaz 2019

Biz de bir yandan, üst düzey bir i?e sahne arkas?ndaki "o" yetenekli ismin atanmas?n? iziliyoruz. Kendine özgü bir yörüngesi olan Viard'?n, Frans?z Yeni Dalga sinemas?ndan ve Anna Karina'dan ilham alarak tekstil okumaya karar verdi?i bilinenler aras?nda.

Tiyatro ve sinema için kostüm tasarlayarak kariyerine ba?layan Viard'?n 1987 y?l?nda Chanel'e girmesiyle de 32 y?ll?k bir ili?ki ba?lam?? oldu. Markan?n yarat?c? stüdyo yönetmeni olarak, Karl Lagerfeld’in eskizlerini meyvelere ta??yan ve atölyelerde bulunan terzi ile ba?lant? kuran isim hep Viard oldu.

Onu memnun etmeyi seviyorum ama ayn? zamanda onu ?a??rtmay? da. Tüm yarat?c? insanlar gibi o da çok hassas ama ayn? zamanda çok cömert.

Viard'?n bu gemiyi ne kadar süre yönetece?ine dair bir gösterge yok. Gelen söylentiler ise; 2017'de Celine'den ayr?lan Phoebe Philo ile yola devam edilece?i yönünde.