Sosyal medyada takip etti?imiz payla??mlar, whatsapp gruplar?ndan gelen mesajlar, facebook ve di?er uygulamalar?n bildirimleri beynimize ya?mur gibi ya?arken bu durum günlük ak???m?z? ister istemez kesintiye u?ratmaktad?r.

Bu ‘maruz kalma’ durumunu en uygun ?ekilde yönetmek için HANERSMAN Yönetim Dan??manl??? Ara?t?rma ve Pazarlama Hizmetleri kurucusu Ecehan Ersöz’ün önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

#1 Hayat?m?z?n iplerini kendi elimizde tutmal?y?z, 

#2 Ki?isel vizyon ve misyonumuz do?rultusunda hedeflerimizi asgari kesintiye u?ratarak gerçekle?tirmeliyiz, 

#3 ?çinde bulundu?umuz k?ymetli an? en verimli ?ekilde ya?amal?y?z, 

#4 Ne istedi?imizi bilmeden girdi?imiz ya?am döngülerinden kurtulmal? yani ak??ta kalmal?y?z, 

#5 ?ehir hayat?n?n stresi ve sosyal medyan?n dikkat da??t?c? etkisine kar??n, sosyal hayata, sa?l?kl? ya?ama ve ya?am amac?na odaklanmal?y?z. Robotla?an insan ya?amlar?n?n aksine, var olu? nedenimizi ke?fetmeliyiz,

#6 Arkada? ve ailemizle daha çok sohbet etmeliyiz ve empatiyi önemsemeliyiz, 

#7 Hayat?m?zda i?-ya?am dengesini kurmal?y?z. Kendimize daha fazla alan yaratmal?, var olma sebebimize ve önceliklerimize odaklanmal?y?z,

K?saca kendi ya?am?m?z?n sanatkar? olmal?y?z!        

Dijital Obeziteye Nas?l Esir Olduk?

Son y?llarda en çok öne ç?kan sorun ise sosyal medya ve whatsapp gibi çe?itli ileti?im gruplar? kanal?yla hayat?m?z? t?ka basa teknoloji ile doldurmak! Bu durum en az fiziksel obezite kadar tehlikeli ‘Dijital Obezite’ kavram?n? ortaya ç?kar?yor. Bu sebeple dikkati sürdürmek, hayat amac?m?za uygun ak??ta kalmak ve odaklanmak giderek zorla??yor.

Bu durumu ?leti?im Teknolojisi Uzman? Herbert Marshall McLuhan ‘Önce biz araçlar?m?za ?ekil veriyoruz, sonra araçlar?m?z bize ?ekil veriyor’ sözüyle vurgulam??t?r.

Teknolojinin hayat?m?zda amaç de?il araç olarak kalmas?n? istiyorsak bize sa?lad??? avantajlar?n yan?nda dezavantajlar?n?n da fark?nda olmam?z ve kendimizi buna göre adapte etmemiz gerekiyor.

Çünkü son zamanlarda yap?lan ara?t?rmalar, teknoloji kullan?m? ile bizi biz yapan empati kurma, ileti?im ve dikkat gibi unsurlar?n belirgin ölçüde azald???n? ortaya koyuyor.

Bu durumun sonucu olarak görülen yaln?zla?ma, konsantrasyon eksikli?i ve zaman yönetimi konular?na da Dünya Ekonomik Forumu 2019′ da da önemli yer verildi.

Bu sebeple Dijital Dünya’n?n faydalar?ndan yararlan?rken gerçek dünyam?z?n güzelliklerini ya?amak, ki?isel vizyon ve misyonumuzu gerçekle?tirmek için kendimizi merkezde tutma gereklili?inin fark?nda olmak ve bu durumu sürdürülebilir k?lmak için bir yöntem izlememiz oldukça büyük önem arz ediyor.

Western Ontario Üniversitesi’nde yap?lan bir ara?t?rmaya göre ise beynimiz verilen uyar?lar? zaman içerisinde daha fazla oranda istiyor. Eskiden televizyonda bir film izlemek ile yetinirken ?imdi e? zamanl? olarak telefonumuzdan instagram?m?z? veya da whatsapp mesajlar?n? kontrol etmek istiyoruz.

Total
58
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.