Arkada?lar?n?z?n referans?yla bulu?malara gitmeye a?inaysan?z, uzun haz?rlanma süreçleri ve heyecanla harmanlanm?? o meraka hakimsinizdir. ?ans?n?z yüzde elli; bulu?ma ya güzel geçecek ya da kötü. Tüm bu heyecanlar size yorucu geliyorsa online arkada?l?k siteleri tam size göre!

??te dikkatinizi çekebilecek arkada?l?k siteleri:

# OKCupid

OKCupid, kullan?c?lar? benzer karakter ve ilgi alanlar?na göre birbiriyle e?le?tiriyor. Ancak, e?le?melerden yeterli verimi almak için sitede yay?nlanan anketleri cevapland?rman?z gerekir. OKCupid‘in dikkat çeken bir ba?ka özelli?i de, profilinizi düzenlemek için pek çok seçene?inizin olmas?. OKCupid’de aramalar?n?z? s?n?rland?rman?za gerek kalmaz; dünya çap?nda bile e?le?meler yapabilirsiniz.

# Match

Match, daha önce arkada?l?k sitelerini deneyimlemeyenler için iyi bir ba?lang?ç ad?m? olabilir. Match’te profil olu?turabilir ve potansiyel e?le?melerinizi mesajla?madan görüntüleyebilirsiniz. Böylece bilmedi?iniz bu online ortamda az risk alarak arkada?l?k sitelerinin size göre olup olmad???n? anlayabilirsiniz.

# Coffee Meets Bagel

Coffee Meets Bagel’daki sistemde kullan?c?lar biyografi olu?turmak yerine; “Ben doktorum.” veya “Ben yüzmekten ho?lan?r?m.” gibi cümlelerle ki?ilik özellikleri ve ilgi alanlar?yla ilgili bilgi verir. Daha sonra her gün ö?le saatlerinde, kullan?c?lar uygulaman?n kendileri için seçti?i e?le?meleri görür.

# Elite Singles

Elite Singles “iyi e?itimli bekarlar” aras?nda e?le?me sa?lamaya yar?yor. Ayda 69.95 dolarl?k premium aboneli?i bulunan sitede, ba?lang?çta size bir ki?ilik testi hediye ediliyor.

# FriendFinder-X

FriendFinder-X, aç?k ili?kiyi baz al?r ve tek gecelik ili?kiler içindir. Ruh e?inizi burada bulma ihtimaliniz biraz dü?ük olabilir.

# Single and Shy

Single and Shy, sosyalle?mekte ve ikili ili?kilerde zorlanan çekingen insanlar? bir araya getirmek amac?yla olu?turulmu?.

# Date My School

Date My School, ayn? üniversitede okuyan ö?rencilerin ve mezunlar?n birbirini bulmas?n? amaçlayan bir platform. Sitenin akademik olarak bilgileri teyit eden özenli bir sistemi var.

Total
0
Shares