Bu minik yaramazlar, diyet yapanlar?n en büyük dü?man? -ya da en yak?n arkada??- olabilir. Onlar? dizginlemek istiyorsan?z önce tan?mal?s?n?z.

Ço?u insan, kilo problemleri için hormonlar?n? suçluyor ve haks?z da say?lmazlar. Hormon seviyelerindeki yükseli? ve dü?ü?ler i?tah?n?z?, açl?k krizlerinizi, bedeninizin ya? depolad??? bölgeleri ve çok daha fazlas?n? kontrol ediyor. Bu da diyetin ba?ar?s?nda ya da ba?ar?s?zl???nda kritik rol oynamalar?na neden oluyor. Bilim insanlar?n?n yapt??? en yeni ke?ifler sayesinde, biz de her geçen gün hormonlar?n i?leyi?i hakk?nda daha fazla ?ey ö?reniyoruz. Ve davran??lar?n? çözdü?ümüz zaman, onlarla dost olabilmemiz de mümkün.

Testosteron | Di?er ad?: Bay Cinsel Cazibe +

ÜRET?M YER?: Yumurtal?klar ve böbrek üstü bezleri

KÖTÜ ALI?KANLI?I: Bu dostumuz kas oran?n?z?, enerjinizi ve seks dürtünüzü artt?rmas? ile ünlü. Vücudunuzda olmad???nda, kas oran?n?z?n (libidonuzla beraber) azalmas?na, metabolizman?z?n yava?lamas?na ve kilo alman?za neden olabilir. Azalma, 20’lerinin ba?lar?nda ya da belli türdeki do?um kontrol haplar?n? alman?z nedeniyle ba?layabilir.

D?ZG?NLEY?N: Testosteron üretimini h?zland?racak direnç antrenmanlar?n? haftada üç defa, 30 dakikadan fazla yap?n ve onu eski görkemli günlerine döndürün. ?ekeri kesmek de yard?mc? olabilir. Çünkü çok fazla ?eker, bedeninizdeki testosteron miktar?n? düzene sokan genin keyfini kaç?rabiliyor.

Kortizol | Di?er ad?: Bayan Aç ve Sinirli +

ÜRET?M YER?: Böbreklerinizin üzerinde bulunan böbrek üstü bezleri

KÖTÜ ALI?KANLI?I: Stresli ya da tehdit alt?nda hissetti?inizde -trafikte biri sizi delirtti?inde- enerji patlamas? ya?atarak tepki vermenize neden olur. Tehlike geçti?i zaman bu han?mefendi, i?tah?n? artt?r?r ve böylece yeni kulland???n?z enerjiyi (çok harcamam?? olsan?z bile) yenilersiniz. Sonuç mu? Kilo al?rs?n?z, özellikle de kar?n bölgenizden.

D?ZG?NLEY?N: Öncelikle onun ba?l?ca enerji kayna?? olan kafeini kesin. Özellikle “üç shot” kahve sipari? edenler iyi bilir ki, fazla kahve kortizol salg?s?n? artt?r?r. Komik videolar izleyerek e?lenmeniz ise bu hormonun pek i?ine gelmez. Loma Linda Üniversitesi’nde yap?lan bir çal??maya göre gülmek –hatta beklentisi bile- kortizol seviyesini yüzde 39 oran?nda azalt?yor.

Leptin | Di?er ad?: Bayan Yeter Art?k Doydum +

ÜRET?M YER?: Ya? doku (ya? hücreleri)

KÖTÜ ALI?KANLI?I: Normalde kendisi tokluk sinyali gönderir ve yeme düzeninizi ayarlayarak arkan?z? kollar. Fakat vaktini geçirdi?i yer olan ya? hücreleri yok olmaya ba?lad???nda –yani, ba?ar?l? bir ?ekilde kilo verdi?inizde- ayn? ?ekilde o da azal?r. Ve leptin azald???nda, “Tamam, doydum” mesaj?n? almazs?n?z. Dolay?s?yla da yemeye devam eder ve yo-yo etkisine mazur kal?rs?n?z. Uzun süre a??r? kilolu olman?z da onu y?pratabilir ve çal??may? b?rakmas?na (leptin direnci denen duruma) neden olabilir.

D?ZG?NLEY?N: Çabuk kilo verdirip geçici çözüm sunan diyetlerden -ve leptin direncine öncülük eden kiloyu h?zl?ca geri almaktan- kaç?n?n. Bunun yerine kalori azaltmak gibi sabit yakla??mlar? uygulay?n. Ayr?ca, yeterince çinko ald???n?zdan emin olun; ara?t?rmac?lar dü?ük oranda olan çinkonun, sa?l?kl? insanlarda leptin veriminin azalmas?yla ili?kilendirildi?ini söylüyor. Bu kahraman hormonu mutlu etmek için baklagiller, k?rm?z? et ve kaju gibi çinko aç?s?ndan zengin yiyecekler yiyebilirsiniz. Ve ö?ünlerinizi yerken acele etmeyin. Yava?laman?z, leptine i?ini iyi yapmas? için daha fazla ?ans verir.

Östrojen| Di?er ad?: Bayan Ba?tan Ç?kar?c? +

ÜRET?M YER?: Yumurtal?klar

KÖTÜ ALI?KANLI?I: K?z karde?i progesteron gibi, bu ba?tan ç?kar?c? kad?n da regl döngünüze e?lik eden açl?k ataklar?n?n ini?-ç?k??lar?ndan sorumlu. En az aktif oldu?u zaman -regliniz ba?lamadan hemen önce a??r? yeme iste?i yarat?r. Gücünüzün zirvesindeyken de -yumurtlamadan hemen önce i?tah?n?z? bast?r?r. Ancak bu küçük han?m a??r? güçlenirse, k?z karde?i progesterona boyun e?dirir ve östrojen bask?nl??? görüldü?ünde de kilo kayb? zorla?abilir.

D?ZG?NLEY?N: Lif, östrojeni tutar ve ba??rsaklar?n?za gönderir. Böylelikle bu hormon tekrar kan dola??m?n?za kar??maz. Her gün yakla??k yar?m kilo sebze yemeyi hedefleyin. Bol miktarda smoothie (“ye?il” olmak kayd?yla), salata, az ya? ile sotelenmi? brokoli ve biber gibi seçenekler bu hedefe ula?man?z? sa?layabilir.

Ghrelin | Di?er ad?: Bay Ac?kt?m +

ÜRET?M YER?: Ba??rsak

KÖTÜ ALI?KANLI?I: Leptin ile ortakla?a çal??an bu aç beyefendi i?tah?n?z? düzenlemekten sorumlu. Mideniz
bo?almaya yakla?t???nda, “En k?sa zamanda yemelisin” demeye ba?lar. Siz ö?le yeme?ini yedikten sonra üç saatli?ine dinlenmeye çekilir. Fakat kilo kaybetti?iniz zaman, bedeniniz aç oldu?unu dü?ünür ve “sak?n kilo kaybetme” diyerek üretimini yükseltir. Böylece bir k?s?r döngüye girersiniz. Bir çal??ma, ortalama 14 kilo kaybeden fazla kilolu insanlardaki ghrelin seviyesinin, zay?flamadan önceki durumlar?na k?yasla yüzde 20 daha fazla oldu?unu gösteriyor.

D?ZG?NLEY?N: Dolu bir mide ghrelin seviyesini azalt?r; dolay?s?yla sebze-meyve, patlam?? m?s?r, sebze veya et suyuna çorba gibi midede yer kaplayan fakat dü?ük kalorili olan yiyecekler yiyin. Ve tam anlam?yla ac?kmadan evvel bir ?eyler at??t?r?n (ara ö?ün yap?n). Unutmadan ekleyelim: Çok az uyku yoksunlu?u bile ghrelin seviyesini artt?rabilir ve daha fazla ya? depolaman?za neden olabilir.

 

De r l e y en : S u d e  O r h a n | Women’s Health

Total
10
Shares