Metropol hayat?n?n yo?un temposundan uzakla??p, bedenen ve ruhen rahatlamak istiyorsan?z rotan?z? GreenSpa Wellnees’ a çevirin.

‘’ ?ehrin içinde ?ehirden uzak’’ mottosunu benimseyen GreenSpa Wellness, birçok ?ubesi ile ?stanbul’dan kaçmadan ruhen ve bedenen dinlenme f?rsat? sunuyor. Sofa Hotel Ni?anta??, Mercure Hotel Altunizade , Taç Spor Klubü Ata?ehir, Acar Blu  Residence Acarkent ve  Dedeman Bostanc? Hotel lokasyonlar?nda hizmet veren GreenSpa’ y? di?er spalardan ay?ran en önemli özellik, organik trend ürünleriyle hizmet veriyor olmas?.

Environ cilt bak?m & tedavi ürünleri 25 y?ld?r dünyan?n 70 ülkesinde, önemli doktor klinikleri, Sa?l?kl? Ya?am Merkezleri ve SPA’lar ile prestijli ma?azalarda sat?lmaktad?r. Markan?n kurucusu dünyan?n en önemli 5 Plastik Cerrah’?ndan biri say?lan Dr. Des Fernandes’tir.

Environ’un ba?ar?s?n?n ve SPA & Sa?l?kl? Ya?am Merkezleri taraf?ndan çok tercih edilmesinin ard?nda yatan sebepler:

  1. Ürün içeriklerinin do?ala yak?n olarak haz?rlanmas?, alkol, paraben ve sa?l??a zararl? kimyasal içermemesi: Art?k içinde bulundu?umuz yüzy?lda kullan?c?lar?n genel tercihleri do?al ürünlere yönlendi?inden ENVIRON merkezler için bu noktada güvenilir bir partnerdir.
  2. Cilt sa?l???n?n temelinde, ciltte eksilen A vitamininin tamamlanmas?n?n yatt???n? bulan Dr. Fernandes, “Krem Formunda A?amal? A vitamini Sistemini” geli?tirmi? ve bu sisteme patent alm??t?r. Bu sistem sayesinde merkezler misafirlerini düzenli takip edecek, a?ama a?ama A vitamini dozunu artt?racak ürünler ile SADAKAT geli?mesini sa?layacaklard?r. Bu sistem ba?ka hiçbir cilt bak?m markas?nda bulunmamaktad?r.
  3. Dünyada yine kendisine patentli COLOSTRUM Gel di?er tüm markalara göre fark yaratan bir üründür. Tamamen do?al yollarla elde edilip, saf olarak kullan?ma sunulan bu ürün sayesinde cilt ba????kl??? artt?r?l?r. Gündüz güne? koruma kremleri ile birlikte sürüldü?ünde cildi güne? d???ndaki di?er tüm etkenlerden (radyoaktif maddeler, havadaki kimyasal at?klar, so?uk, vs) korur. ?çindeki yo?un büyüme faktörlerinden dolay? da gece sürüldü?ünde cildi onar?r ve yap?land?rma sürecini ba?lat?r.
  4. Environ’un tüm bak?m protokolleri güvenli ve konforludur. Ki?inin sosyal ya?am?n? etkilemeyecek ?ekilde soft uygulamalar ile etkili sonuçlar al?r.

GreenSPA’n?n konforunda yap?lan cilt bak?mlar?n?n kalitesini ve etkinli?ini artt?racak kabin bak?m ürünlerine sahip oldu?u gibi, deneyimleyen ki?inin memnuniyetini artt?rmak amac?yla ev kullan?m ürünlerine de sahiptir.

Ürün skalas? temel bak?m, anti-aging, leke tedavileri, akne tedavileri vb. tüm cilt ihtiyaçlar?n? kar??layacak ?ekilde çe?itlidir.

Ki?iye özel k?? bak?mlar?n?z için lütfen erkenden randevunuzu al?n

www.greenspa.com.tr

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.