LUX* Bodrum, yeni sezona ödüller, yenilikler ve ba?ar?larla ‘merhaba’ diyor.

Daha ilk y?ll?nda uluslararas? arenada mimarl?k alan?nda ödülle taçland?r?lan LUX* Bodrum Resort & Residences, bu kez de turizm alan?nda uluslararas? bir ödüle lay?k görüldü. ?sviçre’de düzenlenen ve Dünya Turizm Oscar’? olarak kabul edilen  World Luxury Hotel Awards’da, LUX* Bodrum, “Do?u Avrupa’n?n En iyi Lüks Plaj Oteli” seçildi.

 

 

Mauritius, Reunion Adalar?, Maldivler gibi dünya jet sosyetesine hitap eden destinasyonlarda lüksü yeniden yorumlayan LUX*, Bodrum’da LUX* Resort & Residences olarak MYC ?n?aat yat?r?m? ve i?letmesi ile hayata geçmi? olup, 1 May?s’ta ba?layaca?? yeni sezona, ödüller, ba?ar?lar ve yeniliklerle ‘merhaba’ diyecek.

MYC ?n?aat’?n geçti?imiz y?l May?s ay?nda, 70 milyon Dolar’l?k yat?r?m ile Türk turizm sektörüne kazand?rd??? LUX* Bodrum Resort & Residences, dünyan?n en prestijli mimarl?k ödüllerinden olan Milano’daki A’Design Awards’ta kazand??? gümü? ödülün ard?ndan bu kez de turizm alan?nda dünyan?n en büyük organizasyonu olan World Luxury Hotel Awards’ta, dünyan?n en iyileri aras?na girdi. Otel misafirlerinin oylar? ile belirlenen ödüllerde, pek çok uluslararas? otel zincirini geride b?rakan LUX* Bodrum Resort & Residences, “Do?u Avrupa’n?n En ?yi Lüks Plaj Oteli” olarak belirlendi.

May?s ay?ndan itibaren yeniden misafirlerini a??rlamaya ba?layacak olan LUX* Bodrum Resort & Residences’ta yeni sezon yeniliklerini duyurmak için düzenlenen bas?n toplant?s?nda konu?an MYC ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Dr. Murat Akdo?an,  LUX* Grubunun Dünyan?n En ?yi Resort ??letmecisi seçildi?ini vurgulayarak, “LUX* Bodrum henüz 1’inci y?l?n? dahi doldurmadan iki çok önemli uluslararas? ödüle lay?k görülmü?tür. Bu ödüller, sadece LUX* Bodrum’un de?il; Türk turizm sektörünün ba?ar?s?d?r.” diye konu?tu.

LUX* Bodrum, geleneksel t?p ile sa?l?k turizmine yön verecek

?nsan?n tarih boyunca sa?l?k ve güzelli?in pe?inde ko?tu?unu belirten Akdo?an, yeni sezonda LUX* Bodrum’u ayn? zamanda bir sa?l?k oteli olarak da konumlayacaklar?n?n alt?n? çizerek ?öyle konu?tu: “Grubumuz bünyesinde yer alan estethica hastanelerinde ba?latt???m?z ‘Geleneksel T?p’ uygulamas?n? LUX* Bodrum’a da ta??yaca??z. Sa?l?k Bakanl???’n?n onaylamas?n?n ard?ndan hastanelerimizde uygulamaya ba?lad???m?z kupa, hacamat, bitkisel deva gibi geleneksel t?p yöntemlerini bir sa?l?k paketi  olarak haz?rlayaca??z ve misafirlerimize sunaca??z.”

LUX* Grubu Global Bas?n ve Halkla ?li?kiler Müdürü Axelle Mazery ayr?ca yeni sezonda LUX* Bodrum Resort & Residences’ta spa ve wellness hizmeti veren LUX* Me, aç?k hava sinemas?, disco restroom, Beach Rouge, Stella Restoran, Cafe LUX* gibi birçok donat? bulundu?unu hat?rlatarak yoga ve meditasyon seanslar?, fitness e?itmenleri e?li?inde spor deneyimi, jet board’dan su alt? dünyas? ke?fine kadar pek çok farkl? deneyimin misafirleri bekledi?ini de müjdeledi.

Bodrum’un havaalan?na 15 dakika mesafedeki en özel koylar?ndan Adabükü’nde konumlanan LUX* Bodrum’un geçti?imiz y?l, ba?ar?l? bir turizm sezonu geçirdi?ini vurgulayan LUX* Bodrum Genel Müdürü Hakan Oral, Nisan ay? sonuna kadar erken rezervasyon döneminin devam edece?ini belirtti. Oral, “Geçti?imiz y?l %70 oran?nda, ba?ta Avrupa olmak üzere dünyan?n farkl? co?rafyalar?ndan uluslararas? misafir a??rlad?k. Bu y?l pek çok önemli yenili?i hizmete sunaca??z. Bu yeniliklerden biri de Bodrum’da ba?ka bir örne?i bulunmayan, çok özel misafirlerimiz için haz?rlad???m?z premium villam?z olacak. 1200 metrekarelik alanda konumlu “Private Water Front Villa”, kendi özel iskelesi ve mahremiyeti ön plana ç?karan konumu ile dikkat çekecek.”ifadelerini kulland?.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın