Ünlü model Emily Ratajkowski'nin diyet ve zindeli?e yönelik beslenme yakla??m? radar?m?zda.

Sosyal medyadaki bikinili karelerinin referans?m?z oldu?u dü?ünülünce, karn?n?n nas?l bu kadar düz oldu?unu da merak etmemek pek mümkün de?il gibi.

Onun gibi s?k? bir fizi?in, spor salonunda say?s?z saat geçirmek ve çok disiplinli bir diyet gerektirece?ini dü?ünmek ise ilk akla gelenlerden elbette.

Modelin yukar?daki gerçeklere pek uymad???n? belirtelim.

Yo?un bir yürüyü? program? ve biraz da zindelik verici diyetler tercih eden Ratajkowski, ya?am tarz? aç?s?ndan kendi kendine bak?m yakla??m?n? benimsiyor gibi gözüküyor. Sahip oldu?u ?ansl? genleri de es geçmemek laz?m.

 

Bb strawberry sassafras

Emily Ratajkowski (@emrata)'in payla?t??? bir gönderi ()

Kahvalt?

Ratajkowski'nin güne sert bir kahve ve Kouign-amann (hamur i?i bir tatl?) ile ba?lad???na inanmak çok zor.

Ö?le Yeme?i

Emily Ratajkowski, kahvalt?ya göre ö?le yeme?ini oldukça hafif tutmaya çal??makta. Ö?le yeme?inde genellikle bir salata veya sandviç tercih eden modelin pastaya bay?ld???n? da tekrar hat?rlatal?m. Ratajkowski ayn? zamanda yemeklerin yan?nda meyve suyu e?le?melerini de çok seviyor. Zerdeçal ve pancar sular?na bay?lmakta.

Benim için yedi?im ?ey hakk?nda iyi hissetmek çok önemli.

EmRata x BurRata

Emily Ratajkowski (@emrata)'in payla?t??? bir gönderi ()

Ak?am Yeme?i

Gününün büyük bölümünü ev d???nda geçiren model, ak?am yeme?i için nadiren evde kalmay? tercih edenlerden.

Ak?am yeme?i sosyal olmak ve insanlarla ileti?imde olmak için ay?rd???m zaman?md?r.

 

Ak?amlar? daha hafif bir yemek seçmeyi tercih ediyor. Ak?am yemekleri için biraz daha sa?l?kl? olmaya çal??t???n? belirtiyor.

Ratajkowski, nadir de olsa, ak?am yeme?i için evde yemek yapmay? da çok seviyor. Proteine özel bir a?k? olan modelin menüsü ise genellikle et a??rl?kl? bir yemek menüsüne sahip oluyor.

Ben bir etoburum. Et yemeyi gerçekten çok seviyorum. Demir istemiyorum.

"Yemek yapman?n en önemli avantaj? ise vücuduma giren ?eylerin (tuz, ?eker, ya?) benim kontrolümde olmas?, diyen modele kat?lmamak ne mümkün.

Beslenme konusunda dengeye inanan modelin egzersiz s?rlar? ise ?öyle;

Sleepy dessert baby ?????

Emily Ratajkowski (@emrata)'in payla?t??? bir gönderi ()

Egzersiz

Ratajkowski, yo?un bir egzersiz program? yerine, daha yava? bir tempo tercih ediyor.

Büyük bir sporcu olmad???n? dile getiren ünlü model, d??ar?da olmaktan ve yoga yapmaktan gerçekten çok ho?land???n? belirtiyor. Bu yüzden yürüyü? yapmay? ve yoga stüdyosunda vakit geçirmeyi çok sevdi?ini belirtiyor.

 

Ayn? zamanda geleneksel egzersize olan talihsizli?ini ?öyle özetliyor;

Benim bir antrenörüm yok. Ben ç?lg?n bir sporcu de?ilim. Kesinlikle endüstride bir ayk?r?y?m.