Alt Başlıklara Hızlı Erişin

Ereksiyon sorunuyla kar?? kar??ya kalan genç ve sa?l?kl? erkeklerin say?s? gün geçtikçe art?yor. Peki, bu durumun nedenleri ve ili?kilere yans?yan etkileri neler?

CHRIS, 23 YA?INDA. ?lk defa ba??na geldi?i zaman içkiyi suçlam??. “Geç olmu?tu. Bir ?i?e rom içmi?tik ve kaç?n?lmaz gibi görünüyordu. ?kinci kez oldu?unda, s?navdan önce dikkatim da??lm??t? ve akl?m ba?ka yerdeydi. Üçüncüsünde yorgundum. Dördüncü, be?inci ve alt?nc?s?nda yine yorgun dü?mü?tüm. Kendimi ereksiyonumun azalmamas? ve prezervatifin yuvarlanabilmesi umuduyla uyand?rmaya çal???yordum. 23 ya??ndayd?m ve bunu bir ba?ar?s?zl?k olarak görmüyordum” diyor. ?imdi daha ya?l? olabilir ve erektil disfonksiyonumun (ED) k?sa ömürlü ortaya ç?kmas?n? bir güvence olarak kabul edebilir. Ancak bu problemin yirmili ya?larda olmas? çok da normal de?il.

Ya?l? erkekler için bu durum tipik olarak ateroskleroz (t?kanm?? arterler), diyabet veya yüksek tansiyon ile ilgili olur. Yeni ED hastalar?n?n dörtte biri ?u anda 40′?n alt?nda. ?nternetteki sa?l?k forumlar?na göz att???n?zda, say?s? giderek artan genç erkeklerin ED için tedavi arad???n? görebilirsiniz. Fizyolojik sinir hasar? veya derin psikolojik sorunlar olmad??? sürece, genç erkeklerde durum genellikle geçici oluyor. Fakat bu da durumun sinir bozuculu?unu maalesef azaltm?yor.

Bir erkek i?inde veya mali konularda s?k?nt?larla kar?? kar??yaysa, bu durum cinsel performans?n? etkileyebilir.”

Ürolog ve terapistlerin, ED’nin neden bugünlerde daha yayg?n oldu?u konusunda teorileri bulunuyor. Seks terapisti Dr. Morgan Francis, pornografi izleme oranlar?ndaki art??a de?iniyor. Haftada üç ile be? defa porno izlemenin gerçek hayattaki cinsel etkile?im iste?inin kayb?na yol açabilece?ini söylüyor. Çünkü beynin dopamin rezervlerinin sürekli olarak a??r? uyar?lmadan azalabilece?ini belirtiyor.

300 kad?n ve erke?in kat?ld???, pornografinin cinsel arzu üzerindeki etkisini ara?t?ran bir çal??maya göre; pornolar, kad?nlar?n seks dürtülerini tamamen etkilemezken erkeklerinkine etkisi büyük. Ara?t?rmaya kat?lan erkeklerin yüzde üçü seks yapmaktansa, porno izlemeyi tercih ettiklerini belirtiyor. New York Üniversitesi’nden Ürolog Dr Joseph Alukal, bunun pornonun temsil etti?i gerçekçi olmayan beklentilerden kaynakland???n? öne sürüyor.

32 ya??ndaki Ali gibi baz? erkeklerde yirmili ya?larda görülen ED’yi sa?l?ks?z bir ya?am tarz? tetikliyor.
“Her hafta sonu bira içiyor ve ara s?ra uyu?turucu al?yordum. Bir gün yata??ma uzand???mda penisimin küçülmü? oldu?unu fark ettim. Bu aylarca hatta y?llarca böyle devam etti. Zar zor mastürbasyon yapabiliyordum. Sonra kalbimden rahats?zland?m, parti hayat?mdan vazgeçtim ve normal ya?am?ma döndüm” diyor.


Birle?ik Krall?k, Avrupa’daki genç yeti?kinler aras?nda en yüksek kokain kullan?m oran?na sahip. Yo?un kokain kullan?m?, kan damarlar?n?n daralmas?na ve penise giden kan?n engellenmesine neden oluyor. Indiana’daki Ball State Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji Profesörü olan Dr. Justin Lehmiller’e göre; sigara içenler içmeyenlere k?yasla üç kat daha fazla ED sebebiyle ac? çekiyor.

Abur cubur, kan bas?nc?n? ve kolesterolü art?rd??? için dola??m? k?s?tlayan ve damarlar? sertle?tiren (penisi de?il) ba?ka bir etken. Anla??lan o ki, risk alt?nda olan sadece düzenli uyu?turucu kullan?c?lar? de?il. Acta Neurologica Scandinavica adl? t?p dergisinde yap?lan çal??maya göre, uzun mesafeli bisiklet sürmek de penis dürtüsü için gerekli olan nörolojik sinir sistemlerine zarar verebiliyor.


Dr. Christopher Parry; “Erkekler özellikle sert bir sele üzerinde düzenli olarak bisiklet kullan?yorsa, nadir
olsa da bu perineal bölgede riske ve sinir zedelenmesine neden olabilir. Fakat peniste gerçekle?ecek herhangi bir travma, ED’ye neden olabilir.”

Londra’daki The Wellman Clinic’de pratisyen hekim olan Dr. Christopher Parry; “A?r?l? cinsel ili?ki bile erekte olabilmek için psikolojik kayg?lar yaratabilir, bu da ED’yi tetikler. Bir hastay? de?erlendirdi?imde, öncelikle kardiyovasküler sorunlar? (özellikle de aileden gelen bir durum varsa) belirlemek istiyorum. Ancak temel mekanizmalar sa?lamsa, sorun genellikle psikolojik oluyor.”

Cinsel terapist Joanna Benfield, ED’in neredeyse her zaman fizyolojik konulardan ziyade psikolojik sonuçlar do?uraca??na inan?yor. Özellikle de mastürbasyon yaparken herhangi bir sorun ya?amay?p, partnerleriyle beraber olamayan erkekler için bu durumun psikolojik oldu?unu söylüyor. “Asl?nda penis, strese kar?? son derece hassast?r. Bir erkek i?inde veya mali konularda s?k?nt?larla kar?? kar??yaysa, cinsel performans? etkilenebilir” diyor.


Mark, i?ten ç?kar?ld?ktan sonra alt? ay boyunca süren ED’den ?ikâyetçiydi; “Bu ya??ma kadar kendimi daha önce hiç böyle sinirli ve ?a?k?n hissetmemi?tim” diyor. Elbette Mark’?n örne?inde ED geçici bir durumdu. Yeni bir i? bulduktan sonra her ?ey olmas? gerekti?i gibi yoluna girdi.

ED problemi ya?ayanlar?n partnerleri için bu durum, büyük bir özgüven kayb?na sebep olabilir. Benfield, ED’yi ki?isel bir sorun olarak yorumlanmamas? gerekti?inin oldukça önemli oldu?unu söylüyor. Çünkü bu reddedilme korkusu çiftlerin birbirinden uzakla?mas?na yol açabiliyor.

Çiftler tedavi edilirken, Benfield hastalar?n birkaç hafta boyunca penetratif seksten kaç?nmas?n? ve çiftlerin banyoyu payla?mak gibi yo?un samimiyet içermeyen dokunu?larla yeniden ba?lant? kurmas?n? istiyor. “ED ile ilgili problem, herhangi bir yak?nl?k ?eklini gölgelemesidir” diyor Benfield ve ekliyor; “Ereksiyonun gereklili?inin ortadan kald?r?lmas?, çiftin duygusal bir ba?? yeniden ke?fetmesine ve ili?kilerini, cinsel birliklerini yeniden in?a etmesine izin verir.”

“Onu Tatmin Edemed?imi Hissettim” +

Kate’in e?i Pete, ailesinde ya?anan ölümden sonra alt? ay içinde ED’yi deneyimledi. Kate, seks hayatlar?n?n nas?l tekrardan yoluna girdi?ini anlat?yor.

“Gençken bize hep, ‘cinsel çekim ne kadar çoksa bir erkek de o kadar sertle?tir’ denmi?ti. Uzun süre, Pete’in ereksiyon olamad??? için beni art?k çekici bulmad??? fikrini kafamdan atamad?m. Onu tatmin edemedi?imi dü?ünüyordum. Kimsenin suçu olmad???n? kabul etmek ise biraz zaman ald?.

Pete hâlâ, özellikle bir ?ey almak için e?ildi?im zamanlarda heyecanlan?yordu ama bu uyar?lmay? ereksiyon olarak gösteremedi. Sonunda duygusal sorunlar? ile u?ra?mak ve ED’yi tedavi etmek için dan??mana ba?vurdu. Birkaç haftal?k bir süre boyunca, ereksiyonu yeniden ortaya ç?kt??? zaman penetratif seks yerine önce sar?lmaya ve masaj yapmaya odakland?k. Art?k herhangi bir sorunumuz yok. Olsa bile, bunun bir geçi? a?amas? oldu?unu ö?rendik.
Art?k, geçici tedavilerle ve penetratif olmayan seksle ba? etme becerilerine sahibiz. En önemlisi, yatak odas?nda ve d???nda hiç olmad??? kadar aç?k konu?uyoruz.”

 

Derleyen: Selen Meço?lu | Marie Claire Nisan 2018

Total
2
Shares