Ço?u zaman her ?ey d??ar?dan göründü?ü kadar kusursuz olmayabilir. Gisele Bundchen bunun en büyük kan?t?.

?konik süpermodel; hayat?n?n belli bir döneminde ba? etti?i sorunlarla ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Yazd??? otobiyografisi Lessons: My Path To A Meaningful Life kitab? hakk?nda röportaj veren 38 ya??ndaki Bundchen; bir dönem anksiyete ve intihar dü?ünceleri ile sava?t???n? anlatt?.

“Her ?ey d??ar?dan kusursuz görünebilir ancak gerçekte neler oldu?u hakk?nda hiçbir fikriniz yok. Baz? sorunlar? aç?klaman?n vaktinin geldi?ini hissettim. Bu; ya?ad???m her?eyin beni ?u anki ben yapt???n? anlamam? sa?lad?. “

Gelmi? geçmi? en yüksek ücret ödenen Victoria’s Secret mele?i oldu?u ve Leonardo DiCaprio ile ç?kt??? dönemde; bir uçu? s?ras?nda panik atak geçiren model, o günden sonra tünel ya da asansör gibi alanlara kar?? bir fobi geli?tirmi?.

“Kariyerimde harika bir dönemdeydim. Ailemle çok yak?nd?m ve kendimi her zaman pozitif bir insan olarak görürdüm. Bu kendime çekidüzen vermemi sa?lad?. “Neden böyle hissetmek zorunday?m” ?eklinde dü?ünmeye ba?lad?m. Kötü hissetmeye iznim yokmu? gibi dü?ünüyordum. Güçsüz hissediyordum. Dünyan?z gitgide küçülüyor, küçüldükçe küçülüyor. Nefes alman?za yetmeyecek kadar… Bu ?imdiye dek ya?ad???m en kötü histi.”

Ataklar? kötüle?tikçe; Gisele intihar dü?üncesine kap?ld???n? anlat?yor.

” Bir süre sonra “E?er bu çat?dan ?imdi atlarsam, her ?ey sona erer ve bir daha bir ?ey hakk?nda endi?elenmeme gerek kalmaz” ?eklinde dü?ünmeye ba?lad?m.”

Doktor deste?i ald?ktan sonra ise Xanax gibi bir ilaç kullanmak istemedi?ine karar vermi?.

“Belli bir hissi ya?amak için bir ilaca ba??ml? olma fikri her ?eyi daha kötü yap?yordu. ‘Ya haplardan birini unutursam? Sonra ne olacak? Ölecek miyim?” ?eklinde dü?ünmeye ba?lad?m. Tek bildi?im ?ey yard?ma ihtiyac?m oldu?uydu.”

Bu noktadan sonra ise ünlü süpermodel tüm hayat stilini de?i?tirme karar? alm??.

“Gün içinde çok sigara içiyordum, 1 ?i?e ?arab? bitiriyordum, her gün en az 3 mocha frappacino tüketiyordum ve bunlar beni günden güne bitiriyordu. E?er hayat?mdaki bu ?eyler bu durumumun kayna?? ise, gitmeleri gerek diye dü?ündüm.”

Ünlü süpermodel ayr?ca DiCaprio ile ayr?l??? sonras?nda bu yolculukta yaln?z oldu?unu anlam??. Ancak geçmi?teki bu ili?kisine sevgiyle bak?yor.

“Yolculu?umuzda kar??m?za ç?kan herkes birer ö?retmendir. Hayat?m?z?n içine girerler ve bize kendimiz hakk?nda bir ?ey gösterirler. Onun da bu görevde oldu?unu dü?ünüyorum. O,hayat?ma girdi?i için mutluyum.”

 

 

Total
5
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.