Son günlerin büyük bir merakla takip edilen dijital yar??mas? Hadi, günün belirli saatlerinde gerçekle?tirdi?i yar??ma öncesi bir ipucu soru payla??yor bildi?iniz üzere.

Yar??maya kat?lanlar, yar??ma öncesinde bu ipucunu cevapl?yorlar. 31 Ekim, 12:30 yar???mas? için de merakla beklenen o ipucu yay?nland?.

Hadi’den ipucu olarak gelen soru ise geçti?imiz günlerde hayat?n? kaybeden Ara Güler ile ilgili. Hadi’nin sordu?u ipucu sorusu “Ara Güler’in lakab? nedir?

Hadi ?pucu: Ara Güler’in Lakab? Nedir?| 31 Ekim +

Hadi 31 Ekim’de 12:30’da.
Hadi ipucu sorusunu ?u ?ekilde sordu; ” Ekime veda ederken ipucumuz Ekim ay?nda aram?zdan ayr?lan de?erli, büyük foto?raf sanatç?s? Ara Güler’den geliyor. Ara Güler’in lakab? nedir biliyor muyuz?”

Ara Güler Kimdir? +

Ara Güler’in lakab? özellikle de çekti?i ?stanbul foto?raflar? sebebiyle ?stanbul’un Gözü’dür.

 

16 A?ustos 1928’de ?stanbul’da do?du. Lisedeyken film stüdyolar?nda sinemac?l???n her dal?nda çal???rken Muhsin Ertu?rul’un Tiyatro Kurslar?na devam etti; çünkü yönetmen veya oyun yazar? olmak istiyordu.
1950’de Yeni ?stanbul Gazetesi’nde gazetecili?e ba?larken ayn? zamanda ?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi’ne devam etti.

1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yak?n do?u foto-muhabirli?i görevlerini üstlendi. 1954’de Hayat Dergisi’nde foto?raf bölüm ?efi olarak çal??maya ba?lad?.

1980’de foto?raflar?n?n bir k?sm? Karacan Yay?nc?l???n bast??? “Foto?raflar” adl? kitab?nda bas?ld?.1986’da Hürriyet Vakf?’nca bas?lan Prof. Abdullah Kuran’?n yazd??? “Mimar Sinan” kitab?n? foto?raflad?. Ayn? kitap 1987’de “Institute of Turkish Studies” taraf?ndan Ingilizce olarak yay?nland?.1989’da “Ara Güler’in Sinemac?lar?” kitab? bas?ld?.

1991’de D??i?leri Bakanl??? için Halikarnas Bal?kç?s?’n?n (Cevat ?akir Kabaa?açl?) “The Sixth Continent” adl? kitab?n? foto?raflad?. Bu arada bütün dünyay? gezerek foto röportajlar yapt? ve bunlar? Magnum Ajans? ile dünyaya duyurdu.Ismet Inönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü ki?i ile röportajlar yapt? ve foto?raflar?n? çekti.

En ünlüsü fotografc?lara poz vermeyen Picasso röportaj?.Y?llarca üstünde çal??t??? Mimar Sinan yap?tlar?n?n foto?raflar? 1992’de Fransa’da, ABD ve ?ngiltere’de “Sinan, Architect of Soliman the Magnificent” adl? kitab? yay?mland?. Ayn? y?l “Living in Turkey” adl? kitab? Ingiltere, ABD ve Singapur’da “Turkish Style” ba?l???yla, Fransa’da “Demeures Ottomanes de Turquie” ad?yla yay?mland?.

1994’de “Eski ?stanbul An?lar?”, 1995’de “Bir Devir Böyle Geçti”, “Yitirilmi? Renkler ve Yüzlerinde Yeryüzü” foto?raf kitaplar? yay?mland?. Ara Güler’in foto?raflar? Paris Ulusal Kitapl?kta, ABD’de Rochester Georg Eastman Müzesi’nde Nebraska Üniversitesi Sheldon Koleksiyonu’nda bulunuyor. Köln Mueseum Ludwing’de Das Imaginare Photo Museum’da foto?raflar? sergileniyor.

 

Total
0
Shares