10 y?l öce ‘Dünyaya sihirli bir ???k’ diye yola ç?kan Bee Goddess mücevher markas? dünya çap?ndaki ba?ar?lar?na bir yenisini daha ekledi. 2014 senesinde Harrods’ta yer alan ilk ve tek Türk mücevher markas? Bee Goddess, 5 y?l?n en çok satan mücevher markalar? aras?na girdi. Bu ba?ar?y? ödüllendirmek isteyen Harrods, Bee Goddess’? daha geni? kitlelere tan?tmak üzere, genç moda markalar?n?n yer ald???, Harrods’un kalbi olan Fashion Lab’ te Bee Goddess’a ikinci bir yer ay?rd?. Luxury Jewellery Hall’daki ma?azas?na ek olarak, Sevgililer Gününe özel haz?rlanan ‘Bee Goddess Diamond Salon’ adl? yeni ma?azan?n tasar?m?n? Harrods’?n yarat?c? ekibi üstlendi.  Ma?azada özellikle Türk bayra?? k?rm?z? rengi ve Bee Goddess’?n en çok sevilen tasar?mlar? kullan?ld?. Bu projede, Bee Goddess’?n yeni koleksiyonlar? olan Eye Light (Göz Nur’u) ve Starlight’?n yan? s?ra moda tutkunlar?na özel haz?rlad??? hediyelik aksesuarlarda be?eniye sunuluyor. Bee Goddess Diamond Salon, rengi, büyüklü?ü ve orijinal dekorasyonu ile Harrods’un içinde büyük ilgi ve be?eni toplad?.

The Telegraph Luxury taraf?ndan ”Y?l?n en Vizyoner ve Yarat?c? Mücevher Tasar?mc?s?” seçilen Bee Goddess’?n kurucusu Ece ?irin, ‘ayd?nl?k lüks’ olarak adland?rd??? ak?m?n da öncüsü.  ‘Statü sembolü’ yerine ‘ruhun sembolü’, ‘mücevher yerine öz cevher’ diye seslenen Ece ?irin ?ubat ay? boyunca Harrods’taki bu yeni noktada mü?terilerini misafir ederek; markan?n ard?ndaki felsefeyi, mit ve sembollerin gücünü ve o gücü nas?l kendi hayatlar?na nas?l aktarabileceklerini anlatacak.

Sömestr tatili dolay?s? ile Türkiye’den de ziyaretçi ak?n?na u?rayan Harrods’un kalbinde Bee Goddess’a rastlayan Türkler de bir kez daha Bee Goddess’? kutlayarak gururlar?n? dile getirdiler. 1 ?ubat’ta kap?lar?n? açan Bee Goddess Diamond Salon, 6 ?ubat’ ta yap?lacak olan bas?n toplant?lar?nda ?ngiltere’nin önde gelen bas?n mensuplar?na tan?t?lacak.

Ece ?irin ve onu yaln?z b?rakmayan ni?anl?s? Cemil Dinçmen bu büyük ba?ar?dan çok gurur duyuyorlar.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın