Her implant tutmaz,baz?lar? dü?er…mi acaba?

*Öncelikle kullan?lan malzemelerin kaliteli ve vücuda uyumlu olmas? önemlidir. Her sektörde oldu?u gibi implant sektöründe de Çin pazar? bulunmaktad?r.  Piyasada oldukça ucuza, içine alüminyum kat?lm??, kemik ba?lant? yüzey özellikleri dü?ük, ?ekli uyumsuz implantlar da bulunmaktad?r.

*?mplant?n yerle?tirildi?i kemik dokunun kaliteli ve yeterli olmas? önemlidir. Nas?l ki duvara çak?lan bir çivinin sa?lam durabilmesi için duvar?n da sa?lam olmas? gerekli ise, implant?n üzerine gelecek kuvvetlere ra?men uzun ömürlü olabilmesi için kemi?in iyi olmas? gereklidir.

Kemik yap?s? de?erlendirilirken kal?nl???na ve yüksekli?ine bak?l?r. Çok a??r? olmayan eksiklikler kemik greftleri ile ya da k?sa boy implantlar ile tolere edilebilirken, kay?p dokunun fazla oldu?u durumlarda  vücutta ba?ka kemiklerden destek kemik dokusu al?nmas?  gerekebilmektedir

* ?mplant yerle?ecek bölgedeki di? eti dokusunun yap?s?n?n özellikleri önemlidir. Yerle?tirilen implant?n etraf? s?k?ca ve tam olarak kapat?lmad??? zaman, s?z?nt? ile gelen tükürük kan ve yiyecekler, beraberlerinde ta??d?klar? bakteriler ile implant?n dokuya kayna?mas?n? önleyecektir.  Ayr?ca tam kapanmayan bir dokuda bozulan kanlanma, bölgenin yeterli beslenmesini önleyecek  ve doku kayb?na da neden olacakt?r.

*Yeni yerle?tirilen implant?n a??r? ve ters bas?nca maruz kalmamas?na dikkat edilmesi gerekmektedir.  Özellikle ayn? seansta protezi de yap?lan implantlarda  bu konu daha çok önem kazanmaktad?r.

*Özellikle diabet gibi yara iyile?mesini etkileyecek sistemik rahats?zl?klar varsa, kontrol alt?nda tutulmas? önemlidir.

*?mplant yap?m? öncesi di? eti hastal?klar? varsa önce onun tedavisi yap?lmal?d?r.

*Ve tabi ki a??z bak?m? ve temizli?i önemlidir.

 

Dt. Melih BAYRAM

Total
0
Shares

Bir cevap yazın