Her çocu?un içindeki potansiyeli ortaya ç?kartacak The Pony Club Fest , Tulya Kurtulan Atl?spor Kulübü ve H?PP, çocuk kalbinde do?a ve hayvan sevgisini empoze etmek üzere binicilik sporunu destekleyerek keyifli bir dostlu?a imza att?..

Sa?l?kl? beslenme ile çocuklar?m?n geli?imine katk?da bulunan HiPP, sürdürülebilir binicilik organizasyonlar?n? Türkiye de fark?ndal?k yaratmak çocuklarda binicilik sporunun alt yap?s?n? olu?turmada çocuklara ula?may? hedefliyor. HiPP sponsorlu?unda mart – haziran  tarihleri aras?nda her ay?n ikinci haftas?nda yap?lacak etkinliklerle çocuklar? ve at severleri bulu?turacak.

’ÇOCUKLARA ATLISPORUN ÖNEM?N? ve HAYVAN SEVG?S?N? ANLATMAK ?STED?K’’

H?PP markas?n?n bebek ve çocuk beslenmesinde oldukça hassas oldu?unu ve çocuklar?n zihinsel, fiziksel geli?imine katk? sa?layacak bir organizasyona kat?l?m sebeplerini H?PP Pazarlama Müdürü Sayime Emine Arslan anlatt?;

‘’H?PP markas? bebek ve küçük çocuk ek g?das? üretimine kendi bebeklerini kaybettikten sonra ba?l?yor. Bizim için sa?l?kl? nesillerin yeti?mesi do?ru beslenmeden geçiyor. Ya?amdaki en de?erli varl???m?z bebeklerimiz ve çocuklar?m?z için en kaliteli ve do?ru g?day? üretiyoruz. Çocuklar?m?z? do?ru beslerken sporu da hayatlar?n?n bir parças? haline getirmek için düzenlenen, çocuklar?m?za spor disiplini sevdiren do?ru organizasyonlara destek olmak bizim için çok önemli  ” dedi..

Total
0
Shares