HUAWEI, MWC 2019’da birçok yeni ürününü dünyaya duyurdu. Bunlar aras?nda uzun süredir beklenen, yenilenen HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14 dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor.

Sanatsal, yenilikçi ve ak?ll?, yeni HUAWEI MateBook serisi dizüstü bilgisayarlar, FullView ekran, yüksek performans, ola?anüstü ta??nabilirlik, mükemmel üretim kalitesi ve yeni nesil üretkenli?i sa?layan ??k bir görünümü kullan?c?lar ile bulu?turuyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar, ak?ll? cihazlarla PC'ler aras?nda ba?lant?y? birle?tirerek, cihazlar?n nas?l etkile?ime girebilece?ini ve birbirleriyle nas?l ba?lant? kurabileceklerini yeniden tan?mlayarak devrimsel bir yenili?e imza at?yor.

??çili?i teknolojiyle birle?tiren HUAWEI MateBook X, d?? yüzeyinde pürüzsüz his veren birinci s?n?f kumlanm?? yüzeye ve CNC ile i?lenmi? metalik bir gövdeye sahip. Mystic Silver ve Space Grey renkleri mevcut olan HUAWEI’nin son amiral gemisi dizüstü bilgisayar?, yüzde 91 ekran / gövde oran? ve 13,9 inçlik 3K Ultra FullView ekran?yla öne ç?k?yor.

Yüksek performansl? bir cihaz olan yeni HUAWEI MateBook X Pro, 8. Nesil Intel Core i7 8565U i?lemci ve 2GB GDDR5 özellikli NVIDIA GeForce MX250 GPU ile güçlendirilmi? bir yap?ya sahip. Cihaz ayn? zamanda geni? bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0 ve tüm gün verimlili?i desteklemek için daha güçlü bir Thunderbolt 3 port ta??yor. Bununla birlikte Dolby Atmos Ses Sistemi, izleyicilerine nerede olduklar?n? unutturacak düzeyde e?siz bir sinema deneyimi ya?at?yor.

Ak?ll? ba?lant?, bu yeni All-Scenario deneyiminin merkezinde yer al?yor. HUAWEI MateBook X Pro, Windows bilgisayarlar ve Android ak?ll? telefonlar aras?ndaki veri iletim sorunlar?n? çözen bir özellik olan HUAWEI Share 3.0 OneHop'u da destekliyor. HUAWEI Share 3.0 yaln?zca PC'ler ve ak?ll? telefonlar aras?ndaki görüntü ve video aktar?mlar?n? de?il, iki yönlü doküman aktar?mlar?n? da destekleyen bir yap?ya sahip. Telefonunuzu sallayarak bilgisayardaki “PC HUAWEI Share” ö?esine dokundu?unuzda bilgisayar?n ekran kayd? an?nda ak?ll? telefona gönderiliyor. HUAWEI ayr?ca kullan?c?lar?n kopyalad?klar? içeri?i bir cihazdan kopyalay?p, yak?ndaki bir cihaza yap??t?rmalar?na olanak sunuyor.

Yeni HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14

HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14, kullan?c?y? sanatsal, yenilikçi ve ak?ll? en son teknoloji ürünleriyle bulu?turuyor. FullView ekranlar daha fazla verimlilik için yüksek performans, kolay ta??nabilirlik, mükemmel yap? kalitesi ve ??k görünüm ile birle?iyor. Bu devrim niteli?indeki bilgisayarlar, ak?ll? cihazlar ve bilgisayarlar aras?ndaki ak?ll? ba?lant?y? destekleyerek, cihazlar?n birbirleriyle nas?l etkile?ime girebileceklerini ve birbirleriyle nas?l ba?lant? kurabileceklerini yeniden tan?ml?yor.

Üstün tasar?m, FullView ekran, yüksek performans ve daha iyi ba?lant? özelliklerini bir araya getiren HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14, üstün ta??nabilirlik, yüksek performans ve üstün all-scenario destekleyen ve ??kl?kta dizüstü bilgisayar arayan tüketiciler için mükemmel araçlar olarak öne ç?k?yorlar.

HUAWEI MateBook 14, kendi ürün ailesiyle ayn? özelliklere sahip: FullView ekran, birinci s?n?f i?çilik, sofistike tasar?m ve yüksek performans. HUAWEI, yeni ekran standard?, yüksek performans? ve cihaz ba?lant? özellikleri ile 14 inç bilgisayarlar için yeni bir ölçüt getiriyor.

Genç kullan?c?lar? hedef alan hem HUAWEI MateBook 13 ve HUAWEI MateBook 14, 3:2 verimli ekran oran?na ve 10 parmak dokunma destekleyen minimalize bir çerçeve ekrana sahip olacak ?ekilde tasarlanm?? çarp?c? bir FullView ekrana sahip.

HUAWEI MateBook 14, 8. nesil Intel Core 8565U ve NVIDIA GeForce MX250 ile güçlendirilerek piyasaya sunuluyor. Is?y? daha iyi atmay? sa?layan köpekbal???ndan ilham alan fan tasar?m? ise bilgisayar?n?z?n daha serin kalmas?n? sa?l?yor. Ayr?ca 57,4 watt yüksek kapasiteli batarya ile HUAWEI’nin ak?ll? güç tasarrufu çözümü, uzun bir batarya ömrü sa?lamak için bir araya geliyor.

HUAWEI, PC cihazlar?n?n deneyimini artt?rmak amac?yla ak?ll? ba?lant?y? h?zl? ve kolay bir ?ekilde etkinle?tirecek olan OneHop ve Pano Payla??m? özellikli HUAWEI Share 3.0’? kullan?yor. Parmak hareketleriyle ekran görüntüsü, parmak izi dü?mesi 2.0, Dolby Atmos ve daha fazlas? ile birlikte bilgisayarlardan ak?ll? telefonlara kadar tüm cihazlarda All-Scenario deneyimi ya?anabiliyor.