Vakum terapisi ile egzersizi birle?tiren, yüzde yüz do?al ve alternatifsiz bir bölgesel incelme yöntemi olan Hypoxi ile vücudunuz “?ekilleniyor ve ?nceliyor…”

Tüm dünyada vücut ?ekillendirmede asr?n mucizesi olarak kabul edilen, hafif egzersizle pozitif ve negatif bas?nc? birle?tiren tamamen do?al bir yöntem olan HYPOXI; kar?n, bacak, bel veya basen gibi ya? depolayan bölgelerde kan dola??m?n? h?zland?rarak s?k?la?ma ve 12 seansta ki?iye ba?l? olarak minimum bir beden incelme sa?l?yor. Vakum ve bas?nç terapisi ile kan dola??m?n? h?zland?r?p egzersiz ile birle?tirirken k?sa zamanda daha az efor sarf ederek hedeflenen problemli bölgelerdeki ya?lar?n yak?lmas?na yard?mc? oluyor. Böylece vücutta en zor bölgelerden diyet ve egzersizle mümkün olmayan incelmeyi sa?layarak vücudu ?ekillendiriyor.

?ekilli bir vücuda sahip olman?n en h?zl? ve alternatifsiz yolu

Yatarak konforlu bir ?ekilde  özellikle bacaklar, basen ve kalça bölgesindeki ya?lar? eritmeye yard?mc? olan Trainer L250, özel k?yafet yard?m?yla kar?n ve bel bölgesinde birikmi? ya?lar? eritmeye yard?mc? olan Vacunaut,  bas?nç ve vakum ile pürüzsüz, s?k?, düzgün ve selülitsiz bir cilt yaratmay? destekleyen cilde elastikiyet kazand?rarak, metabolizma ve kan dola??m?n? h?zland?ran Dermology, oturur pozisyonda bacaklar, basen ve kalça bölgesindeki ya?lar?n parçalanmas?n? destekleyen Trainer S120’den olu?an dört çe?it cihaz ve özel k?yafetler kullan?larak uygulanan bir egzersiz ve vakum terapisi olan Hypoxi, sa?l?kl? beslenme paketiyle desteklenerek vücuttaki kal?c? ya?lar? k?sa sürede yakmay? hedefliyor.  Dünyada ve Türkiye’de  starlar?n tercih etti?i kad?nlar kadar erkeklerin de en büyük problemi olan bölgesel ya?lanmada etkili ve k?sa sürede sonuç veren ne?tersiz ve do?al incelme yöntemi Hypoxi sayesinde ince ve fit görünüm elde ediliyor.

1 ay 12 seans haftada 3 gün …

Haftada 3 gün 50’?er dakikal?k olmak üzere bir ay süresince 12 seans Hypoxi uygulamas? sonucunda ki?inin cinsiyetine, ya??na, metabolizmas?na göre minimum bir beden olmak üzere istenilen ve/veya hedeflenen bölgeden incelme gerçekle?iyor. Hypoxi’de vakum terapisi ile birlikte hafif tempoda egzersiz yap?l?rken kan dola??m? sorunlu bölgelere çekilerek istenilen bölgeden ya? yak?m? sa?lan?yor. S?k? bir diyet yapmadan sadece Hypoxi seans? sonras?nda karbonhidrat al?m? kesilerek yakla??k 2.5- 3 kg. verilerek yüzde 90 ya? kayb? gerçekle?mi? olur.

Hypoxi ile s?k?, pürüzsüz, düzgün bir cilt, biçimli bir vücut…

Hypoxi ani bas?nç de?i?iklikleriyle zay?f toplardamarlar? destekliyor, yer çekimi ve dinamik bas?nçla kandaki ya? asidini artt?r?yor. Doku s?v?lar?n?n vücuttan at?lmas?n? h?zland?r?yor. Toksinler ciltten at?l?yor, cilt elastikiyet kazan?yor, metabolizma h?zlan?yor ve ya? dokusu aktivite kazan?yor.  Cilt ve ba? dokusunu s?k?la?t?r?yor, s?v?lar?n ve toksinlerin d??ar? at?l?m?n? sa?l?yor, doku metabolizmas?n? h?zland?r?yor. Hypoxi’de dü?ük bas?nç, kan? cilt ve ya? dokusu içine emiyor ve böylece bu alanda kan dola??m?n?, metabolizmay? ve beslenmeyi h?zland?r?yor. Hedefli ve do?ru yönlendirilmi? bir ya? yakma uygulamas? için dü?ük bas?nç vazgeçilmez bir unsur… Daha sonra uygulad??? yüksek bas?nç ile ciltte ve ya? dokusundaki kan ve vücut s?v?s? d??ar?ya itiliyor, vücut s?v?lar?n?n vücudun alt bölgesinden üst bölgesine ta??nmas? h?zland?r?l?yor. Bu ?ekilde toplar damarlar ve lenfler destekleniyor, üzerlerindeki yük hafifletiliyor.

Sporcular?n da sa?l?k ve performans için tercih ettikleri bir yöntem…

Kan?n az gitti?i ya?l? ve selülitli bölgelere kan?n ta??nmas?n? sa?layarak ya? yak?m?n? mümkün hale getiren yöntem  Hypoxi ile hem vücut aktif olarak ama yorulmadan çal??abiliyor hem de kolayca ya? yakabiliyor. Bu sebeple Hypoxi; sporcular?n da bütünsel bir do?al sa?l?k yöntemi olarak sa?l?k ve performans için tercihi oluyor.

Hypoxi ile do?al ve alternatifsiz incelme keyfine haz?r olun…

31 y?ll?k tecrübesiyle profesyonel bak?m ürün ve ekipmanlar?nda tart??mas?z pazar lideri olan ?nan?r Group’un güvencesiyle ayn? zamanda bir spor yöntemi olan Hypoxi ile vücudunuzu yeniden tasarlayabilecek ve kendinizi özel hissedeceksiniz.

Total
0
Shares

Bir cevap yazın