Anadolu yakas?ndan Avrupa yakas?na ko?arak (ya da pek ço?umuzun yapt??? gibi, yürüyerek) geçme f?rsat?n? bu sene de kaç?rmak istemiyorsan 11 Kas?m pazar günü yap?lacak ?stanbul Maratonu için kay?t yapt?rmay? unutma. Kim bilir, belki bu vesileyle h?z?n? alamay?p kendini dünyan?n dört bir yan?nda cadde ve sokaklarda ko?arken bulabilirsin! 

Daha s?k? çal??an antrenmanlar

Ko?u s?ras?nda seni motive edecek ve ko?u durumun ve performans?nla ilgili bilgilendirecek üstün antrenman arkada?? Apple Watch ile tüm maratonlarda fark yaratabilirsin. Bir spor saatinden çok daha fazlas?n? sunan Apple Watch Series 4 ko?udan yüzmeye, antrenman al??kanl?klar?n? ö?renen ve ihtiyaç duydu?un tüm ölçümleri do?rudan bile?inde gösteren bir antrenör. Apple Watch’undaki antrenman uygulamas?nda ko?uyu seçtikten sonra ki?isel hedefleri belirleyip ko?aca??n mesafe, yakt???n kalori, kalp at?? h?z? gibi birçok parametreyi takip edebilirsin.

Bunlar? biliyor musunuz?

watchOS 5 ile gelen yeni ko?u özellikleriyle ;
Tempo. D?? Ko?u antrenman?nda tempo uyar?s? seçene?i bulunuyor. Önce bir tempo hedefi seçiyorsunuz. Sonra Apple Watch bile?inizde hissedece?iniz bir dokunu?la seçti?iniz temponun üstünde mi yoksa alt?nda m? oldu?unuzu size haber veriyor.
Periyodik h?z. Ko?u antrenmanlar?n?zda art?k sadece ortalama h?z?n?z? de?il periyodik h?z?n?z? da ölçebiliyorsunuz. Periyodik h?z?n?z? bir önceki kilometreyi tamamlama sürenizi gösterir.
Kadans. watchOS 5 ile, ko?u yaparken bir dakikada att???n?z ad?m say?s?n? görebiliyorsunuz. Optimum kadans?n?zda ko?man?z verimlili?inizi art?rmaya ve sakatlanma riskinizi azaltmaya yard?mc? oluyor.

Ekibindeki arkada?lar?nla Walkie – Talkie ile konu?. Anla??ld?. Tamam.

Ko?u s?ras?nda Apple Watch’u olan di?er ekip arkada?lar?na telefon aramalar?ndan daha h?zl? ve mesajdan daha ki?isel mesajlar gönderebilir, yerini bildirebilir, onlar? motive edebilirsin.
Walkie-Talkie uygulamas?, Apple Watch’u olan herkesle yepyeni ve bir o kadar da e?lenceli yollarla ba?lant? kurmana olanak veriyor. Bas, konu?. Dinlemek için b?rak. Anla??ld? m?? Tamam.

Günlük hayat ko?turmacas?nda kaç?rd?klar?n? ko?arken yakala

Ko?u s?ras?nda Apple Watch’undan dinleyebilece?in Apple Music’teki 50 milyondan fazla ?ark? ve ola?anüstü çe?itlilikteki Podcast’ler havaya girmene yard?mc? olacakt?r. Bunun için okuyamad???n bir kitab?n Podcast’ini, kaç?rd???n bir radyo program?n?, sevdi?in bir DJ’in haz?rlad??? özel çalma listesini ya da bir psikolo?un motive edici konu?mas?n? seçebilirsin. Seçim sana kalm??. Aman Podcast’i dinlerken ko?may? unutma!

Total
0
Shares