Gece uykusuzlu?unun ne kadar sinir bozucu bir ?ey oldu?u gerçe?i ortada.

Özellikle de ertesi güne kalan yorgunluk, yeni gün için enerjiyi daha da dü?ürmekte.

?yi bir gece uykusunun yediklerinizle de büyük bir ilgisi oldu?unu unutmay?n. Tabii, bu sadece yatmadan önce kafein ve a??r g?dalardan kaç?nmak demek de?ildir.

??te, kar??n?zda h?zl? ve sa?l?kl? bir ?ekilde uykuya dalman?z? sa?layacak g?dalar.

Somon

Bir porsiyon somon, uykuya dalmaya neden olan melatonin hormonunun vücuttaki seviyesini art?rmakta. Bal?k melatonin üretimi için çok önemli bir vitamin kayna??d?r.

Nohut

Nohut veya humus, sa?l?kl? bir uyku için yemek listesine mutlaka eklemeniz gerekenlerden olmal?. Mükemmel bir melatonin kayna??d?r.

Ispanak

Ye?il yaprakl?lar ve ?spana??n, sa?l?kl? bir uyku için önemli oldu?unu kendinize s?k s?k hat?rlatman?zda fayda var.

Süt Ürünleri

Yap?lan ara?t?rmalara göre kalsiyumun, melatonin üretimi ile do?rudan ili?kili oldu?unu göstermektedir. En derin uykumuzda oldu?umuz zaman vücutta en yüksek kalsiyum seviyelerine rastlanmakta.

Az ya?l? yo?urt, peynir ve süt, ye?il yaprakl?lar için önemli bir alternatif.

Total
13
Shares