90’lar? ve romantik komedi filmlerini onsuz dü?ünmek imkans?z!

Favori oyuncular?m?zdan Sandra Bullock; bugün 54. ya? gününü kutluyor. ?yi ki do?dun Sandra Bullock!

Y?llara meydan okuyan y?ld?z?n do?um günü ?erefine en iyi 10 filmini listemizden bulabilirsiniz. Listede sizin de favori filminizin bulundu?una eminiz!

Sen Uyurken – While You Were Sleeping

Lucy bekar bir kad?nd?r. Güzel görünümlü Peter ile her sabah metroda göz göze gelmektedir ve ona hayranl???n? beslemektedir. Bir gün Peter raylara dü?er. Lucy onu kurtarmak için devreye girer. Peter komaya girmi?tir ve yan?ndaki tek ki?i Lucy’dir. Peter’? ziyaret eden ailesi Lucy ile tan???rlar ve Lucy onlara Peter’?n ni?anl?s? oldu?unu söyler. Bir gün Peter’?n karde?i olan Jack ç?kageldi?inde as?l problem ba? gösterir. Lucy ve Jack birbirlerine kar?? koyulmaz bir biçimde a??k olmu?lard?r.

A?k?n Büyüsü – Practical Magic

Sally ve Gillian Owens farkl? olduklar?n? asl?nda hep biliyorlard?. Gerçi anne ve babalar?n?n ölümünden sonra teyzeleri taraf?ndan büyütülen iki k?z karde?in evlerinin herkesinkinden farkl? olan tek yönü vard?: Kurallar ba?kalar? içindi. ?ki küçük k?z için, kahvalt?da çikolatal? kek yemek, gece geç saatlere kadar uyan?k kal?p ailede bir kaç nesildir süregelen büyü ve büyü kitaplar?yla ilgilenmek serbestti.

H?z Tuza?? – Speed

??te 90’lar?n ikonik filmlerinden biri daha! Jack kurbanlar?na korkunç oyunlar oynayan bir kötü olan Howard’?n elinden on üç masum insan? kurtarm??t?r. Ancak Howard’?n tek plan?, ba?ar?s?z olan plan? de?ildir. Howard bir otobüse öldürücü patlay?c?lar yerle?tirmi?tir ve e?er otobüs belli bir h?z?n alt?na inerse bu patlay?c?lar infilak edecektir. Jack, so?ukkanl?l???n? koruyarak bu s?radan otobüsü ve daha da önemlisi içerisindeki masum insanlar? korumak isteyecektir.

Teklif – The Proposal

Hayat?n? kitaplar? editleyerek kazanan Margaret bir gün beklenmedik bir haber al?r. Kitap editörlü?ü i?ini ve “yeni” memleketini kaybetme riski ile kar?? kar??ya kalm??t?r! Çünkü Margaret’i s?n?r d???na göndermek gündemdedir. Margaret s?n?r d??? edilerek ülkesi Kanada’ya gönderilmesi haberini al?nca hemen akl?n? çal??t?r?r ve y?llard?r çile çektirdi?i zavall? asistan? Andrew ile ni?anl? oldu?unu ilgili kamu görevlilerine bildirir. Ancak asistan? bu yalana ortak olmak için kendince baz? ko?ullar öne sürer. Zoraki çiftimiz, damat aday?n?n ailesiyle tan??mak için Alaska’n?n yolunu tutmak zorunda da kalacakt?r. Büyük ?ehirde daima kontrollü bir kad?n olan Margaret, orada kar??la?aca?? birbirinden komik durumlar kar??s?nda sudan ç?km?? bal??a döner. Pe?lerindeki göçmenlik bürosu yetkililerini ba?lar?ndan savmak için düzenledikleri göstermelik nikah s?ras?nda Margaret ile Andrew, bu plana sonuna kadar ba?l? kalacaklar?na istemeden de olsa yemin etmek zorunda kal?rlar. Üstelik çok tehlikeli sonuçlara yol açaca??n? bile bile.

Güzel Dedektif – Miss Congeniality

Asla gece elbisesi giyen bir FBI ajan?na bula?may?n !

ABD Güzeli’nin seçilece?i geceye yönelik bir terörist sald?r? ihbar? alan Federal Büro, k?l?k de?i?tirmi? bir ajan? etkinli?e katar. Ajan Gracie Hart, yak?n dövü?te ve ate?li silahl? kullanmakta ustad?r gerçi. Fakat, di?er yar??ma finalistleriyle birlikte allan?p pulland???nda üzerine yönelecek ate?li bak??lara hiç de han?mefendi gibi kar??l?k veremez…

Macera-komedi türündeki film, Sandra Bullock’un cazibesi ve oyunculu?u üzerine kurulu. Michael Caine ve Uzay Yolu’nun Kaptan Kirk’ü William Shatner di?er önemli rollerde.

Göl Evi – The Lake House

?ki insan birbirleri ile gerçek anlamda birle?tiklerinde aralar?ndaki ba? bazen öylesine naif ve basit olur ki cennetteyken bile yüre?i harekete geçirebilir. Her seferinde do?ru yerlerde ama yanl?? zamanlarda bir araya gelen kalpleri cennet, gözya?lar? ile y?kar. Bu k?r?k kalpleri onarmak için ise cennet, zaman? a?ar. Kate, doktorluk mesle?inde bir ba?ka i? teklifi nedeni ile oturdu?u yerden ta??nmak zorunda kal?r. Göl kenar?ndaki evinden ayr?lmak ise i?in en zor k?sm?d?r. Kendisinden sonraki kirac?ya, kendi ad?na gelecek mektuplar? göndermesi için bir not b?rak?r. Yeni kirac? Alex, evi deh?et bir halde bulur. Bak?ms?z, pis ve y?llar içinde y?pranm?? bir hali vard?r. Tuhaf bir zaman kaymas? imkans?z bir a?k?n ba?lang?c?d?r.

Yerçekimi – Gravity

Dr. Ryan Stone zeki bir t?p mühendisidir ve emeklili?inden önce son görevine ç?kan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky’nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculu?una ç?kar. Her?ey yolunda gibi görünürken rutin bir ke?if yürüyü?ü s?ras?nda bir felaket ya?an?r. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. ?ki bilim insan? uzay bo?lu?unda yapayaln?z kal?rlar. Yeryüzü ile ileti?imleri tamamen kopmu?tur ve sonsuz karanl?kla ba?ba?ad?rlar. ?imdi korkunun yerini panik al?r, üstelik var olan s?n?rl? oksijenleri de gitgide tükenmektedir. ?kili eve, dünyaya dönü? yolunu bulabilecek midir?
Y Tu Mamá También, Son Umut, Harry Potter ve Azkaban Tutsa?? gibi filmlerin yönetmeni ve ortak senaristi olarak tan?d???m?z Meksikal? sinemac? Alfonso Cuarón’?n yönetmenli?ini üstlendi?i bilim-kurgu geriliminin ba?rollerini ise Sandra Bullock ve George Clooney payla??yor.

Kör Nokta – The Blind Side

Michael Lewis’in “The Blind Side: Evolution of the Game” adl? kitab?ndan uyarlanan olan filmde; evsiz bir çocukken iyi bir aile taraf?ndan büyütülerek  NFL’de en iyi oyuncu seçilen Michael Oher’in hayat? anlat?l?yor.

 

Crash – Çarp??ma

Bir ev kad?n? ve uyu?turucu ba??ml?s? kocas?? Birbirine a??k iki polis dedektifi? Afrika-Amerikal? bir yönetmen ve kar?s?? Meksikal? bir çilingir? ?ki araba h?rs?z?? Orta ya?l? Koreli bir çift ve çaylak bir polis?

Los Angeles’?n günlük monotonlu?unda birbirinden habersiz ya?ayan s?radan insanlar? 36 saat içinde birbirleriyle tan???rlar. Bu birbirinden farkl? hayatlar? nas?l bir öykü bir araya getirir?

Irk farkl?l?klar?n?n ne kadar önemsiz oldu?unu, suçlu ve sald?rgan?n, siyahla beyaz kadar yak?n, bir o kadar da uzak, oldu?unu savunan, do?ruyla yanl???n görecesinde kaybolan bir film. Ele?tirmenlerin büyük be?enisini toplayan filmde, insanl???n gölgesinde kalan gerçekler gün ?????na ç?k?yor.

Ocean’s 8

Ocean’s serisinde George Clooney’nin canland?rd??? Danny Ocean’?n k?z karde?i olan Debbie Ocean, be? y?ll?k bir hapsin ard?ndan serbest kalm??t?r. Ancak plan? özgürlü?ünü kazand??? gibi tatile gitmek ya da sakin bir hayata geçi? yapmak de?ildir. Debbie hemen yeni bir soygun plan?na giri?ir. Y?ld?zlar ya?murunun ya?and??? Met Galas?’n? hedef alan Debbie, soygun için Lou, Nine Ball, Amita, Constance, Rose, Daphne Kluger ve Tammy’den olu?an mükemmel bir kadroyu toplar ve sekiz ki?ilik bu usta h?rs?z grubu, mükemmel soygun için kollar? s?varlar. En önemli hedefleri ise Daphne Kluger’?n boynundaki de?erli gerdanl?kt?r.

 

 

 

Total
3
Shares