Travel & Leisure taraf?ndan 2017 ve 2018 y?llar?nda dünyan?n en iyi otel, resort ve spa markas? seçilen Six Senses’in en önemli terapistlerinden Sandra Laznik yönetiminde 1-5 Ekim tarihleri aras?nda Six Senses Kaplankaya’da Kad?n Yoga Kamp? – Sa?l?k Dönü?ümü etkinli?i gerçekle?ecek.

Etkinlik için Six Senses Kaplankaya taraf?ndan konaklaman?n ve otel ayr?cal?klar?n?n da bulundu?u özel bir etkinlik program? haz?rland?.

Ege’nin e?siz do?as?nda misafirlerini a??rlayan Six Senses Kaplankaya sa?l?kl? ya?am deneyimi sunan aktivitelerine devam ediyor. Bu anlamda 1-5 Ekim tarihleri aras?nda dünyaca ünlü terapist Sandra Laznik taraf?ndan Six Senses Kaplankaya’da Kad?n Yoga Kamp? - Sa?l?k Dönü?ümü etkinli?i düzenlenecek.

Be? gün boyunca Laznik’in profesyonel rehberli?inde gerçekle?ecek bu özel vücut ve ak?l program?nda pelvik bölgesine ve kalça kaslar?n?n dengesine odaklanan egzersizler, s?rt ve böbrek restorasyonu, vücut postürünü düzeltici bilimle desteklenen dersler, özgüven yogas? ve sa?l?kl? bir metabolizma ile hormon dengesi için as?rl?k ?ifa teknikleri ile uygulanan terapiler yer alacak.

Etkinli?e kat?l?m gösterecek misafirler için, sa?l?k dönü?ümü amac?yla gerçekle?ecek kad?n yoga kamp? kapsam?ndaki dersler ve uygulamalar?n dahil oldu?u bir konaklama program? da haz?rland?. Deniz manzaral? odalarda be? gece konaklama ve kahvalt?, Sandra Laznik’le be? günlük uygulamal? program?, 90 dakikal?k iki adet Six Senses Spa terapisinin dahil oldu?u program, ayr?cal?kl? fiyatlarla Six Senses Kaplankaya misafirlerini bekliyor.

Detayl? bilgi ve rezervasyon için reservations-kaplankaya@sixsenses.com adresine e-posta gönderebilir ya da buraya t?klayabilirsiniz.

Program

1 Ekim Pazartesi / Pelvik Sa?l??? Program?: Pelvik diyafram program?, pelvik kaslar?n? güçlendirme ve ba??rsaklar?n sa?l?kl? çal??mas?n? sa?layacak egzersiz ve e?itimler

Sabah seans?: 10.00 – 11.30

Ö?leden sonra seans?: 18.00 – 19.30

2 Ekim Sal? / Canl?l?k Program?: Böbreklerinizin çal??ma ?ekli canl?l???n?z? art?rma ve rahatlaman?z? sa?lamada birincil derecede önemlidir. Sonsuza kadar genç kalma ve canl?l?k için Tao stili bir yakla??m

Sabah seans?: 10.00 – 11.30

Ö?leden sonra seans?: 18.00 – 19.30

3 Ekim Çar?amba / Güven: Vücut duru?u bilimi ve bunu kelimelere gerek duymaks?z?n söyleme biçiminiz. Özgüven ve sa?l?k için yoga

Sabah seans?: 10.00 – 11.30

Ö?leden sonra seans?: 18.00 – 19.30

4 Ekim Per?embe / Hormon Sa?l???: Kar?n bölgenizde yogik görünüm ve sindirimi iyile?tirecek, metabolizmay? h?zland?racak ve hormonlar? do?al olarak dengeleyecek bir yoga seti

Sabah seans?: 10.00 – 11.30

Ö?leden sonra seans?: 18.00 – 19.30

5 Ekim Cuma / Güzelli?in Ötesinde: Sa?l?kl? ve ???k saçan kad?n?n be? özelli?i ve “güzellik bezi”ni harekete geçiren program ve yoga program?n?n tamamlanmas?n?n kutlamas?.

Sabah seans?: 10.00 – 13.00