Kas?mdan itibaren Merkür retro hareketine ba?l?yor. Birçok burç bu hareketin etkilerini finansal konularda deneyimlerken bir k?sm? da arkada? çevrelerinde deneyimleyecek.

??te Astrolog Dinçer Güner’den Kas?m 2018 astroloji yorumunuz.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m) +

18 Kas?m’dan itibaren Merkür retro hareketine ba?layacak. Bu hareketin etkilerini finansal konularda deneyimleyeceksiniz. Bu dönemde lüks tüketimden uzak durmakta fayda var. Kendinizi önemsiz hissettirecek özel hayat?n?zdan, i? hayat?n?za kadar olan geni? yelpazedeki her türlü konu ve durumlardan uzak durun.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k) +

Merkür’ün retro hareketi sa?l?k konusunda etkili. Bu dönem içerisinde fiziksel görüntünüzde marjinal de?i?iklikler yapmaman?zda, saç rengini ya da modelini de?i?tirmemenizde fayda var. Ayr?ca estetik operasyonlardan da
uzak durmal?s?n?z zira memnun kalmayaca??n?z sonuçlar alabilirsiniz.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak) +

Ekim ay? içerisinde ba?layan Venüs retro hareketinin etkileri devam ederken bu ay Merkür retro hareketine ba?layacak. Bu hareketle psikolojiniz daha hassas bir hâl alacak. Yaln?zla?ma ihtiyac?n?z artabilir. Bu
dönem korkular?n?zla yüzle?ebilirsiniz. Üstesinden gelmek için kendiniz yol çizmeye çal??abilirsiniz.

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat) +

Bu ay arkada?l?k ve dostluk ili?kilerinizi tecrübe edeceksiniz. Arkada?lar?n?zla aran?zda yanl?? anla??lmalar, gerilimler ve küskünlükler olabilir. ??ten kazand???n?z paray? nas?l yönetece?inize dikkat etmelisiniz. Zira sosyalle?eyim derken sorumluluk alanlar?n?za ay?rd???n?z paradan olman?z çok yüksek ihtimal.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart) +

Merkür’ün retro hareketinin etkilerini kariyerinizde ve yapaca??n?z alternatif i? kanallar?yla ilgili konularda tecrübe edeceksiniz. Mevcut i?inizdeki ko?ullar? gözden geçirmekte fayda var. Bilgisayar?n?zdaki verileri yedeklemelisiniz. Bu, sizi sekteye u?ratabilecek her türlü soruna kar?? kesin çözüm olacak.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan) +

Ekimde ba?layan Venüs retrosunun etkileri devam ederken bu ay da Merkür retro hareketine ba?layacak. Bu hareketin etkilerini; yabanc?larla yap?lan ticari ili?kilerde veya ileti?im kanallar?nda göreceksiniz. Merkür’ün retro hareketinde olmas?ndan dolay? hata yapmaya yak?n oldu?unuz için dikkatli olmal?s?n?z.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s) +

Bu ayki Merkür retrosu kaotik baz? durumlara daha aç?k olabilece?i için kredi çekmek, borçlanmak sizin için çok da sa?l?kl? sonuçlar getirmeyebilir. Finansal konularda risk almamakta ve elinizdeki mevcut paray? idareli harcaman?zda fayda var. Bu retro süresi boyunca zorunlu olmad?kça ameliyat ve estetik operasyonlardan uzak durun veya erteleyin.

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran) +

Bu ay evlili?inizi veya ortakl?klar?n?z? s?nayacaks?n?z. Venüs retrosu yar?m kalm?? meseleleri tekrar gözden geçirmek için f?rsatlar sunuyor. Üzerine gelen Merkür retrosu ise verece?iniz kararlar?n bir nevi sa?lamas? gibi olacak. Dolay?s?yla kendinizi ifade ederken empati kurarak hareket etmeniz sizler için en do?rusu olacak.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz) +

Merkür retro hareketinin etkilerini günlük hayat?n?zda her kalemle ilgili ya?ayacaks?n?z. Bunlar i? hayat?n?z? kapsad??? gibi ev konular?n? ve tüm bunlar?n getirdi?i her türlü sorumluluklar? da kapsamakta. Bu süre zarf?nda her zamankinden daha fazla çaba sarf edip istedikleriniz daha zor ula?abilirsiniz.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos) +

Bu ay Merkür retro hareketine ba?layacak. Bu hareketin etkilerini özel hayat?n?zda göreceksiniz. Bu süre zarf?nda ya?ad???n?z ili?kilerde birtak?m problemler ya?ayabilirsiniz. Daha al?ngan bir tutum içerisine girebilirsiniz. Bu etkilerin tamamen bir süreç oldu?unu unutmayarak hareket ederseniz, ya?ayaca??n?z olas? sorunlar? çözebilirsiniz.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül) +

Kas?mda Merkür retro hareketine ba?layacak. Bu hareketin etkilerini ev, aile, yuva konusunda hissedeceksiniz. Bu dönem içerisinde ta??nma, dekorasyon, tadilat gibi majör kararlar almay?n. Aile ili?kilerinde ya?anabilecek olas? gerginliklerde sa?duyulu davranmak en yerinde davran?? olacak.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim) +

Ekimdeki Venüs retro hareketinin etkileri devam ederken, 18 Kas?m’da Merkür retro hareketine ba?layacak. Pazarlama ve yay?nc?l?kla ilgili olabilecek i?lerde dikkatli olmal?s?n?z. Yanl?? evraklar?n, yanl?? yerlere gönderilmesi, e-postalar?n kar??mas?, olas? seyahatlerin biletlerinde yanl??l?k yap?lmas? gibi konular ya?ayabilirsiniz.

 

Total
15
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.