Geçti?imiz Cumartesi günü Meghan Markle ve Kate Middleton; Wimbledon’a  izleyici olarak beraber kat?larak ilk kez kameralara ikili olarak görüntü vermi?lerdi. Durumun ?a??rt?c? noktas? ise Kraliyet Ailesi’ni uzun süredir takip edenlerin bile onlar?n ikili olarak vakit geçirmesine ihtimal vermemesiydi.

Kraliyet hayat?na h?zla adapte olmu? olsa da Meghan bu etkinlikte daha çok Kate’i bir lider olarak görüyor gibiydi. Sezonluk kraliyet foto?rafç?s? Mark Stewart ise tüm bu konulara aç?kl?k getirdi:

“Aralar?nda rekabet yok” diyen foto?rafç? ?öyle ekledi “Tüm bu kareler Meghan’?n duruma nas?l adapte oldu?unu ve Kate’in bir gün kraliçe olaca??n?n dolay?s?yla konumlar?n?n farkl? oldu?unun fark?nda oldu?unu gösteriyor.”

Daily Mail’e konu?an vücut dili uzman? Judy James ise Meghan’?n nas?l hareket etmesi veya ne yapmas? konusunda Middleton’? dikkatli bir ?ekilde inceledi?ini söylüyor. Cambridge Dü?esi Middleton’?n da 7 y?l önce ayn? durumda oldu?u dü?ünüldü?ünde; Meghan’?n onu kendisine örnek almas? oldukça normal.

 

Total
0
Shares