Birçok insan için yeni bir diyetin benimsenmesi, ya?am tarz? de?i?iklikleri ile birlikte gelir.

T?pk? son zamanlar?n yo?un ilgi göre diyeti Keto’ya yap?lan geçi? gibi.

Kourtney Kardashian, Gwyneth Paltrow ve Adriana Lima da dahil olmak üzere pek çok y?ld?z ismin bu k?s?tlay?c? diyetin pe?inden gitti?ini biliyoruz.

Keto diyetindeki karbonhidrat?n minimum seviyede tutuldu?u göz önüne al?nd???nda, vücudunuzun do?al olarak yeni enerji kaynaklar? elde etmek için biraz zaman harcad???n? hat?rlaman?zda fayda var.

Sonuç olarak ise sizi haraketli günler bekliyor diyebiliriz.

 

Gwyneth Paltrow

Keto Diyetinde Egzersiz +

Keto diyetine geçtiyseniz, ki?isel antrenör Ramsey Bergeron’a göre, diyete ba?lad?ktan hemen sonra grip belirtileri hissedebilirsiniz.

Bergeron, “?lk birkaç gün boyunca bir sis içinde oldu?unuzu dü?ünebilirsiniz. Beyninizin birincil yak?t kayna?? glikozdur (ki bu da karbonhidrattan elde edilir).”

Her ne kadar bu ‘grip’ belirtileri ilk birkaç gün içinde, hatta birkaç haftada geçse de, diyetinizle birlikte reaksiyon gerektiren antrenmanlardan da uzak durman?z öneriliyor.

Örne?in; bu dönemde yeni egzersiz biçimlerini denemekten de çekinebilirsiniz.

Adriana Lima

Egzersiz Önerileri +

?unu unutmay?n, Keto diyetine geçi? yapt?ktan hemen sonra elinizden gelenin en iyisini yap?yormu? gibi hissedemeyebilirsiniz.

Çünkü vücudunuz diyetinizdeki karbonhidrat?n yoklu?u ile kendini güçlendirmenin yeni yollar?n? ar?yor.

Bu nedenle, bu zaman diliminde oldukça dü?ük tempolu çal??malara devam etmek isabetli olacak.

Yoga, dü?ük yo?unluklu Pilates ve yürüyü?, bu a?amada harika egzersiz formlar? olacakt?r.

Vücudunuz kendini yeni diyetinize göre ayarlad?ktan sonra egzersizlerinizi biraz art?rmaya ba?layabilirsiniz.

Diyetisyen Lisa Booth’a göre, kardiyo yaparak Keto’da daha fazla ya? yakabilirsiniz.

“Glikojen, kas ve dokularda karbonhidrat rezervi olarak depolanan bir maddedir. Bunun yerine, ya? ve keton cisimleri kullan?yorsunuz. E?er ko?ma veya bisiklete binme gibi aerobik egzersizler yap?yorsan?z, keto diyeti ya? oksidasyonunu art?rabilir, glikojen yedekleyebilir.

Keto diyetinde kardiyo yapmak daha fazla ya? yak?lmas?na neden olabilir.


Tekrarl?yoruz! +

Keto’ya geçi? yaparken yüksek yo?unluklu egzersizlerden uzak durun. Enerji düzeyleriniz diyet öncesi kadar yüksek olmad??? için, ultra-yo?un egzersizlerden kaç?nman?z gerek.

Beslenme uzman? Edward Weiss, “Etkilenen enerji metabolizmas? sistemi anaerobiktir” diyor. Di?er bir deyi?le, Keto diyeti esas olarak yüksek yo?unluklu bir aktiviteyi tamamlamak için kulland???n?z enerji sistemini etkiler.

Enerji seviyeniz tekrar yükselene kadar, CrossFit, kürek çekme, yüksek yo?unlukta bisiklet, ip atlama, uzun tekrarl? egzersizler, a??rl?k kald?rma gibi egzersizlerden uzak durman?z tavsiye ediliyor.

 

Total
0
Shares