Tokyolu yazar Marie Kondo’nun geli?tirdi?i KonMari yöntemi ?u s?ralar çok popüler! Hayatlar?n? ve ya?am alanlar?n? düzenlemek, sadele?tirmek, ar?nd?rmak isteyenlerin ba?vurdu?u bu yöntemle Instagram hesab?n?z? temizlemeye ne dersiniz? Bahar temizli?ine sosyal medya hesaplar?n?zdan ba?lamak size iyi gelecek.

1# Gönderileri ve Hikayeleri S?n?rland?r?n

Y?llar önce takibe ald???n?z ve art?k i?inize yaramad???n? dü?ündü?ünüz hesaplar? takipten ç?kar?n. Elbette takipten ç?karamayaca??n?z ki?iler de kar??n?za ç?kacak. ??te bu noktada devreye Instagram’?n hikayeleri sessize alma özelli?i giriyor. Üstelik bu gizlenmeden onlar?n haberi olmuyor. Ayr?ca kendi payla??mlar?n?z? da herkesin görmesini istemiyorsan?z “Yak?n Arkada?lar” k?sm?na en yak?nlar?n?z? ekleyebilir ve hikayelerinizi görenleri s?n?rland?rabilirsiniz!

2# Hareketlerinizi Takip Edin

Instagram’?n Hareketler özelli?i ile art?k zaman?n?z?n ne kadar?n? sosyal medyada geçirdi?inizi kontrol edebilmeniz mümkün. Profilinizdeki sa? panelden Hareketler k?sm?na t?klarsan?z, tüm say?lar? görebilirsiniz . Gördü?ünüz bu say?lar size fazla m? geldi? Gününüzün yo?un bir k?sm?n? Instagram’da m? harc?yorsunuz? O halde Günlük Hat?rlatma ayar? ile Instagram’da geçirdi?iniz vakti kendiniz belirleyebilirsiniz.  Bu seçenek, gün içinde aplikasyonda kendi seçti?iniz zaman s?n?r?n?za ula?t???n?zda sizi bilgilendirerek uygulamay? kullanman?z? engeller. Elbette diledi?inizde limiti de?i?tirebilir veya iptal edebilirsiniz.

3# Kay?tl? Gönderileri Düzenleyin

Kaydetme butonu ilham ald???m?z kareleri koleksiyonumuza kolayca aktarabilmemiz aç?s?ndan çok yararl?. Ancak bir noktadan sonra ipin ucu kaçabiliyor ve arad???m?z gönderiyi bulmam?z çok zor olabiliyor. Bunun için yapman?z gereken kategorilere göre dosyalar olu?turmak. Mesela komik videolar? m? seviyorsunuz? O halde onlar? “Komik Videolar” ad?n? verece?iniz bir ba?l?k alt?nda toplay?n. ?lham veren moda ve makyaj karelerini, kitap önerilerini alakal? ?ekilde isimlendirece?iniz ba?l?klara yerle?tirin. Fark? göreceksiniz.

4# Yorumlar? Denetleyin

Ayarlar k?sm?ndan hikaye ve gönderilerinize gelen mesaj/yorumlar? diledi?iniz gibi denetleyebilir, böylece sizi negatif etkileyebilecek ele?tirilerden uzak kalabilirsiniz.

Total
0
Shares