FORMULA 1 DÜNYA ?AMP?YONU LEWIS HAMILTON, TOMMY HILFIGER ERKEK G?Y?M KOLEKS?YONLARININ YEN? GLOBAL MARKA ELÇ?S? OLDU

Dünyan?n en ba?ar?l? yar??ç?lar? aras?nda yer alan Lewis Hamilton, ilkbahar 2018 sezonundan itibaren TOMMY HILFIGER erkek dünyas?n?n global marka elçisi oldu.

?ngiliz Formula 1 pilotu ve dört kez Formula One® Dünya ?ampiyonu Lewis Hamilton, ?lkbahar 2018 sezonundan itibaren HILFIGER COLLECTION, TOMMY HILFIGER TAILORED ve TOMMY HILFIGER Erkek Giyim, ?ç Giyim ve Mayo dahil tüm TOMMY HILFIGER erkek koleksiyonlar?n?n global marka elçisi oldu. Tommy Hilfiger’?n güçlü erkek giyim miras?n? ileriye ta??ma stratejisini ve taahhüdünü yans?tan i? birli?i, erkek giyim faaliyetlerinin küresel ölçekte büyümesini desteklerken gelecek nesilleri markaya çekecek.

Tommy Hilfiger i? birli?inden duydu?u heyecan?, “Lewis’in yar?? boyunca sergiledi?i inan?lmaz dayan?kl?l??a ve pist d???nda da yeni nesil Tommy erkeklerine hitap eden özgün stiline hayran?m. Bir yar?? pilotu olarak ola?anüstü kariyerini tutku ve özveriyle çal??arak in?a etti; bunlar markam? kurarken benim de benimsedi?im de?erler. Formula 1 geçmi?imizle birlikte bu ortakl?k da otomobil sporlar? dünyas?ndaki i?birlikleri miras?m?z? ileriye ta??yor” sözleriyle anlatt?.

Lewis Hamilton, elde etti?i ba?ar?larla seçkin küresel sporcular grubunda yer al?yor ve gelmi? geçmi? en büyük Formula 1 sürücülerinden biri olarak kabul ediliyor. Hamilton, tüm zamanlar?n en fazla pole pozisyonu, kariyer puan? ve farkl? pistlerde en çok kazanma rekorunu elinde tutuyor. Yar??t??? her sezonda en az bir Grand Prix kazanan Lewis Hamilton, sosyal medya kanallar?n?n inan?lmaz eri?imi sayesinde 17 milyondan fazla hayran?yla ba?lant? kuruyor, Formula 1 dünyas?ndan kamera arkas? görüntüleri ve kendi ya?am?ndan kesitleri takipçileriyle payla??yor.

Lewis Hamilton da dü?üncelerini ?u sözlerle ifade etti: “Tommy Hilfiger gibi bireyselli?i kutlama ve gelenekleri y?kma konusunda modan?n ve inovasyonlar?n gücüne inan?yorum. Tommy’nin tasar?mlar?, yar?? pisti d???nda giydi?im her k?yafette cesur olma konusunda bana ilham veriyor, yarat?c?l???m? ve eklektik tarz?m? özgüvenle ifade etmemi sa?l?yor. Ç???r açan TOMMYNOW deneysel defile etkinlikleri gerçekten benzersiz, böyle ileri bak??l? bir marka ile i?birli?i yapaca??m için çok heyecanl?y?m. ”

Çekimleri Pennsylvania’daki (ABD) Tricky Triangle olarak da bilinen Pocono Yar?? Pistinde Mikael Jansson taraf?ndan yap?lan entegre erkek kampanyas?, ?lkbahar 2018 sezonunda tüm dünyada yay?nlanacak. TOMMY HILFIGER erkek kampanyas?, markan?n kad?n giyim marka elçisi ve uluslararas? süper model Gigi Hadid’in rol ald??? kad?n giyimine yönelik reklamlarla birlikte yay?nlanacak. Lewis Hamilton ve Gigi Hadid, Pocono Yar?? Pistinde bir Mercedes-AMG GT S otomobilin direksiyonuna geçerek pistteki ilk sürü?lerini bir konsol kameras?yla kaydetti. Yönetmen Matt Baron taraf?ndan k?sa bir filme dönü?türülen ve ikilinin sürü? s?ras?ndaki tepkilerini gösteren video ile iki kampanya kayna?t?r?lm?? oldu.

TOMMY HILFIGER ?lkbahar 2018 Erkek Giyim Koleksiyonu, Tommy Hilfiger’?n otomobil sporlar? sevgisini h?z ve yak?nl?k hissi ve bir doz nostaljiyle kutluyor. Milano Moda Haftas? kapsam?nda 25 ?ubat’ta TOMMYNOW “DRIVE” etkinli?inde lanse edilen koleksiyon, Formula 1 yar?? pitindeki ekiplere klasik i? giyimi ve denime güçlü vurguyla selam gönderiyor. ?konik ?ekillerden, cesur renklerden ve h?z yar??ç?lar?n?n kulland??? ak?c? grafik desenlerden sokak stilleri do?uyor. Amerikan otomobil kültürüne bakarak yeniden tasarlanan k?yafetlerin yer ald??? koleksiyon, günümüzün h?zl? tempolu ya?am tarz?n?n ihtiyaçlar?na yan?t oluyor.

TOMMY HILFIGER markas?, geçmi?inden bu yana pop kültür ve spor ikonlar?yla yak?n çal??mas?yla biliniyor. Hilfiger, doksanl? y?llarda modayla ünlü isimleri bir araya getiren ilk tasar?mc?lardan biriydi. Aaliyah, Mark Ronson ve Usher gibi genç sanatç?lar? giydirerek, David Bowie ve Beyoncé gibi müzisyenlere reklam kampanyalar?nda rol vererek sektörün öncülerinden biri oldu. Tommy Hilfiger, son y?llarda uluslararas? tenis ?ampiyonu Rafael Nadal, uluslararas? süper model Gigi Hadid ve ödüllü müzik ikilisi/yap?mc? The Chainsmokers ile yapt??? ilham veren i?birlikleriyle markan?n eri?im alan?n? geni?letme ve gelecek nesil tüketicilerle ba?lant? kurma kararl?l???n? yans?t?yor. Formula 1 ile de geçmi?i olan Tommy Hilfiger, k?sa süre önce dört kez Formula 1 Dünya ?ampiyonu olan  Mercedes-AMG Petronas Motorsport ile uzun süreli bir stratejik i?birli?ine girdi?ini ve Resmi Giyim Orta?? oldu?unu duyurdu.  Marka, 1991-1994 aras?nda Lotus Formula 1 tak?m?n?n sponsorlu?unu üstlendi ve 1998 y?l?nda Ferrari’nin Formula 1 tak?m?n? destekleyen ilk otomotiv d??? sponsor oldu. Tak?m?n üniformalar?n? bizzat Tommy Hilfiger tasarlad?.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın