Gün sonunda makyaj?n?z? temizlemenin önemini biliyorsunuz. Peki bunu do?ru ?ekilde yap?yor musunuz? ??te makyajdan ar?n?rken s?k yap?lan hatalar!

Yüzünüzü sadece y?kamay?n.

Uzun bir günün sonunda eve geldiniz. Yüzünüzü temizleyici ile y?kad?n?z. Bu size ferah bir cilt hissi verecektir. Ancak durum hiç de öyle de?il. Biliyorsunuz ki su ve temizleyici jel/sabun yeterli de?il. Daha derinlemesine bir temizlik yapmal?s?n?z.

Göz makyaj?n?z? do?ru ?ekilde silin.

Göz ve göz çevresindeki deri oldukça hassas. Bu nedenle gözü do?ru ?ekilde makyajdan ar?nd?rmak çok önemli. Ovalayarak temizlemek tahri? olmu? gözler ve k?r???kl?klardan ba?ka hiçbir ?ey sa?lamaz. Bu yüzden ihtiyaç duydu?unuz miktarda göz makyaj? temizleyicinizi disk ?eklindeki pamu?a dökün. Makyaj?n?z?n yo?unlu?una göre pamuklar? bir süre bekletebilirsiniz. Ve ard?ndan nazik oval hareketlerle makyaj?n?z? temizleyin.

Göz kapaklar?n?z?n kenar?n? unutmay?n.

Göz kapaklar?n?z?n kenarlar? rimel ve eyeliner?n bulu?ma noktas?d?r. E?er bu bölgenin temizli?ine özen göstermezseniz enfeksiyonlara veya tahri?e neden olabilir. Kenarlar? temizlemenin en iyi yolu ise, makyaj temizleyicisine bat?r?lm?? pamuklu kulak çubu?u kullanmak.

Sadece temizleme mendillerine güvenmeyin.

Makyaj temizleme mendillerinin çok kullan??l? oldu?unu biliyoruz. Ancak sürekli olarak onlara s???nmak iyi bir tercih de?il. Zira temizleme mendilleri sadece cildin yüzeyindeki makyaj? temizler. Daha etkili bir cilt temizli?i için yüzünüzü temizleyiciyle y?kaman?z ?art.

Temizlik sonras? bak?m? es geçmeyin.

Makyaj temizleyici ürünler cildinizi do?al ya??ndan da ar?nd?r?r ve bu da cildinizin kurumas?na yol açar. Bu nedenle temizlik sonras? nemlendirme i?lemini kesinlikle rutin haline getirmelisiniz. Uygun cilt ya?lar? veya kremler ile cildinize ihtiyac? olan nemi sa?lay?n.