Sürdürülebilir lifler ile olu?turulan, rahat, kad?ns? görünümlü bu koleksiyon, konseptle ba?lant?l? bir ak?? ta??yan tasar?mlar sunuyor.

 MANGO, do?al liflerden elde edilen ve kad?nlara yönelik Committed koleksiyonunun yeni versiyonunun ba?lang?c?yla Kanarya Adalar? Botanik Bahçesi’nin, ya?ama, enerjiye ve do?aya yönelik bir kutlama niteli?inde oldu?unu ifade ediyor. Model Arizona Muse’ün ba?rolde bulundu?u, Alexandra Nataf taraf?ndan karelenen yeni kampanya, ya?am?n kayna?? olan suyun büyüsünü, ?irketin tasar?m malzemeleri ve sürdürülebilir modaya ili?kin yeni e?ilimleri ile bir araya getiriyor.

Daha önceki versiyonlardan daha bohem bir yap?ya sahip yeni kreasyonlar aras?nda, etkileyici bir ak?? ve kad?ns? bir görünüm sunan Tencel™ gibi malzemelerden elde edilen rahat tasar?mlar yer al?yor. Bol, maskülen gömlek ve k?yafetlerde geri dönü?türülmü? polyester ve organik pamuk gibi di?er liflerin kullan?m? fark ediliyor. Bu sezon talepte olan tazelik hissi, kirli beyaz ve haki renk ya da antrasit k?yafet ve parçalarda yans?t?l?yor.

Markan?n sürdürülebilirli?e yönelik bu giri?iminde MANGO, Take Action program? arac?l???yla verdi?i sözü tutmaya devam ediyor. Take Action, daha sürdürülebilir bir i?letme modelinin olu?turulmas?na yönelik tüm etkinlikleri kapsayan proje konumunda.

Bu alanda Second Chances projesi gibi, kullan?lm?? giysi ve ayakkab?lar?n toplanmas?n? temel alan bir insiyatif daha görüyoruz. Firma, bu y?l?n sonuna do?ru 10 tona ula?mak için geçti?imiz y?lda seçili ma?azalardaki giysi toplama kutusu say?s?n? yüzün üzerine ç?kard? (?spanya, Almanya, Fransa, ?yalya, Hollanda, Birle?ik Krall?k ve Portekiz).

 

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın