17 Mart’ta Bal?k burcunda gerçekle?ecek yeniay ile beraber burçlar? olumlu süreçler bekliyor. Özellikle çözüme kavu?mam?? konularda geli?melerin ya?anaca?? bir ay olacak.

Sizi, Astrolog Dinçer Güner’den mart ay? astroloji yorumlar?yla ba? ba?a b?rak?yoruz.

 

BALIK (20 ?ubat – 20 Mart)
Burcunuzda gerçekle?ecek yeni ay ile beraber fiziksel görüntünüzde de?i?iklik yapmak isteyebilirsiniz. Bu de?i?iklik estetik ameliyat gibi majör bir karar olabilece?i gibi saç rengini veya modelini de?i?tirmek gibi de olabilir. Hayat?n?zla ilgili kararlar alabilir, bunlar? nas?l uygulayaca??n?z konusunda planlar yapabilirsiniz.

 

KOÇ (21 Mart – 20 Nisan)
Yeni ay ile beraber kurdu?unuz hayalleri hayata geçirmeye daha yak?ns?n?z. ?ç sesinize kulak verebilir ve sizi engelleyen her türlü durumu tespit edip bunu düzeltmek için harekete geçebilirsiniz. Sizi üzen tüm konular? masaya yat?rabilir, çözümler üretip ruhsal bir ar?nma ya?ayabilirsiniz. K?saca bu yeni ay sizin için her ?eyi temize çekme ve yenilenme etkisi getirecek.

 

BO?A (21 Nisan – 20 May?s)
Bu ay kendinizi s?kça arkada?lar?n?zla program yaparken bulabilirsiniz. Üretti?iniz fikirleri hayata geçirmek için de pratik çözümler bulacaks?n?z. Bu ay sosyalle?mekte oldukça ba?ar?l? olabilirsiniz. Kendinizi hayata dair
daha umut dolu ve oldukça pozitif hissedeceksiniz.

 

 

?K?ZLER (21 May?s – 21 Haziran)
17 Mart Cumartesi günü Bal?k yeniay? ile beraber kendinizi, toplumdaki statünüzü sorgularken bulabilirsiniz. Yeniay etkisiyle çok daha fazla giri?imci olacaks?n?z. ?lerlemek ve kendinizi göstermek için daha
çok motive olacaks?n?z. Bu ay istedi?iniz tüm kap?lar aralanacak.

 

 

YENGEÇ (22 Haziran – 22 Temmuz)
Mart ay?ndaki yeniay ile hayat?n?za taze rüzgârlar estirmeniz gerekti?ine kanaat getireceksiniz. Kendinizi her türlü e?itim veya sertifika program?n?n içinde bulabilirsiniz. “Kendimi nas?l geli?tirebilirim” diye sürekli bir aray?? içinde olacaks?n?z. Bu süreç sizi seyahatlerle ilgili de destekliyor olacak. Ertelenmi? seyahatlerin yap?laca?? bir ay sizi bekliyor.

 

ASLAN (23 Temmuz – 22 A?ustos)
Yeniay ile beraber çözüme kavu?mam??, kafan?zda soru i?areti b?rakm?? her türlü konuyla ilgili geli?meler ya?ayacaks?n?z. Bu süreç sonuçlanmam?? bir mahkeme ile ilgili olabilece?i gibi, kaos yaratan herhangi bir ki?i ya da konuyla ilgili bir geli?me olarak da kendisini gösterebilir.

 

 

BA?AK (23 A?ustos – 22 Eylül)
Bal?k yeni ay? ile beraber ili?kinizi, evlili?inizi veya ortakl?klar?n?z? tecrübe edeceksiniz. ?ayet evlili?inizde ve ili?kinizde bir problem ya?an?yorsa bunlar?n onar?lmas? için destekleyici bir zaman. Kavgalar, anla?mazl?klar, ileti?im problemleri bu dönem yerini sükûnete b?rakacak. ?li?kilerle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.

 

 

TERAZ? (23 Eylül – 22 Ekim)
Günlük hayat?n?zda de?i?iklikler yaparak kendinize yeni konfor alanlar? yaratmak isteyebilirsiniz. Monotonluktan çok mu s?k?ld?n?z? Hayat?n?z? yeniden yap?land?rmaya çal??man?z mümkün. Bu, kendinizi yenilemek için bir nevi doping etkisi yaratacak. Daha motive ve kararl? olaca??n?z bu süreç içerisinde i? ko?ullar?n?zda da güzel ve olumlu geli?meler ya?ayacaks?n?z.

 

 

AKREP (23 Ekim – 22 Kas?m)
Yeniay ile beraber odak noktan?z a?k ve ili?ki konular? olacak. Partnerinizle daha s?k görü?ebilir, beraber zaman geçirip sosyalle?ebilirsiniz. Seyahat planlar? yap?p, beraber tatile ç?kabilirsiniz. Evli olanlar?n?z?n bu ayki odak noktas? ise çocuklar? olacak. Çocuklar?n?za daha çok vakit ay?rmak isteyeceksiniz.

 

 

YAY (23 Kas?m – 21 Aral?k)
Bal?k yeniay? ile beraber odak noktan?z aileniz olacak. Beraber geçirilen zamanlar, sohbetler ve yenilen yemekler sizi ailenizle daha da bütünle?tirip aran?zdaki ba?? daha da güçlendirecek. Bu dönem içerisinde ailede ta??nma mevzular? gündeme gelebilir. Tüm aileyi ilgilendiren konularla ilgili kararlar al?nabilir.

 

O?LAK (22 Aral?k – 20 Ocak)
17 Mart Cumartesi günü Bal?k burcunda gerçekle?ecek yeniay ile beraber sizi son derece hareketli ve tempolu bir dönem bekliyor. Her türlü yaz?l? ve sözlü ileti?imin had safhada ya?anaca?? bir ay olaca??n? söyleyebiliriz. Kendinizi bu dönem içerisinde bilgiye, yeni bir ?eyler ö?renmeye her zamankinden daha da aç hissedebilirsiniz. K?sa soluklu ve keyifli yolculuklar sizi bekliyor.

 

KOVA (21 Ocak – 19 ?ubat)
Bu ay maddi kaynaklarla ilgili geli?melere son derece aç?ks?n?z. Uzun zamand?r çekmeyi dü?ündü?ünüz bir kredi, almay? veya satmay? dü?ündü?ünüz bir gayrimenkul varsa yeniay dönemi bu konuda sizi destekleyecek. ?leriye yönelik yat?r?m yapmak için son derece ideal bir dönem.

Total
3
Shares

Bir cevap yazın