Zekâ, ileti?im ve yolculuklar? sembolize eden Merkür, 5 Mart'tan itibaren Bal?k burcunda retro hareketine ba?layacak. Bu hareketle burçlar, dikkat etmeleri gereken farkl? konularla kar??la?acak.

??te Astrolog Dinçer Güner’den Mart 2019 astroloji yorumunuz…

BALIK | (19 ?ubat – 20 Mart)

Zekâ, ileti?im ve yolculuklar? sembolize eden Merkür, 5 Mart Sal? günü burcunuzda retro hareketine ba?layacak. Bu hareketle beraber; fiziksel görüntünüzde de?i?iklik veya uzun süredir hayata geçirmeyi dü?ündü?ünüz projeyi ba?latmak gibi birbirinden farkl? istekleriniz olabilir. Bu dönemi fizibilite dönemi olarak geçirmeli, herhangi bir yenilik yapmamal?s?n?z.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Bu ay Merkür’ün retro hareketine ba?lamas?yla beraber; anla??lmad???n?z? dü?ündü?ünüz ve yaln?z kalma ihtiyac?n?z?n artt??? bir sürece gireceksiniz. Daha izole ya?amak istedi?iniz için bu süre zarf?nda insanlar?n aras?na kar??mak istemeyebilirsiniz. Olaylara kar?? daha septik davranma potansiyeliniz olacak.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s)

Bal?k burcunda gerçekle?ecek Merkür retrosu ile beraber arkada?l?klar?n?zla ilgili baz? testlerden geçebilirsiniz. Do?ru ileti?im kurman?n bir nebze zorla?abilece?i bu süre zarf?nda yanl?? anla??lmalara, tart??malara dikkat etmekte fayda var. Ya?ayabilece?iniz olas? olumsuz konularda temkini elden b?rakmadan hareket edin.

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran)

Merkür, Bal?k burcunda retro hareketine ba?layacak. Bu süre içerisinde kariyerinizde geli?meler ya?ayacaks?n?z. ?leti?im kanallar?n? dikkatli kullanmal?s?n?z. Bilgisayar, telefon gibi datalar?n?z? saklad???n?z cihazlar?n?z? da yedekleyin. ?? seyahatleriyle ilgili yapt???n?z planlamalar? ve rezervasyonlar? da iki kere kontrol etmenizde fayda var.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

E?itim ve ö?retim hayat?n?zla ilgili bir karar almay? dü?ünüyorsan?z bu plan?n?z? erteleyin. Uluslararas? firmalarla ba?lant?l? çal??anlar, i?in finansal boyutunda gecikmeler ya?ayabilir. ?leti?im kanallar?nda ve finansal hesaplamalarda olu?abilecek yanl??l?klara kar?? dikkatli olun.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos)

Bu ay hâlihaz?rda devam eden bir mahkeme süreciniz varsa ertelenebilir. Nafaka gibi kanallarla elde etti?iniz finansal gelirler varsa bunlarda da pürüzler ya?anabilir. Maddi konularda daha temkinli hareket etmeli, giderlerinizi gözden geçirmelisiniz. Lüks tüketimden de bir müddet uzak durmakta fayda var.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül)

Bu ay Bal?k burcunda gerçekle?ecek Merkür retrosu ile beraber partnerleriniz, varsa i? ortaklar?n?z konular?nda baz? testlerden geçeceksiniz. Taraflar?n birbirini yanl?? anlamaya daha meyilli oldu?u bu dönem içerisinde, empati kurmal?s?n?z. Konular üzerinde objektif dü?ünerek hareket etmeniz sizin için fayda sa?layacak.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim)

Merkür’ün retro hareketine ba?lamas?yla beraber önemli gördü?ünüz veya günlük i?lerinizi bir ajandaya not al?n. Bu dönem biraz unutkanl???n?z olabilece?i için özellikle i? hayat?nda dikkatli olun. Sa?l?k ile ilgili kontrollerinizi yapt?r?rken tahlil sonuçlar?n?n kar??mamas?na da dikkat etmenizde fayda var.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m)

Bu ay a?k hayat?n?zdaki konular? tecrübe edeceksiniz. Ebeveyn olan Akrepler çocuklar?yla ileti?imlerinde zorlanmalar ya?ayabilir. Onlar için köprüleri kurmak bu dönem biraz daha zor hâle gelecek. Sahne ve güzel sanatlarla ilgili projeleri olan Akrepler ise bu ayki retro döneminin bitimiyle tüm bu çal??malar?na h?z verebilir.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k)

Merkür, 5 Mart itibariyle Bal?k burcunda retro hareketine ba?layacak. Bu retroyla beraber ev ve aile konular?n? tecrübe edeceksiniz. Bu dönem aileyle ileti?im kurmak bir nebze zorla?abilir. Devam eden sorunlar varsa bir süreli?ine rafa kald?rmak daha makul olacak. Ta??nma, tadilat, dekorasyon i?leri için illa ki bir aksiyon al?nacaksa, kontrollü olmal?s?n?z.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak)

Merkür’ün retro hareketiyle ileti?im kanallar?ndaki aksakl?klara dikkat edin. Özellikle hesap kitap yaparken dikkatli olunmal?, mail ve telefon trafi?inde yanl?? anla??lmalara sebebiyet verecek diyaloglardan kaç?n?lmal?. K?sa mesafe yolculuklarda da; biletinizi, otel rezervasyonlar?n? kontrol etmenizde fayda var.

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat)

Bu ay Merkür’ün retro hareketine ba?lamas?yla beraber finansal kaynaklar?n?z? iyi yönetebilmelisiniz. Kredi ödemeleriniz varsa bunu aksatmamal?s?n?z. Borçlanma, yat?r?m yapma veya kredi çekme gibi bir dü?ünceniz varsa, en az?ndan retro bittikten sonra aksiyon alman?zda fayda var.