Ezbere al?nacak bilgiler tam kar??n?zda!

Elbette ki Meghan Markle'?n, Sussex Dü?esi olmadan önce de, oyunculuk kariyeri boyunca foto?rafta iyi görünüm vermenin yollar?n? çoktan çal??ma ?ans? olmu?tur.

?imdilerde k?rm?z? hal?da poz verme günleri bitmi? olsa bile, neredeyse saraydan ç?kt??? andan itibaren foto?raf? çekilmeye devam ediyor. Ar?ivler ?imdiden Meghan Markle kareleriyle doldu bile.

??te tam da bu yüzden Markle'?n fotojenik görünmek için ba?vurdu?u o hileler oldukça yerinde bir karar. Prens Harry ile ni?anland???ndan beri Markle'?n çok az say?da kötü foto?raf? oldu?u söylenebilir. Unutulmamas? gereken k?s?m ?u ki; bu her ünlü için söylenebilecek bir ?ey de?il. Meghan Markle ne yapt???n? bilerek ilerliyor!

Meghan Markle'?n bu bilinçli fotojenik yeteneklerinin ilginizi çekebilece?inizi dü?ündük. Kafas?n? nas?l tuttu?una, ne kadar çok gülümsedi?ine kadar uzan?yor bu liste.

??te Meghan Markle'dan denenmi? ve test edilmi? fotojenik görünme hileleri.

 # 1: Her Zaman Gülümseyin (Ama Çok Büyük De?il)

Markle'nin gülümsemesi inkar edilemez derecede güzel ama çok büyük gülümsememek için bilinçli bir çaba sarf etti?i de ortada.

#2: Rahat Görünün

Birkaç derin nefs alarak ya da size u?ur getirdi?ine inand???n?z bir ?eyi yan?n?zda ta??yarak. Sadece rahatlay?n ve do?al hareket etmeye çal???n. T?pk? Meghan Markle gibi.

#4: Ba? Aç?s?

Objektifler size bakarken ba??n?z? nas?l tuttu?unuz çok önemlidir ve Markle genellikle ba??n? a?a?? ve hafifçe yana e?erek tutar. Bu onun en klasik aç?lar?ndan biridir.

#5: Mükemmel Postür Duru?u

Belki de kraliyet ya?am?n?n ona katt??? ?eylerden biri de bu duru?.

#6: K?yafetlerdeki Tek Renk Bütünlü?ü

Parlak, düz renkler gerçekten kamera için oldukça ideal.

#7: Bel Oyu?unu Ortaya Ç?karan Parçalar Tercih Edin

T?pk? Kate Middleton gibi bel oyu?unu ortaya ç?karan parçalar sizin de imzan?z olabilir.