Daha önce evlenmi? ve bo?anm?? olmas?ndan ötürü kraliyet için onaylanmayan bir isim oldu?u öne sürülen Meghan Markle’?n ilk evlili?i ile ilgili detaylar içeri?imizde sakl?!

37 ya??ndaki Meghan Markle 2018’in May?s ay?nda Prens Harry ile evlenerek Sussex Dü?esi unvan?yla kraliyet ailesi üyeleri aras?nda yerini ald?.

Meghan Markle ve eski e?i Trevor Engelson ise 2011 y?l?nda evlendiler. ?ki y?l süren evliliklerinin ard?ndan 2013’te bo?anma karar? ald?lar.

Trevor Engelson Amerikal? bir film yap?mc?s?. Kendisinin yap?mc?l???n? üstlendi?i en bilinen filmler aras?nda “License to Wed” ve “Remember Me” bulunuyor.

Markle ve Engelson 2011’de, Jamaika’da sadece yak?n arkada?lar? ve aile üyelerinin kat?ld??? 100 ki?ilik bir sahil dü?ünüyle evlenmi?ti.

Jamaika’da dü?ünlerinin yap?ld??? yer

Ancak Markle’?n rol ald??? Suits dizisinin çekimi için Kanada’da ya?amas? gerekiyordu; bunun aksine e?i Trevor Engelson ise Los Angeles’ta bulunmal?yd?. ??te bu durum 2013’te evliliklerinin sonunu getirdi.

Peki Trevor Engelson ?uan ne yap?yor?

42 ya??ndaki Engelson’?n, Meghan Markle- Prens Harry’nin evlili?inin ard?ndan 2018’in Ekim ay?nda 31 ya??ndaki diyetisyen k?z arkada??  Tracey Kurland ile evlendi?i haberleri gündeme geldi.

Total
0
Shares