Meghan Markle’?n kusursuz ten rengi ve güzellik seçimleri ilham kayna?? için çok büyük nedenlerden olsa da, hayranl?k duydu?unuz bir ba?ka nokta ise; ka?lar?.

Sussex Dü?esi Meghan Markle sahip oldu?u modern, sade ve ??k ka?lar?yla pek çok ki?inin radar?nda.

Meghan Markle’?n gelin makyaj?n? gerçekle?tiren Daniel Martin, daha dolgun görünümlü ka?lar için tercih etti?i metotlar? Markle için de uygulamakta.

 

Ba?larken; Martin ka?lara az miktarda ?effaf jel uyguluyor.

Pek ço?umuz bu i?lemi ka? temizlemenin son ad?m?nda gerçekle?tirse de, makyaj sanatç?s? bu ürünü bir üs olarak kullanmay? seviyor.

Ka?lar?n?z?n do?al olarak ne kadar büyük olabilece?ini görmek istersiniz. Bu sayede de, gerçekten ne kadar doldurman?z gerekti?ine dair daha iyi bir fikre sahip olman?z mümkün.

Jeli uygularken, ka? büyümenizin yönünü takip ederek yukar? do?ru hareketlerle ilerledi?inizden emin olun.

Ard?ndan, süper keskin bir ka? kalemi al?n. Do?al bir ka? görünümünü garantilemek bu ipucu i?inize yarayacakt?r.

Ka?lar?n?z? tamamen gölgelemekten ziyade, onlara blok benzeri bir görünüm kazand?racak.

Buradaki amaç, ka? tüylerinizi taklit etmek, kökten uca do?ru ince vuru?lar çizmek ve do?al ka?lar?n yan?lsamas?n? vermek için sert çizgilerden kaç?nmak.

Ka??n?z?n iç k?sm?ndan ba?lay?n ve d??ar?ya do?ru yol al?n. Kula?a yeterince basit geliyor ama ço?umuz yolun nereye gidece?inden ve çizgiyi nerede bitirece?inden emin de?il.

Çizgilerinizin nerede bitece?ini belirlemek için, kaleminizi burnunuzun d?? kö?esinden ba?lay?p ka??n?z?n ucundan bir aç?yla hizalay?n.

Bitirmek için ise ka?lar?n?zda bir f?rça çal??t?r?n. Tüm ka??n?z? f?rçalamak do?al görünümü güçlendirir. F?rçan?z? yukar? do?ru hareket ettirmeyi es geçmeyin.

 

 

Total
3
Shares