Güzelli?i ve samimiyeti ile Melis Kayg?laro?lu’nu sosyal medya sayesinde yak?ndan takip ediyoruz. Do?all?ktan yana oldu?unu vurgulayan Kayg?laro?lu’nun bak?m s?rlar?n? ö?reniyoruz.

BAKIMLA ?LK TANI?MA +

“Bak?mla çok küçük ya?ta tan??t?m. Annem ?u anda t?pk? Ada’ya yapt??? gibi benim de her taraf?m? kremlerdi. O da bende al??kanl??a dönü?tü. Kendi bak?m ürünlerimi almaya ba?lad?kça, vücudumun her yerine ayr? kremler kulland?m. Ürünleri seçerken de dokusunun hafif olmas?na dikkat ediyorum. Mesle?imden ötürü günlük ya?ant?mda da makyaj malzemesi kullanmamak için cilt bak?m?na çok önem veriyorum.”

Foto?raflar: Selin Saral

C?LT BAKIMI RUT?N? +

“Dermatolojik ürünler kullan?yorum. Cilt doktorumun tavsiyesiyle hareket ediyorum. Sabah ve ak?am krem sürerek cildimi nemlendiriyorum. Kremden önce muhakkak tonikle yüzümü temizliyorum. Zaman zaman limon suyu ile cildimi ar?nd?r?yorum. Cildimi kurutmaya yard?mc? oluyor. Ard?ndan da nemlendirici kullan?yorum. Gözaltlar?m için ayr? kremler kullan?yorum. Vücudum için ise her du?ta peeling yap?yorum. Kuru bir cildim oldu?u için, peeling yapmad???m sürece pul pul oluyor. Du?ta peeling’den sonra, bebe ya?? kullan?yorum. Bebe ya??n? sürdükten sonra iki, üç dakika vücudumda bekletiyorum ve durulan?yorum. Cildim yumu?ac?k oluyor. Du?tan sonra da yine cildimi nemlendiriyorum.”

Foto?raflar: Selin Saral

MAKYAJ SEANSLARI +

“Her sabah cildimi temizledikten sonra krem sürüyorum. Göz çevresine ve yüzüme krem sürdükten sonra, e?er günümü evde geçireceksem hiçbir ?ey kullanmamay? tercih ediyorum. E?er d??ar? ç?kacaksam da hep kulland???m ürünler var. Davet ya da özel bir yere gitmedi?im sürece makyaj yapan biri de?ilim.

Foto?raflar: Selin Saral

Göz çevreme CC krem sürüyorum. Ka?lar?m? doldurmak için de pudra kullan?yorum. Dudak bak?m? konusunda hiç hassas davranm?yorum maalesef, o yüzden devaml? çatl?yor. Sabah ve ak?am dudaklar?ma vazelin sürüyorum. Son derece etkili oluyor.”

Foto?raflar: Selin Saral

SAÇ BAKIMI +

“Saçlar?mla ilgili çok az ürün kullan?yorum. Haftada bir kuaförüm keratinle bak?m uyguluyor. Saçlar?m yo?un ve gür oldu?u için kar??maya çok müsait. Bu nedenle du?ta kulland???m ?ampuan?n kremini uyguluyorum.”

EL VE AYAK BAKIMI +

“Ayaklar?m?n topuk k?sm?na gece yatmadan önce haftada iki kez vazelin sürüyorum ve çorap giyerek uyuyorum. Biraz anneanne i?i olabilir ama ayaklar?m? yumu?ak tutuyor. Ellerim için yan?mda hep krem ta??yorum; günde be?, alt? kere kullan?yorum. Onun d???nda el maskelerim var ancak ayda bir ya da ikiden fazla uygulam?yorum.”

Foto?raflar: Selin Saral

PARFÜM TERC?HLER? +

“A??r, aromatik parfümlerden ho?lan?yorum. Senede muhakkak iki, üç kere sat?n ald???m ve hep bulunmas?n? istedi?im Kilian’?n Don’t be Shy’?na bay?l?yorum! Biber, tarç?n notalar?n? içeren, odunsu, mum kokular?na benzeyen parfümleri tercih ediyorum.”

Foto?raflar: Selin Saral

ÖZEL SIRLARI +

“Saçlar?m için çam terebentin ya?? kullan?yorum. Saçlar?m k?sayken bir arkada??m?n tavsiyesiyle kullanmaya ba?lad?m. Bir anda uzamaya ba?lad?. ?nan?lmaz bir etkisi oluyor. Saç?m? dolgunla?t?rmak istedi?imde, ?ampuan?ma birkaç damla ekliyorum. Fakat cildin ba?ka bir yerine de?memesi gerekiyor. Günde üç litreden az su tüketmiyorum. Bir de boyun bölgeme Hindistan cevizi ya?? sürüyorum.”

YATMADAN ÖNCE… +

“Makyaj?m? ac? badem sütü ile temizlemeyi ihmal etmiyorum. Cildimi temiz tutmak benim için çok önemli.”

Foto?raflar: Selin Saral

 

 

Total
0
Shares