Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 11-14 Eylül tarihleri aras?nda ?lkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlar?n?n sergilenece?i 12. sezonunu gerçekle?tiriyor. Zorlu Performans Sanatlar? Merkezi’nde gerçekle?ecek etkinlik için oldukça heyecanl?y?z. 

Bu sezon 29 marka ve tasar?mc? ?lkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlar?n? sergileyecek. Bu isimlerin 18’i koleksiyonlar? Zorlu PSM’de defile format?nda, 6’s? mini defile format?nda, 9’i ise Studio alan?nda sunum format?nda gerçekle?tirecekler.

Ayr?ca her sezon oldu?u gibi bu sezon da koleksiyonlar?n? Zorlu PSM alan? d???nda ve kendi showroom’lar?nda sergilemeyi tercih eden tasar?mc?lar da var.

 Zorlu PSM d???nda koleksiyonlar?n? sergileyecek olan bu iki isim aras?ndan Ba?ak Canke? ?stanbul’daki yeni ma?azas?nda Bashaques’? tan?tacak. Giyilebilir sanat performanslar?yla ad?ndan bahsettiren Canke? bu sezon da bir retrospektif deneyimi haz?rl?yor. Geçti?imiz sezon Zeki Müren konseptiyle büyük be?eni toplayan genç tasar?mc? Ece Kavran da URUN markas? alt?nda yine sürpriz bir koleksiyon sunumu planl?yor.

 

 MBFWI bu sezon da yine panel ve konu?malarla zenginle?iyor. Türkiye’de moda endüstrisinin bugünü ve gelece?i, global trendlere paralel olarak yeni aç?l?mlar ve endustrinin yar?n?na yön verecek yenilikçi yakla??mlar, bu etkinlikler arac?l??? içe masaya yat?r?lacak. Dünyan?n önde gelen trend tahmin ajanslar?ndan WGSN, önümüzdeki sezonlar?n trend öngörülerini davetlilerle payla??rken, etkinlik ana sponsorlar?ndan Lenzing, bir sürdürülebilirlik paneli ile sektörde çok konu?ulan modada ve tekstilde sürdürülebilirlik konusunu i?leyecek.

 

Etkinli?in marka ve tasar?mc?lar için ticari aya??n? temsil eden The Core, 12-13 Eylül tarihleri aras?nda yeni format?yla kap?lar?n? açacak ve MBFWI kat?l?mc?s? marka ve tasar?mc?lar?n ?lkbahar/Yaz 2019  koleksiyonlar?n? gerek Türk, gerekse uluslararas? sat?n alma sorumlular?yla bulu?turacak.

Sat?n alma sorumlular? The Core sayesinde koleksiyonlar? yak?ndan inceleme ?ans? bulacaklar. Genç tasar?mc?lar The Core Istanbul kapsam?nda Türk tekstil endüstrisinin ba?rol oyuncular?yla da bir araya gelerek katma de?erli tekstil ürünleri konusunda olas? i? birliklerini ve projeleri konu?ma imkan? bulacak.

 

 

 

 

Total
0
Shares