Merkür Vedik Astroloji de Ekim ba??na kadar ilerleyece?i Ba?ak burcuna bu hafta geçiyor. Bu yolculu?un burçlar üzerindeki etkilerini Astrolog ?ebnem Ek?ib yorumluyor.

Merkür Ba?ak burcunda yücelir. Özellikle Ba?ak burcunun 15 derecesine ula?t???nda, en üst oktav?na ula?m?? olur ki bu etki onun tüm özelliklerinin en üst noktada görülece?i alana i?aret eder.

Vedik Astroloji’ye göre bu süreçte Venüs Terazi burcundaMars O?lak burcunda ve Merkür Ba?ak burcunda konaklarken, Mars ve Merkür yücelim alan?nda ve Venüs de kendi öz burcunda olacaklar.

Terazi, O?lak ve Ba?ak burçlar? için özellikle yükselen veya Ay burçlar? bu alanlarda olanlar için güçlü ve ak?c? enerjiler söz konusu.

Merkür, ba?ta ticaret olmak üzere tüm ileti?im a?lar?m?zdan sorumludur. Gerek bedenimizde (merkezi sinir sistemi), gerekse günlük hayat?m?zda ileti?imin ve bilginin ta??y?c? ve aktar?c? ana arteridir.

Bu gezegen Vedik Astroloji literatüründe bilginin ve bilgiyi aktarman?n ba? mimar?d?r. Bu nedenle de Vedik Mitoloji kaynaklar?nda Budha olarak adland?r?larak, yarat?c?dan gelen bilgi ile beslenen sembolleri temsil eder.

Günlük hayatlar?m?zda Merkür;

Al?m sat?mlar, pazarlama ve sat?? stratejileri ve uzmanl?klar?, teknolojik bilgi a?lar?, teknolojik aletler (cep telefonlar?, bilgisayarlar vs…) ticari ad?mlar ve ?anslar, ticareti yönetme yetene?i, yay?nc?l?k alanlar?, medya ve bas?nla ba?lant?l? i?ler, her türlü e?itim, akademik çal??ma ve yabanc? dille ilgili alanlardan sorumludur. Ayr?ca organizasyonlar ve planlama ile ilgili bizim en büyük yard?mc?lar?m?zdan biridir.

Merkür bu süreçte 2 günlük zor bir aral?ktan seyir edecek. Bu aral?k burç de?i?tirirken her gezegenin ya?ad??? bir anlamda Araf bölgesidir. Bu bölge bir ülkenin ba?ka bir ülke ile s?n?r olu?tururken araya koydu?u may?nl? bölge gibidir. ??te her gezegen bu may?nl? bölgeden geçerken kendi enerjisini tam yans?tamaz ve bir anlamda kapan?r.

Merkür’de 17 Eylül ak?am saatlerinden itibaren Çar?amba ak?am saatlerine kadar yolculu?unun gergin alan?nda konaklayacak. Daha net bakarsak sal? gününün tamam? ile per?embe sabah?na kadar ileti?im, teknolojik aletlerin al?mlar?, her türlü al?m sat?m, ticari giri?im, anla?ma ve sözle?meler, kontratlar, pazarlama i?leri, medya ve yaz?l? bas?nla alakal? konu, e?itim ve akademik çal??malarda mümkün oldu?unca bekleyin veya dikkatli ?ekilde bu konular? ele almaya bak?n.

20 Eylül Per?embe’den itibaren 7 Ekim’e kadar Merkür tüm bu alanlarda gayet destekli olacak. 27 Eylül civar? ise en üst noktas?na ula?arak tam olarak yücelecek. Eylül ay? içinde sizin için önemli bir ticari giri?iminizi veya organizasyonu planlama ?ans?n?z varsa 26-27 Eylül oldukça destekli etkilerden geçebilirsiniz.

Burçlara göre bakt???m?zda do?al olarak bu yolculuk Ba?ak burçlar?na yarayacakt?r. Özellikle yükselen veya Ay burcu Ba?ak olanlar tüm Merkür konular?nda ay?n kalan k?sm?n? aktif etkiler içinde geçirebilecekler.

Kariyer ve i? alanlar?nda Yay burçlar?Koç burçlar? ve Ba?ak burçlar??kizler ve Bal?k burçlar? teklifler, çabuk sonuç alma ve organizasyon konular?nda ba?ar?l? bir süreç geçirebilir.

Ev ve gayrimenkul konular?nda ?kizler,

?li?ki, ortakl?klar, teklifler alan?nda Bal?k, a?k alan?nda Bo?a burçlar? ?ansl? olacaklar.

Parasal i?ler, finans alanlar?, tan?t?mlar ve duyurularda Aslan burçlar? aktif bir süreç geçirebilir.

Giri?imler, planlanan bir durumda ad?m atma aç?s?ndan ise Yengeç burçlar? ?ansl? olacaklar. Ticari kazançlar, hedefleri gerçekle?tirme, prim veya benzer bir durumdan sonuç alma aç?s?ndan da Akrep burçlar? ?ansl?lar. Akrep burçlar? sosyal ili?kilerinde hareketli bir zaman geçirecekler.

Terazi burçlar? giderlerine dikkat etmeleri gereken bir ay geçirirken, yurtd??? ve uzak ülkelerle ilgili kontak ve anla?malar aç?s?ndan ?ansl?lar. Elden ç?karmak istedikleri bir i?, alan veya benzeri durum varsa bu süreçte h?zlanabilirler.

O?lak burçlar? bu süreçten e?itim, yurt d???, yabanc?larla ilgili konularda kazançlar elde edebilirler.

Kova burçlar? ise ba?kalar?ndan gelecek kaynaklar, f?rsatlar, bekledikleri bir komisyon, arac?l? konularda aktif bir süreç ya?ayabilirler.

Merkür’ün bu yolculu?unu herkesin faydal? biçimde tamamlamas? dileklerimle…

Kaynak: Astrolog ?ebnem Ek?ib