Moda tasar?m dünyas?n?n usta isimleriyle 30. ya? özel say?m?z için bir araya geldik. Y?llar?n? bu sektörde geçirmi?, heyecan?n? ilk günkü gibi ya?ayan ve modan?n de?i?imine an be an tan?k olmu? isimlerden Ümit Ünal, kendi hikayesini bizlerle payla?t?.

Modaya dair ilk an?lar?n?zda neler var?

Çok fazla an? birikti asl?nda. Sadece birini anlatmam mümkün de?il. Bir ?eyi tasar?m öyküsüyle anlatt???mda birçok insan?n duygular?na dokunabildi?imi hat?rl?yorum. Ve dünyan?n beni ‘O ?stanbul’lu genç’ diye tan?mlamas? ho?uma giderdi.

Mesle?iniz boyunca en unutamad???n?z an?n?z nedir?

Selma Ergeç ile tan??t???m?z ilk günü unutam?yorum. ?stanbul Tekstil ve Konfeksiyon ?hracatç? Birlikleri, Almanya için bir defile yapmam? istemi?ti. Sonras?nda Beyo?lu Tünel’deki ofisime, o s?ralarda ?stanbul’a yeni gelen genç bir model göndermi?ti. Selma Ergeç içeri girdi. Üzerinde bir trençkot vard?. “Ben Selma” dedi. Ard?ndan biz, Selma ve Ümit olduk. Y?llarca her i?imde onunla i? birli?i içinde oldum.

Moda sizin için ne anlam ifade ediyor?

Asl?nda modaya anlam yüklemek zor. Sadece varl???n? anlamaya çal??t???m ve içinde oldu?um bir durum.
Renksiz tasar?m? seviyorum. Tasar?m?n içinde olan moday? anlaml? buluyorum. Bu, belki de sevdiklerimden sonra ikincil olan, ya?amla aramdaki en gerçekçi ba?. Her durumun, her duygunun zamanla ya?and??? uzun bir birliktelik.

Tasar?m hayat?n?za ilk ba?lad???n?zdan bu yana moda dünyas?nda ne gibi de?i?imler oldu?

Modan?n kendini tekrar etmeyi seven bir anlay??? var. Çok ?eyin de?i?ti?ini sanm?yorum. Her farkl?l?k kendi alan?nda var oluyor. Bence daha az zorlama var. Önceleri fütüristik ve minimal detaylarda daha fazla konsept i?ler vard?. Ama gerçekçi de?ildi. ?u an moda daha samimi ve sessiz. Bu bence iyi bir durum ve de?i?im.

Marie Claire için bir parça tasarlayacak olsan?z, bu nas?l bir tasar?m olurdu?
?yi ve sakin bir tasar?m olurdu. Charlotte Gainsbourg’a ait bir ?ey gibi. Özel bir gömlek ve iyi bir pantolon olabilirdi, mesela.

Bu y?l 30. ya??m?z? kutluyoruz. ‘30’ sizin için ne anlam ifade ediyor?
30, “??te ?imdi ba?l?yor!” dedi?imiz ya?. Hayat? tan?m?? olmakla ilgili ilk geçerli a?ama. Daha gerçek, daha tutarl? ve daha inand?r?c? bir dönem. Rüzgâr? arkas?na alan ya?lar de?il. 30’lar rüzgâra yüzünü tutan ve içine çeken olgun bir ya?.

Son olarak sizden bir do?um günü mesaj? alabilir miyiz?
Sevgili MARIE! Rüzgâr? içine çek! Ve ben seni hep farkl? sevdim!

Total
0
Shares