?yi ki do?dun Jennifer Aniston!

Bugün 50. ya? gününü kutlayan Jennifer Aniston’?n mutlaka izlemeniz gereken 10 filmini do?um günü ?erefine s?ralad?k!

Unutmay?n, Jennifer Aniston filmleri her zaman iyi bir seçimdir!

Horrible Bosses

Kara mizah türündeki bu filmde Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey ve Jamie Foxx gibi ünlü isimler beyazperdedeki yerini alm??. Filmde Nick (Jason Bateman), Dale (Charlie Day) ve Kurt (Jason Sudeikis) adl? üç arkada?, mutluluklar?n? engelledi?ini dü?ündükleri a?a??l?k patronlar?ndan kurtulmaya ve onu öldürmeye karar verirler.

Önce kiral?k katil bulmak gibi bir fikre kap?lsalar da en sonunda kendi i?lerini kendileri görmenin en do?rusu oldu?unu dü?ünürler fakat cinayet i?lemek, tahmin ettiklerinden daha zor olacakt?r.

We Are The Millers


David Burke, kendi bölgesinde etliye sütlüye bula?madan çal??an, yerel bir uyu?turucu sat?c?s?d?r ve ?imdiye kadar i?leri hep yolunda gitmi?tir. Fakat bir gasp sonras?nda elindeki mal? kapt?r?nca marihuana sat?c?s? Brad’e borçlan?r. Brad ona bir ?ans verir ve Meksika s?n?r?ndan yüklü miktarda uyu?turucu geçirmesini ister. David’in s?n?r? dikkat çekmeden geçebilmesi için esasl? bir plana ihtiyac? vard?r ve k?sa süre içerisinde bulur. David k?l?k de?i?tirerek aile babas? olacakt?r! Kuraca?? ailedeyse anne rolünü striptiz dansç?s? Rose üstlenirken, henüz bakir bir genç olan Kenny ve kaçak genç k?z Casey de ailenin çocuklar? numaras?n? yapacakt?r. Hepsi birbirinden farkl? karakterdeki bu aile üyelerini ise yol boyu ç?lg?n maceralar bekler. 
Jennifer Aniston d???nda filmde Jason Sudeikis, Will Poulter, Emma Roberts ve Ed Helms gibi isimler yer al?yor.

Rock Star

Chris Cole rock müzik yapmak için do?mu?tur. Bir gün en büyük hayali gerçek bir müzik grubunda ba? vokal olmakt?r. Ama ya?ad??? kasaba hayat?nda bu ?imdilik uzak bir hayaldir. Bir gün Chris’in hayalini gerçekle?tirme f?rsat? hiç beklenmedi?i anda kar??s?na ç?kar! Mark Wahlberg’in ba?rolde old??u filmde kendisine Jennifer Aniston ve Dominic West de e?lik ediyor…

Derailed


Charles, aile ve i? ya?am?nda adeta tükenmi? bir haldedir. K?zlar?n?n hastal???n?n beklentilerinden ve i?i ile mücadele etmekten yorgun dü?mü?tür. Bir gün Chicago’ya do?ru i?e giderken trende evli bir kad?n olan Lucinda ile tan???r. Aralar?nda ani bir k?v?lc?m olur. Çok geçmeden birlikte yeme?e ç?karlar, içki içerler ve vakit geçirirler. Elbette ki bu bulu?malar bir otel odas?nda nihayetlenir. Ancak tam birbirlerinin k?yafetlerini adeta y?rtarcas?na ç?kart?rlarken odalar? aniden bir h?rs?z taraf?ndan ku?at?l?r. Charles’a vurur, Lucinda’ya tecavüz eder. Charles, ili?kilerinin uygunsuzlu?undan ötürü, polise gitmekten kaç?nan Lucinda ile anla??r. Ancak çok geçmeden h?rs?z?n talepleri kar??s?nda direnme gücünü yitirecektir. Charles’?n elinde kalan tek kurtulu? bir noktadan sonra kiral?k katil tutmak olacakt?r. Son dere sürükleyici bir macera-gerilim filmi.

The Bounty Hunter


Gazeteci eski kar?s?n?n pe?ine dü?en ödül avc?s? Milo Boyd (Gerard Butler), kör talihli bir adam olmas?na ra?men ald??? bu son i? onu ziyadesiyle memnun eder. Çünkü kefaletini ödemeyen eski kar?s?, muhabir Nicole Hurley’yi izlemesi gerekti?inde (Jennifer Aniston) hayalindeki i?i alm?? olur ve bunu yapmak Milo için adeta bir zevktir. Keyfi son derece yerinde olan Boyd, her ?eyin bununla s?n?rl? oldu?unu ve kendisini de pek yormadan, zahmetsizce para kazanaca??n? hayal etmektedir. Ancak evdeki hesap çar??ya uymaz. Eski e?i Nicole, üstü örtülen ve örtbas edilmek istenen bir cinayeti ayd?nl??a kavu?turmak için onu atlatt???nda, Milo hiçbir ?eyin kendisi veya Nicole için kolay olmayaca??n?n fark?na var?r. Eski e?ler sürekli birbirlerine üstünlük sa?lar; ta ki kendilerini, canlar?n? kurtarmak için kaçarken bulana kadar. Sevgi, sayg? ve itaat için ettikleri yeminin zor oldu?unu sanm??ken, hayatta kalman?n çok daha güç oldu?unu göreceklerdir. 

The Good Girl


Justine kocas? Phil’i, kocas? Phil ise Justine’i çok sevmektedir. Art?k bir çocuk yapman?n vakti gelmi? gibidir. Ancak ikilinin tüm denemelerine ra?men Justine bir türlü hamile kalamamaktad?r. Akl?nda ise bu sorunun sebebi olarak, kocas?n?n içti?i esrar miktar? vard?r. Bir gün beraber çal??t?klar? Holden ile aralar?nda bir çekim olu?ur ve Justine, do?ru adam?n Holden oldu?una karar verir. Ancak bu ili?ki de k?sa süre sonra Holden’?n bilinmeyen yüzü nedeniyle tehlikeli hale gelecektir.

The Object of My Affection

Nina Borowski parlak bir kariyere sahip, düzenli bir ili?kisi olan naif bir kad?nd?r. Bir yak?n? taraf?ndan verilen bir partiye kat?ld???nda George Hanson isimli genç ve yak???kl? bir adamla tan???r. Nina ve George’u ortak noktada bulu?turan durum ise ortak tan?d?klar? olur. George Hanson sevgilisi taraf?ndan terk edildi?i gerçe?ini o gece Nina’dan ö?renir. Bir yabanc?dan bu haberi alan George derin hüzünlere gark olur. Nina ise pot k?rd??? için duydu?u vicdan azab?n? gidermek için George’u bir süreli?ine kendi evinde kalmas? için ikna eder. Zamanla aralar?nda samimi bir dostluk olu?ur. Nina bu hisleri bir ad?m ileriye götürerek George’a kar?? farkl? hisler beslemeye ba?lar. Ancak George’un her ?eyi altüst edecek bir sürprizi vard?r.


Office Space

Peter Gibbons orta ya? krizine biraz erken dalm??, i?i veçal??t??? ?irket için kendini heba eden bir bilgisayar programc?s?d?r. Fakat budayan?lmaz ve beynini uyu?turan bitmek tükenmek bilmeyen rutinden art?k çoks?k?lm?? ve bunalm??t?r. Özel hayat? da do?rusunu isterseniz pek parlakde?ildir. Bir k?z arkada?? vard?r elbette ama aldat?ld???ndan da emindir.

Wanderlust

George (Rudd) ve Linda (Aniston) New York’un ünlü ve lüks Manhattan semtinde ya?ayan ve hayatlar? stres dolu geçen bir çifttir. Fakat George’un i?ten ç?kart?l?nca, masraflar? k?sarak ya?amak için önlerinde tek bir seçenek kal?r: George’un Atlanta’da ya?ayan ak?llara zarar karde?inin yan?na ta??nmak! 
Fakat Atlanta yolu onlar?n hayat?nda yeni bir ufuk açacak, bamba?ka bir tesadüfe gebedir. Çiftimiz Cennet ad? verilen, bir nevi modern hippi toplulu?una rastlar. Onlar için para, kariyer hatta giysiler dahi önemsizdir! Cennet, George ve Linda’n?n muhtaç olduklar? taze ba?lang?ç noktas? olabilecek midir? 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.