Türkiye genelinde 12 ildeki 34 merkeziyle hizmet veren Muzipo Kids, ?stanbul Sancaktepe’deki yeni merkezinde çocuklarla bulu?uyor.

Muzipo Kids, franchise sistemini uygulayarak ba?ar?ya ula?an merkezleriyle büyümeyi ve sektörde öncü olmay? hedefliyor. 200 ?ubesi olan b-fit markas?n?n kurucusu Bedriye Hülya’n?n 2011 y?l?nda Asl? Olgun ile birlikte kurmu? oldu?u Muzipo Kids “Çocuklar?n hareket üssü” olarak hizmet veriyor. Muzipo Kids Kurucular?ndan Bedriye Hülya; “Türkiye’de y?lda 1,4 milyon çocuk do?uyor. ?u anda hedef kitle ya? aral???nda 18 milyon çocuk bulunuyor. Bu aç?dan sektörümüzün çok büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli de?erlendirmek isteyen franchise adaylar? ile görü?melerimiz sürüyor. Do?ru franchise adaylar?, güçlü altyap?m?z ve Ar-Ge yat?r?mlar?m?zla büyüme h?z?m?z? 2018 y?l?n?n sonuna kadar devam ettirece?imize inan?yoruz.” aç?klamas?nda bulundu.

Total
0
Shares