Bu ay O?lak burcunda gerçekle?ecek güne? tutulmas?yla birlikte burçlar? yeni bir dönem bekliyor. ?? hayat?nda planlar yapmak, sosyalle?mek ve seyahat etmek için ideal bir ay.

??te Astrolog Dinçer Güner’den Ocak 2019 astroloji yorumunuz.

O?LAK | (22 Aral?k – 20 Ocak)

6 Ocak Pazar günü O?lak burcundaki güne? tutulmas? ile beraber benlik duygular?n?z?, insanlar?n size bak?? aç?lar?n? önemser hâle geleceksiniz. Bu ay sürekli takdir edileceksiniz. Senenin ilk günlerinde bir imaj de?i?ikli?i için ad?m atacaks?n?z. ?li?kilerle ilgili ise baz? zorlanmalar ya?ayabilirsiniz. Temkinli davranmakta fayda var.

KOVA | (21 Ocak – 19 ?ubat)

Bu ayki güne? tutulmas? ile yaln?zl?k ihtiyac?n?z artacak. Bu dönem, kendi ruhsal ihtiyaçlar?n?z? tespit etmek, bir anlamda ar?nmak için son derece destekleyici etkilere sahip. Kendinize yeni bir ben yaratabilir, eskiye dair sizi k?rm??, incitmi? ki?ilerle ve durumlarla yüzle?ip onlarla vedala?abilirsiniz. Ruhsal detoksa gireceksiniz.

BALIK | (20 ?ubat – 20 Mart)

Bu ay O?lak burcunda gerçekle?ecek güne? tutulmas? ile beraber sosyalle?eceksiniz. Arkada? çevreleriniz de geni?leyecek. Girdi?iniz arkada? ortamlar?nda birileriyle tan??abilir ve bu tan??ma a?ka dönü?ebilir. Hiç ummad???n?z yerlerde eski arkada?lar?n?z? görebilirsiniz. Son derece aktif ve e?lenceli bir ay ya?ayacaks?n?z.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

Kariyer alan?n?zda çok önemli geli?meler ya?ayacaks?n?z. ?? hayat?n?zda zorluklar ya?am?? olsan?z da ba?ar? ve terfi gibi kap?lar?n aç?lmas? an meselesi. ?? de?i?tirmek istiyorsan?z bu ay son derece ideal. Yeniden i?e ba?lamak veya mevcut pozisyonunu bir üst basama?a ta??mak isteyenler, ses getirecek projelere imza atacak.

BO?A | (21 Nisan – 20 May?s)

Bu ayki güne? tutulmas? ile beraber yurt d??? kap?lar? aralanacak. Uluslararas? anla?malar?n ivme kazanaca?? bir dönem ya?ayacaks?n?z. Uzun süredir ask?ya ald???n?z bir proje varsa ilgili ad?mlar atacaks?n?z. Deniz a??r? ülkelere seyahat edebilir ve e?itim programlar?na kat?labilirsiniz.

?K?ZLER | (21 May?s – 21 Haziran)

6 Ocak’taki güne? tutulmas? e? ve ortaktan gelen finansal kaynaklar, borçlar, vergiler gibi alanlarda uzun süre etkisini gösterecek. Bu konularda temkinli davranmakta ve uzun vadeli plan yapmakta fayda var. Para ak??lar?n?z olabilir, gelirleriniz artabilir ya da kredilerinizi yap?land?rabilirsiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

6 Ocak Pazar günü O?lak burcunda gerçekle?ecek güne? tutulmas? ile tüm ili?kileriniz testten geçecek. Bekâr olanlar?n?z için yeni bir a?k her an kap?n?z? çalabilir. Aya??n?z? yerden kesecek o muhte?em a?k? buldu?unuzu hissedebilirsiniz. Ortakl?k gibi ticari ili?kileri kapsayan konularda ise yeni bir ortak ar?yorsan?z uygun ko?ullar bu ay içinde olu?abilir.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 A?ustos)

Bu ayki tutulman?n etkisiyle i? hayat?n?zdaki tempo artabilir, kendinizi sürekli bir yerden bir yere ko?tururken bulabilirsiniz. Zaman zaman motivasyonunuzu kaybetseniz de her ?eyin üstesinden gelecek güce sahipsiniz.

Tüm bunlar?n sonucunda da mutlaka sizi keyiflendirecek güzel geli?meler sürpriz bir ?ekilde sizi bekliyor.

BA?AK | (23 A?ustos – 22 Eylül)

Güne? tutulmas?n?n etkilerini özel hayat?n?zda, e? ve çocuklar?n?z ile ilgili konularda hissedeceksiniz. Evli olan Ba?aklar hayatlar?na dair majör kararlar alabilir.

Bekâr olanlar ise arad?klar? a?k? e?er de?erlendirmesini bilirlerse bulacaklar. Görsel sanatlar ile ilgileniyorsan?z ses getirecek projelere imza atman?z an meselesi.

TERAZ? | (23 Eylül – 23 Ekim)

Bu ayki güne? tutulmas? ile beraber ev ve aile gibi temalar? tecrübe edeceksiniz. Evinizi dekore edebilir ya da ba?ka bir eve ta??nmay? planlayabilirsiniz.

?li?kisi olan Teraziler, gelece?e yönelik ad?mlar atabilir. Aile hayat?n?zda geçmi?e yönelik ya?anm?? tats?zl?klar varsa bunlar?n yap?c? ve olumlu bir ?ekilde çözümlenmesi için uygun bir dönem.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kas?m)

Bu ayki tutulman?n etkisiyle artan analitik ve pratik dü?ünme kabiliyetiniz ön plana ç?kacak. Yaz?l? ve görsel ileti?im kanallar?n? oldukça aktif kullanacaks?n?z.

Bu dönem erteledi?iniz bir projeniz varsa hayata geçirebilirsiniz. Kariyeriniz harici aile ili?kilerinizde, yak?n akraba ve kom?ular?n?zla da temas hâlinde olabilirsiniz.

YAY | (23 Kas?m – 21 Aral?k)

Bu ay finansal kaynaklar?n?z? gözden geçireceksiniz. Kredi çekebilir ya da varsa bir borcunuzu yap?land?rabilirsiniz.

Para ak???n?n gözle görünür ?ekilde artaca?? bu süre, yat?r?m yapmak için de ideal bir dönem. Plan yaparken tüm riskleri analiz edip uzun vadeli dü?ünürseniz hedeflerinize çok daha kolay ula??rs?n?z.

Total
0
Shares