THE WOOLMARK COMPANY yün konusunda global otoritedir. Uluslararas? tekstil ve moda endüstrilerini kapsayan geni? kapsaml? ili?ki a?? sayesinde, Avustralya yününün lüks giyim e?yalar? ve iç çama??rlar?nda nihai do?al elyaf ve birinci kalite bir bile?en olarak pozisyonunu ayd?nlatmay? hedefliyor.

Woolmark logosu, çiftlikten bitmi? ürüne kadar öncü mükemmelli?i ve yarat?c?l??? temsil eden ve en yüksek kalitenin güvencesini veren, dünyan?n en tan?nm?? ve en sayg?n markalar?ndan biridir.

Woolmark ?irketi, 24.000’den fazla yün hayvan? yeti?tiricisinin sahip oldu?u ve Avustralya yünü için ara?t?rma, geli?tirme ve pazarlamaya ve ayn? zamanda dünya çap?nda Avustralya yünü tedarik zincirine yat?r?m yapan bir kâr amac? gütmeyen kurulu? olan Australian Wool Innovation’?n bir ba?l? ?irketidir.

The Woolmark Company’nin Birle?ik Krall?k ve Türkiye ülke müdürü Nigel Gosse ile özel bir söyle?i gerçekle?tirdik…

 #1: The Woolmark Company’de Birle?ik Krall?k ve Türkiye ülke müdürü olarak çal???yorsunuz. ??iniz tam olarak ne anlama geliyor?

Avustralya Merinos yününe olan talebi ve bu yünün pazara eri?imini artt?rmak için Londra ve Türkiye’deki yetenekli ekibimizle çal???yorum. Pazarlama konusunda Business to Business (B2B) – yani i?letmeler aras? –i?birlikleri kurmak, imalatç?larla yak?n temasta bulunup mü?teriler ve potansiyel yün mü?terileriyle ilgili onlarla i?birli?i yapmakda i? tan?m?m içerisinde.

Bunlar d???nda bir de global kampanyalar için çal???yorum; örne?in Uluslararas? Woolmark Ödülü (International Woolmark Prize), Yün kampanyas? (The Campaign for Wool) ve son zamanlarda ba?latt???m?z ‘Live and Brathe’ kampanyas?. Hatta kampanyan?n çok be?enilen filmini TGSD konferans?nda sunduk.

 

#2: The Woolmark Company, organize etti?i etkinlik ve ödüllerle modaya do?rudan etki ediyor. Bu amaç ?irketin DNA’s?na nas?l i?ledi?

Uluslararas? tekstil ve moda endüstrisini kapsayan geni? çapl? ili?ki a??m?z vas?tas?yla, lüks giyimde birincil içerik ve en yüksek kalitede do?al elyaf olarak Avustralya yününe dikkat çekiyoruz. Woolmark logosu, çiftlikten bitmi? ürüne kadar öncü mükemmelli?i ve yarat?c?l??? temsil eden ve en yüksek kalitenin güvencesini veren, dünyan?n en tan?nm?? ve en sayg?n markalar?ndan biridir.

#3: Bu y?l, TGSD’nin de organize etti?i konferans?n ana temas? “Sorumlu Moda”yd?. The Woolmark Company tam olarak bu anlay???n neresinde duruyor?

Avustralyal? Merinos çiftçileri koyunlar? ve koyunlar?n?n otlad?klar? arazileriyleb?k?p usanmadan bak?yorlar. Hayvanlar?n?n sa?l?kl? olmas? onlar için çok önemli ve bu sayede en iyi yünü elde ediyorlar. Yani asl?nda, hayvan refah?, topra??n ve su kaynaklar?n?n sorumlu kullan?m? ve sürdürülebilir çiftçilik uygulamalar? konusunda yüksek standartlara uygun çiftçilik yapmak Merinos çiftçilerinin menfaatine olan bir durumdur. Bu sayede hem ailelerine, hem toplumlar?na hem de dünyaya fayda sa?lam?? olurlar.

Daha fazla bilgi için, a?a??daki makaleleri okuman?z? öneririm:

https://www.woolmark.com/education/provenance/a-greener-future/

https://www.woolmark.com/education/fibre/the-rising-tide-of-microplastics/

 

#4: Avustralya Merinos yününü di?er yünlerden ay?ran özellikler nelerdir?

Asl?na bakarsan?z Avustralya yününün faydalar? saymakla bitmiyor. ??te sahip oldu?u özellikleri:

 Do?al: +

Yün protein bazl? bir elyaft?r. Koyunun derisinde olu?ur ve dolay?s?yla yüzde yüz do?ald?r, insan yap?m? de?ildir. Ta? devrinden beri her hava ko?uluna kar?? koruma sa?laman?n en etkili yollar?ndan biri olarak insan taraf?ndan kullan?lagelmi?tir. Bilim,bu elyaf?nbenzersiz özelliklerini ta??yan bir elyaf? henüzüretememi?tir.

Yenilenebilir: +

Koyunlar?n otlayabilecekleriçimenler oldu?u sürece koyunlar her y?l yeni bir kürk üreteceklerdir. Bu da yünü yenilenebilir bir elyaf kayna?? yap?yor. Yün üreticileri sürekli olarak çevreyi korumak, verimlili?i artt?rmak ve yün endüstrisini sonraki nesiller için sürdürülebilir hale getirmek için aktif olarak çal???yorlar.

Biyoçözünür: +

Yün, faydal? ömrünün sonunda,çözünüp faydal? besin maddeleri yayaca?? topra?a geri döndürülebilir. Do?al yün elyaf?topra?a b?rak?ld???nda,çok k?sa bir süre içinde çözünecektir,buna kar??n sentetik bir materyalin çözünmesi çok daha fazla zaman alacakt?r.

Daha devam? da var.. Dedi?im gibi saymakla bitmiyor:

 Merinos Yününün ?lave Faydalar?

 Kolay dikilir: +

Merinos yünü dikim esnas?nda çok kolayl?k sa?lar. Düzgünce kesilir, saçak yapmaz ve i?ne izi olu?maz. Ütülenmesi çok kolayd?r ve çal??ma esnas?nda buru?maz.

Ütü istemez: +

Merinos yünlü kuma?? s?cakl?k ve nemden yararlan?larak kal?c? olarak düzeltilebilir. Bu da tasar?mc?ya istedi?i ?ekli ve stili yaratmada ciddi bir özgürlük verir.

Pürüzsüz ve ??k: +

Merinos yünlü kuma?lar tasar?mc?lar?n be?endi?i bir özellik olan mükemmel drape ve tutum (ele alma)olana?? sa?lar. Ürünleri giyen için bunun anlam?zahmetsizce, ??k ve ho? bir ?ekilde vücut formuna uyan giysilerdir.

Renkli: +

Merinos yünlü giysiler kolayca boya atmaz ve yeni geli?tirilen boyama teknikleri tasar?mc?lar?n yarat?c?l?klar?n? tam olarak sergilemelerini sa?lar.

Modaya uygun: +

Merinos yünleri hareketli ve esnektir. Farkl? doku, dokuma ve a??rl??a sahiptirler. ?ster örme ister dokuma olarak her mevsim giyilebilirler.

Yenilikçi: +

Moda tasar?mc?lar? yenilikçi pek çok i?lem seçene?ini kullanma olana??na sahiptirler. Bu da, onlara benzersiz dokular ve detaylar ekleme seçene?i verir.

Leke tutmaz: +

Merinos yünleri do?al, koruyucu bir d?? katmana sahiptir. Bu özellikleri sayesinde de lekelerin kuma??n içine i?lemesini engellerler. Ayr?ca Merinos yünlerinin statik elektrik yaratmama özellikleri sayesinde de daha az toz ve tiftik çekerler.

K?r??maz: +

Mikroskopik seviyede incelendi?inde Merinos yününün k?r??maz özelliklerini gözlemleyebiliyoruz.

Nefes almaya elveri?li: +

Merinos yünleri bol miktarda nemi içine çekebilir ve ard?ndan buharla?mas? için bu nemi tekrar havaya verebilir. Merinos yünü nefes almaya son derece elveri?li bir yündür ve bu özelli?i sayesinde nem tutma e?ilimi daha azd?r.

S?cak ve serin: +

Sentetik materyallerin tersine Merinos yünü aktif bir eyaft?r. Vücut ?s?s? de?i?ikliklerine duyarl?d?r ve hava so?ukken sizi s?cak tutar, hava s?cakken de sizi serin tutar.

Statik dirençli: +

Merinos yünü nemi içine çekerek statik elektriklenmeyi azaltma özelli?ine sahiptir. Bu da, onun, di?er kuma?lara k?yasla rahats?z edici bir ?ekilde vücuda yap??ma olas?l???n? azalt?yor ve giysilerde güzel bir döküm yarat?yor.

Yumu?ak: +

Merinos yünü lifleri son derece incedir, bu da geleneksel, daha kal?n yün liflerinden çok daha fazla bükülmelerini sa?lar.Bu Merinos yününün cildinizle temas?nda yumu?ak ve rahat bir pürüzsüzlükhissi ya?aman?z? sa?lar.

Elastik: +

Merinos yünlerinin do?al elastikiyet özellikleri, merinos yünlü giysilerin vücudunuzla birlikte esnemelerini, fakatorijinal ?ekillerini korumalar?n? sa?lar.

 #5: Yünün birçok özelli?i var ve dolay?s?yla kullan?m alanlar? çok geni? olabilir. Sizce yün moda endüstrisinde daha s?k kullan?labilir mi?

Kesinlikle. Do?an?n mucizevi elyaf? olarak yünün o kadar çok özelli?i ve kullan?m alan? var ki! Spor ve aç?khava faaliyetlerinde yünün kullan?m? art?yor ve bu da Merinos yününün çok yönlülü?üne çok iyi bir örnek.

 

#6: Yün hakk?nda do?ru bildi?imiz birçok yanl?? var. Bunlar neler?

Birçok farkl? yün çe?idi var. Biz de özellikle di?er yünlerden farkl? olarak Avustralya Merinos yününün sa?lad??? faydalar? ön plana ç?karmak istiyoruz. En geni? pazarlama materyalleriyle desteklenmekte olan tedarik zincirindeki ?irketlerden ö?rencilere kadar herkese ula?may? hedefleyen E?itim portföyümüzün d???nda, yünle ilgili önyarg?lar? ve yanl?? anlamalar? ortadan kald?rman?n en iyi yolu Merinos yününden yap?lm?? k?yafetlerdir.

Bu k?yafetleri deneyenlerin/giyenlerin savunuculu?u ve görü?leri daha güvenilir ve inand?r?c? bir destek sa?l?yor. Örne?in, spor yaparken – ço?u kuma? cilde çok daha yak?n duruyor ve cilde temas ediyor. Bu sayede de yünün cildi ka??nd?rd??? ve batt??? yönündeki önyarg?lar? y?k?yoruz. Gerçek Avustralya Merinos yününden yap?lan k?yafetler sadece cildi rahats?z etmemekle kalm?yor ama ayn? zamanda koku yapm?yor, nefes al?yor ve nemi çekip emme konusunda çok ba?ar?l?.

 

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.