Uzun süredir genç bireylerin mental sa?l?k sorunlar? için bilinçlenme konusunda en ate?li savunuculardan biri olan Prens Harry; Bat? Londra YMCA ziyareti s?ras?nda, bugün çocuklar ve gençleri etkileyen en bask?l? sorunlar hakk?nda samimi aç?klamalarda bulundu.

Özellikle sosyal medyan?n tehlikelerine kar?? uyaran Prens Harry, bunun “uyu?turucu ve alkolden daha ba??ml?l?k yarat?c?” oldu?unu ifade etti.

“Ruhsal sa?l???n? çevreleyen çok fazla negatiflik var ve gençler için bu konu hakk?nda konu?mak bu yüzden çok zor olmal?” diyen Prens sözlerine ?u ?ekilde devam etti:

“Bugünün dünyas?nda yeti?meyi ele alal?m. Sosyal medya uyu?turucu veya alkoldan daha ba??ml?l?k yarat?c? ve daha tehlikeli çünkü normalize ediliyor ve hiçbir k?s?tlama yok. Biz gerçekten de oldukça zihin de?i?tiren bir zamanda ya??yoruz, ama ayn? zamanda oldukça heyecan verici bir zaman; çünkü bu odada herkesin gerçekten bir fark yaratmak ve bir ?eyleri de?i?tirmek için f?rsat? var.

Genç insanlar?n telefonlar?yla daha az kontakta olmas? çok önemli. Tabii ki istedikleri zaman telefonlar?n? ellerine alabilmeliler ama insanlarla ileti?imde olmak da oldukça önemli. ?nsanlarla kontakt olmazsa bir sorun ya?ad???n?zda gidebilece?iniz bir yer olmayacak. Gidebilece?iniz tek yer yeniden online olmak olacak.”

Prens Harry’nin ayn? zamanda okuldaki ö?rencilerle sevimli anlar? da dikkat çekti.

Panelde bebe?i ile yer alan annelerden biri ise Prens Harry’nin baba olmaya ne kadar haz?r oldu?unu ?u sözlerle belirtti: “Bebe?imi görünce uyku düzeni hakk?nda soru sordu. Yani oldukça ilgiliydi. Bence geceleri uyan?p bez de?i?tirmek için çkotan haz?r hissediyor!”

Total
0
Shares