Lotusun içindeki mücevher mantras?ndan esinlenerek mücevher tasar?mc?s? ?pek Selek Ad?güzel taraf?ndan kurulan Padme Designs‘?n nazar kolyeleri, modern tasar?m anlay???yla fark yarat?yor ve nazara kar?? orijinal bir seçenek sunuyor. Nazar kolyeleri alt?n ve de?erli ta?lar?n mükemmel uyumunu yans?t?yor.

Padme Designs‘?n alt?n ve de?erli ta?lardan olu?an özgün mücevher tasar?mlar?, ?pek Selek Ad?güzel‘in modern, yal?n ve zarif çizgilerini yans?t?yor. Al???lagelmi? tasar?mlardan farkl? olarak Padme Designs ürünlerinin hayata anlam katan bir öyküsü bulunuyor. Padme Desings ürünleri aras?nda yer alan nazar kolyeleri ise kullan?c?lar?n sahip oldu?u her ?eyin de?erini hat?rlat?yor.

Modern mücevher tasar?m?yla nazar

Nazar kolyeleri alt?n ve de?erli ta?lardan olu?an, cazip ve zarif bir tasar?m anlay???n?n ürünü. Mücevher tasar?mc?s? ?pek Selek Ad?güzel, nazar kolyeleri hakk?nda ?unlar? söylüyor: “Nazar eski ama hala de?erini koruyan bir sembol. Bat?l inanç olman?n ötesinde gerçek duygular? ve dü?ünceleri temsil ediyor. Geçmi?te de?er verdi?imiz ?eyleri korumak için yarat?lsa da günümüzde çok daha fazlas?n? temsil ediyor. Tüm iyi ?eyleri, tüm iyi insanlar? ve daha ya?aca??m?z tüm iyilikleri simgeliyor. Dolay?s?yla tüm sahip olduklar?m?z?n de?erini bilmeyi bize hat?rlatacak en güzel daily reminder.“

 

Padme Designs koleksiyonlar? Bebek showroomunda, Designers of Oz Alsancak, Designers of Oz Alaçat? ve www.alwaysfashion.com sitesinde sat??a sunuluyor.

Total
0
Shares