Metropol hayat?n?n yo?un temposundan uzakla??p, bedenen ve ruhen rahatlamak istiyorsan?z rotan?z? GreenSpa Wellnees’ a çevirin.

‘’ ?ehrin içinde ?ehirden uzak’’ mottosunu benimseyen GreenSpa Wellness,  alt? ?ubesi ile ?stanbul’dan kaçmadan ruhen ve bedenen dinlenme f?rsat? sunuyor.?stanbul, Sofa Hotel Ni?anta??, Mercure Hotel Altunizade , Taç Spor Klubü Ata?ehir, Acar Blu  Residence Acarkent ve  Dedeman Bostanc? Hotel lokasyonlar?nda hizmet veren GreenSpa’ y? di?er spalardan ay?ran en önemli özellik, organik trend ürünleriyle hizmet veriyor olmas?.

GreenSpa Wellness merkezlerinde Body  Scrub ile yap?lan Rumi’s  Touche ritüellerinde yer alan Rumi’nin bahçelerini süsleyen sarma??k gülü kokusu insan?n frekans?n? yükselterek ?ifalanmas?na, iyi hissetmesine, dengelenmesine yard?mc? oluyor.

Yenilebilecek kadar do?al ürünler ile hizmet GreenSpa Wellness, sa?l??a önem veren mü?terilerinin hayatlar?na dokunuyor.

Konular?nda uzman doktorlar ile s?kl?kla sa?l?kl? ya?am ve ?ifa  seminerleri de ayr?ca düzenleniyor.

*Rumi’s Touche ritüelleri ile hissedilen yenilenme tüm bunlar?n hem fiziksel,  hem de spiritüel olarak birle?mesinden kaynaklan?yor.

*Body Scrup’ ?n içindeki özel so?uk s?k?m ya?lar cildi besliyor, kaya tuzu sayesinde de statik elektri?inizi atmaya yard?mc? oluyor.

*Buhar, sauna ile birle?tirilerek yap?lan lenf drenaj masajlar?ndan olu?an GREENSPA TOKS?N DETOX Paketi pek çok doktor taraf?ndan reçete edilmekte ve önerilmektedir.

Her biri muhte?em ötesi mucizevi makineler olan vücudumuz günümüzde yo?un ?ehir hayat?, sunni ya?am, paketli do?al olmayan ürünler ve yediklerimizle, soluduklar?m?zla, vücudumuza sürdüklerimizle ald???m?z zararl? toksinler ile ba?etmeye çal??maktad?r. GreenSpa Wellness menüsünde olu?turulan paketler ile hem  keyifle stres atman?z, dinlenemiz hem de ayn? zamanda vucüdumuzun bu yabanc? maddeler, a??r metaller ve toksik birikimi ile daha kolay ba?a ç?kmas? ve ar?nmas?na yard?mc? olunmaktad?r.  

 

Total
0
Shares