Her gece sevi?iyor musunuz? Tebrikler, güçlü bir ba????kl?k sistemine sahip müthi? bir kad?ns?n?z. Seksin neden en iyi tedavi yöntemi oldu?una dair birkaç ipucu ise geri kalan?m?z için geliyor.

Seksin ço?u zaman unutulmas?na ?a??rm?yoruz. Ama ilk bir araya geldi?inizde onun size kendinizi ne kadar iyi hissettirdi?ini hat?rl?yor musunuz? Birbirinizden uzak kalam?yordunuz. Ve o his, uzun bir ko?udan sonra hissetti?iniz mutluluktan bile daha iyi de?il mi?

Yine de bir neden laz?msa, söyleyelim: Sevi?mek, t?pk? iyi bir egzersiz gibi, size saatler sonra bile fayda sa?l?yor. “Gülmek en iyi ilaçt?r” diyen her kimse kesinlikle sevi?miyormu?. ??te size birkaç sebep…

Daha Az Stres Ya?ars?n?z +

Ertesi gün yapaca??n?z sunum için endi?eleniyor musunuz? Hemen yata?a girin.

?ngiltere’deki West of Scotland Üniversitesi’nde yap?lan bir çal??ma, iki haftada bir kez bile seks yapan insanlar?n toplulu?a kar?? konu?ma gibi stresli i?lerde daha ba?ar?l? oldu?unu gösteriyor. Bunun sebebi, seks s?ras?nda endorfin ve oksitosin gibi sizi iyi hissettirecek hormonlar?n salg?lanmas?. Bu hormonlar beyindeki zevk merkezini aktive etmekle kalm?yor, çiftler aras?ndaki yak?nl??? da artt?r?yor. Cinsellik E?itmeni Dr. Laura Berman’a göre, bu hormonlar ayn? zamanda sizi rahatlatt???ndan, anksiyeteye ve depresyona da iyi geliyor. Orgazma ula?mak zorunda de?ilsiniz ama ula??rsan?z daha fazla hormon salg?lars?n?z; ki bu da biraz daha çabalamak için yeterli bir sebep!

Daha ?yi Uyursunuz +

Orgazm, çok daha çabuk uykuya dalman?z? sa?lar. Teksas Üniversitesi Cinsel Psikofizyoloji Laboratuvar? Yöneticisi ve Why Women Have Sex kitab?n?n ortak yazar? Dr. Cindy Meston’a göre, stresinizin azalmas?n? sa?layan hormonlar ayn? zamanda vücudunuzu ve beyninizi de rahatlatarak sizi uykuya haz?rl?yor.

Ayr?ca orgazm s?ras?nda prolaktin hormonu da salg?lan?yor. Meston, “Prolaktin seviyesi do?al olarak uykudayken yükselir; bu da bize uyku ve bu hormon aras?nda s?k? bir ba? oldu?unu gösteriyor” diyor. E?er bu önerimizi dikkate alacaksan?z bir ?eyi bilmenizde fayda var. Fazla aktif seks, sizi uyutmaktansa enerji seviyenizi yükseltir. Seks asla ruhsuz olmamal? tabii ama uyuman?za yard?mc? olsun istiyorsan?z, akrobasi yapmak yerine yava? gitmeyi tercih edebilirsiniz.

A?r?lar?n?z Diner +

??leri biraz tersine çevirmeye ne dersiniz? “Evet tatl?m bu gece sevi?elim, ba??m a?r?yor.” Meston’a göre orgazmdan sonra salg?lanan hormonlar, ba? ve s?rt a?r?s? gibi bütün can s?k?c? a?r?lara iyi geliyor. ABD’deki Southern Illinois Üniversitesi Ba? A?r?s? Merkezi’nde yap?lan bir çal??maya göre, migren ?ikâyeti olan kad?nlar?n yar?s? orgazm sonras? a?r?da hafifleme hissediyormu?.

Meston, “Orgazm s?ras?nda salg?lanan endorfin adeta a?r? kesici gibi etki gösteriyor ve a?r? hissini azalt?yor” diyor. Migreniniz tuttu fakat partneriniz ortada yok mu? Zirveye ula?man?z ?art?yla mastürbasyon da ayn? hormonlar?n salg?lanmas?na sebep oluyor.

Grip Olmazs?n?z +

Sevi?mek sizi gripten de kurtarabilir. Pennsylvania’daki Wilkes Üniversitesi’ne göre, s?k sevi?en insanlarda immunoglobülin A (IgA) denilen antikorlar?n say?s? çok daha yüksek. Bu antikorlar hastal?klarla sava?arak vücudu grip ve nezleden koruyor. Böylece hastal?k izinleri yerine sevi?me izinleri yapabilirsiniz!

I??ldars?n?z +

Evet, iyi seks sizi ayn? zamanda güzelle?tirir. ?ngiltere’deki Royal Edinburgh Hastanesi’nde yap?lan bir çal??mada jüri, kat?l?mc?lar?n ya??n? tahmin etmeye çal??m??. Düzenli bir partnerle haftada ortalama dört kez sevi?en insanlar?n ya??, as?l ya??ndan yedi ila 12 ya? daha az tahmin edilmi?.

??te bekledi?imiz haber! Düzenli seks, testesteron ve östrojen hormonlar?n?n salg?lanmas?n? sa?layarak vücudu genç ve diri tutuyor. Ayr?ca Meston’a göre östrojen, yumu?ak bir cilt ve parlak saçlar demek. Tonlarca para döktü?ünüz k?r???kl?k kremlerine veda edin çünkü art?k zaman? geriye almak için yatay pozisyona geçme zaman?!

Daha Az Regl Sanc?s? Çekersiniz +

Meston bu durumu, “Bir kad?n orgazma ula?t???nda rahmi kas?l?r ve vücudu sanc? yaratan bile?enlerden ar?nd?r?r” diye aç?kl?yor. “Bu kas?lmalar?n s?kla?mas?, kan?n ak???n? ve dokunun d??ar? bo?almas?n? kolayla?t?r?r; böylece periyodun daha erken biter” diye de ekliyor.

Yale Üniversitesi T?p Fakültesi’ne göre regl s?ras?nda seks yapmak, ayn? zamanda rahim zar?ndaki hücrelerin rahim d???na do?ru büyüdü?ü ve a?r?ya sebep oldu?u endometriozis (çikolata kisti) riskini de azalt?yor. Partneriniz de istedi?i sürece, bu dönemde seks yapman?z?n hiçbir sak?ncas? yok. Yata?a koyu renkli bir havlu sererseniz, ortal???n kirlenmesi endi?eniz de kalmaz. Pozisyon olarak ise misyonerden ?a?may?n. Typed: Stop Sabotaging Your Relationships and Find Dating Success kitab?n?n yazar? Dr. Michelle Callahan, s?rtüstü yatarken kan ak???n?n daha hafif olaca??n? söylüyor. Yine de emin de?ilseniz birlikte du?a girebilirsiniz.

Zevkten ?nlerken ?ncelirsiniz +

Seks de bir tür kardiyo say?l?r! Meston, “Uzunlu?una ba?l? olarak bir sevi?me 85 ile 250 aras?nda kalori yakman? sa?lar” diyor. (Ama bunun için üstte yani aktif olmal?s?n?z; öylece yatarken kalori yakamazs?n?z.) Hatta American Journal of Cardiology’ye göre, kardiyoloji uzmanlar? seksi, yürüme band?nda yap?lan orta seviye bir egzersizle e?it tutuyor.
Tart?ya yans?yacak olan?n yan?nda, vücudunuzu da ?ekillendirebilirsiniz. Pleasure: A Woman’s Guide to Getting Sex You Want, Need and Deserve kitab?n?n yazar? Dr. Hilda Hutcherson, “Seks s?ras?nda kar?n, s?rt, kalça ve bald?r kaslar?n çal???r” diyor.

Kaynak: P?nar ?en | Women’s Health Temmuz 2016

Total
12
Shares