Kad?nlar?n dörtte biri Sevgililer Günü’nde beklediklerinden farkl? hediyeler ald?klar?n?  söylüyor. Peki kad?nlar Sevgililer Günü’nde ne hediye bekliyor? Pandora Sevgililer Günü için a?k?n?z? en iyi yans?tacak hediye alternatiflerini haz?rlad?.

PANDORA, 2018 Sevgililer Günü öncesinde küresel bir ara?t?rman?n sonuçlar?n? duyurdu. 3 k?tada, 7 ülkeden 7.000’den fazla kad?n ve erkekle görü?melerin yap?ld??? ara?t?rmada kad?nlar?n %77’sinin Sevgililer Günü hediyesi olarak çiçek veya çikolata ald???n?, %89’unun ise oyuncak ay? yerine mücevher tercih ettiklerini belirtti.

Ara?t?rman?n bir di?er sonucuna göre, hediye verenler bir Sevgililer Günü hediyesinin o ki?iyi ne kadar iyi tan?d?klar?n? yans?tmas?n?n önemli oldu?unu dü?ünüyor, buna kar??n %60’? do?ru hediyeyi bulman?n zor oldu?unu kabul ediyor.

PANDORA bu y?l Sevgililer Günü hediyesi için 4 farkl? koleksiyon sunuyor.

A?k Patlamas?

Sezonun vazgeçilmezi canl? pembe ve k?rm?z? renklerin a??rl?kta oldu?u koleksiyonda, özenle süslenmi? el boyamas? mineler, parlak kristalleri ça?r??t?r?yor.

Kalp deseninden al?nan ilhamla tasarlanan parçalar aras?ndan kalp ?eklindeki zarif tekta? yüzük ise dikkat çekiyor. Koleksiyonun tamamlay?c? parçalar?ndan sevgi a?ac? sembollü kolye ve bileklik arkada?l?k, a?k ve sadakati yans?t?yor. Tüm bu parçalar seni seviyorum demenin en tatl? yolu!

Kalpten Gelen Sözler

?ncelikle i?lenmi? el yap?m? motifler “seni seviyorum” mesaj?n? farkl? bir yoldan vermenizi sa?layacak.  90’lar esintisi ta??yan minimalist zincir küpeler bu koleksiyonla günümüze geri dönüyor. Zarif kolyeler ve sallant?l? küpeler fazla söze gerek b?rakmadan her ?eyi anlat?yor.

 

Öpücükle Mühürlü

Bu sezon, sevginizi göstermenin en e?lenceli yolu emoji temal? mücevherlerden geçiyor. Kalp ve dudak desenlerinden olu?an dikkat çekici bileklikler, “öp ve anlat” temas?yla yeni hikayeler yarat?yor.

 

Kalbin Anahtar?

Koleksiyonun en gözde parças?; yeni, çok yönlü zincir bileklik. Yer de?i?tirilebilir ve ç?kar?labilir kalp tokas?yla ayn? zamanda kolye ucu olarak da kullan?labiliyor. Çivi küpe ve yüzük ise kalp ?eklindeki sallant?l? kilitleriyle dikkat çekiyor.

“Kalbin Anahtar?” serisiyle a?k?n?z? her gün ama özellikle Sevgililer Günü’nde kutlay?n.

#DOPANDORA

Bir cevap yazın