So?uk Lipoliz  (CRYOLIPLYSIS) 2010 y?l?ndan itibaren FDA taraf?dan s?n?rl? alanlarda kullan?m için onaylanm?? bir yöntemdir. Bu yöntemde ya? hücrelerini ani so?utma yöntemi ile parçalayarak erimeleri sa?lan?yor. Bu parçalanan hücreler daha sonra vücudun savunma mekanizmas? tarafnda vücutan at?l?r. Bu yöntemde san?lan? aine kandaki ya? oran?nda herhangi bir art?? olmaz ve ya? direkt kana kar??maz. FDA taraf?ndan bu yöntem, bel yan taraflar?, kar?n bölgesi, uyluk bölgeleri için uygun görülmü?tür. Bu i?lem anestezi gerektirmez ve hasta a??r? a?r? ve rahats?zl?k duymaz. Bazen uygulanan bölgelerde k?zar?kl?k veya duyu azalmas? olur ama bir sorun olu?turmaz; geçicidir. Hasta i?lemden sonra günlük ya?am ve aktivitelerine dönebilir. Uygulanan bölgelerde 2-4 ay içerisinde incelme olu?ur ve   %20-%30 oran?nda ya? dokusunda azalma olur.  Gerekti?i takdirde ayn? bölgeye 60-90 sonra tekrar i?lem yap?labilir.

Dr. Hamidreza Samani – Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzman?

http://www.arestetik.com/

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın