Sevgilisi Ahmet Kural‘dan ?iddet gördü?ü iddias?yla ?ikayetçi olan ve darp raporu alan S?la’ya sosyal medya üzerinden de ünlü isimlerden destek mesajlar? geldi. ??te o mesajlar:

BURCU B?R?C?K

Ne denir gerçekten bilemiyorum çok çok üzüldüm ama cesaretin hepimize, tüm ?iddet gören, tacize u?rayan, suistimal edilen kad?nlar?m?za cesaret versin örnek olsun.

HAD?SE

Türkiye’nin en büyük sorunu KADINA ??DDET! Kad?na, çocu?a, hayvana! Toplumun her alan?nda, her kesiminde ?iddet var! Psikolojik ya da fiziksel ?iddet fark etmez!

S?la’n?n ya?ad??? korkunç olay için çok üzgünüm! Onun dik duru?unun ve cesaretinin tüm kad?nlar?m?za örnek olmas?n? istiyorum! Kimseden korkmay?n!
Çocuklar?n?z? “Sen erkeksin yapars?n” ya da “Sen k?zs?n yapamazs?n” ?eklinde ay?rarak de?il ?NSAN olarak yeti?tirin! ?nsan olan hiçbir canl?ya zarar vermez!
Tüm iyi dileklerim seninle..

 

CEYLAN ERTEM

Birici?ime kalkan eller k?r?ls?n!
Sakin ya da naif kalam?yorum, kusuruma bakmay?n?z.
Ama gurur duyuyorum S?la’m ile, en do?rusunu yapt?.
?iddete, tacize u?rayan her kad?n da ayn?s?n? yapmal?.
Suçlular da umar?m en a??r cezalar? almal?.

Her zaman çiçe?imin yan?nday?m! Yan?nday?z. Hiçbirimiz yaln?z ve ezilmi? de?iliz!

Bu heriflerin ad?n? anan olursa, sahiplenen olursa, hak veren olursa onlara da yaz?klar olsun!
Senin yerlerde sürüdü?ün kad?n?n biz saç?n?n telini, kirpi?ini sak?n?yoruz! HAD? ORADAN!

HAZAL KAYA

Böyle travmatik bir olay? anlat?rken bile bu zarafette cümleler kurman öyle etkiledi ki beni,öyle yaraland?m ki okurken…Bunu ya?amak zorunda b?rak?ld???n için çok üzgünüm.Yan?nday?z.

GÜLBEN ERGEN

Y?kamad???n kad?na, devrilmiyor diye, çok güzel ve ba?ar?l? diye, ?iddet uygulayan güçsüz “erkek” O kad?n senin ezik ?iddetinle, bir ömür daha da güçlenecek bunu biliyor musun? Hak etmedi?in kad?n taraf?ndan, kendini vazgeçilmez ve de?erli zanneden erkekler güçsüzlük sizin di?er ad?n?z 6284. say?l? kanunun 5. maddesi uyar?nca sen bi sus ve uzakla?!

EBRU GÜNDE?

Seninle gurur duyuyorum… Her zaman yan?nday?m.

DEMET AKALIN

Gücünüz kuvvetiniz ne ?ark? sözlerine ne güzel yüre?ine dokunabilir… Yan?nday?m her zaman.

NUR FETTAHO?LU

?iddet art?k her yerde … kad?nlar?m?z?n bedenlerinde , erkeklerimizin suskunlu?unda , ya?l?lar?m?z?n korku dolu gözlerinde , hayvanlar?m?z?n ç?rp?n??lar?nda , sokakta okulda en özel ve savunmas?z oldu?umuz alanlarda … Özgüvensiz toplumun ?iddetle kendini ispat etme çabas? , ba?kalar?n?n üzerinde uygulad?klar? psikolojik sava?lar insan olan yerlerimi ac?t?yor… sen ne güçlü kad?ns?n ki gö?sünü gererek örnek oluyorsun konu?amayan ve bu ?iddete her gün maruz kalan insanlar?m?za … susmay?n

GÖKHAN KESER

Her zaman arkanday?m, yan?nday?m!

I?IN KARACA

Kimse senin yüzündeki gülümsemeyi alamas?n S?la.. herkes ya?att???n?n cezas?n? ya?ayacak…

MUSTAFA SANDAL

Yeter art?k! Kad?na ?iddet olaylar?ndan s?k?ld?k, bunald?k! Nas?l adams?n?z siz arkada?? Bir kad?n? yerlerde sürüklemek nedir? Onlar bizim annemiz, k?z karde?imiz, sevgilimiz, can?m?z?n bir parças?! Nefretle k?n?yorum! Geçmi? olsun S?la karde?im…

MURAT BOZ

Çok geçmi? olsun. Yan?nday?z S?la!

?REM DER?C?

Demir kad?n! Aslan kad?n! Fiziksel yahut psikolojik ?iddet, nicelerini darma duman ediyor bu le? mevzu. Ama sen nas?l bir güçsün, nas?l bir te?viksin! Dimdik kad?n?m, ben sana öykünmeye devam! Çünkü sen S?la Genço?lu’sun!

?ÜKRAN OVALI

Senin sesin,duru?un ,kalbin, çok güçlü.

MABEL MAT?Z

Yan?nday?m.

BENGÜ

Kendisinden daha güçlü bir kad?n? kald?ramay?p, gücünü ?iddet ve hakaretle göstermeye kalkan “iki sat?rl?k!” Bir “adam” daha…Susmay?p dimdik durdu?un için tüm hemcinslerim ad?na sana te?ekkürler S?la!

?EBNEM FERAH

Meslekta??m, k?ymetli S?la Genço?lu’nun 45 dakika boyunca hayat?ndan endi?e etmek zorunda kalmas?n?, bunun bir insan evlad? üzerinde yaratabilece?i travmay? iliklerime kadar tüm benli?imle hissediyorum. Çok üzgünüm.

SERTAB ERENER

Meslekta??m S?la’y? bir kad?n olarak ayakta alk??l?yorum. Ve ya?ad??? bu korkunç olayda sonuna kadar yan?nda oldu?umu hayk?rmak istiyorum.

AJDA PEKKAN

Hepimiz senin yan?nday?z S?la!

Total
0
Shares

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız.

Çerez ayarları

Aşağıda bu web sitesinde hangi tür çerezlere izin vereceğinizi seçebilirsiniz. Seçiminizi uygulamak için "Çerez ayarlarını kaydet" düğmesini tıklayın.