Do?an?n iyile?tirici gücünden ilham al?narak haz?rlanan kar???mlar ile sa?l?k kürlerinin birlikteli?ini yans?tan Teaelife, birbirinden özel 5 çe?idi ile benzersiz bir çay deneyimi ya?at?yor.

Sa?l?kl? hayat? geçici bir trend olarak ele almak yerine ki?ilik prensibi haline getirerek kendine verdi?i de?eri vurgulayan Elif Gönlüm, bu ya?am biçimini Teaelife ile sunuyor. Gönlüm’ün do?adan ilham alarak olu?turdu?u kar???mlar ile sa?l?k kürlerinin benzersiz uyumunu yans?tan Teaelife, dünya standartlar?nda haz?rlanan çay kar???mlar?ndan olu?uyor.

?imdiye dek çaya olan tutkusunu dünyan?n farkl? bölgelerinden temin etti?i çaylar? kar??t?rarak gösteren Elif Gönlüm, London UK Tea Academy’de ald??? kapsaml? e?itimin ve uzun ara?t?rmalar?n ard?ndan ‘Tea Somalier’ unvan?na sahip oldu. Gönlüm’ün kendi çay markas?n? kurarak, e?siz kar???mlar?n? profesyonel bir noktaya ta??mas?ndan do?an Teaelife’?n birbirinden özel 5 çe?idi bulunuyor.

?ifa saçan benzersiz kar???mlar

Sadece insan sa?l???na olan yararlar? dikkate alarak haz?rlanan kar???mlardan olu?an çaylar?n ba??nda Eliform geliyor. ?çerdi?i bitki kar???mlar? sayesinde sindirim ve ba????kl?k sistemini güçlendirmeye ve kilo vermeye yard?mc? olan bu çay, Türkiye ve Çin’in farkl? bölgelerinden toplanan birbirinden ?ifal? bitkilerin harmanlanmas?ndan olu?uyor.

Eliform’un yan? s?ra, Emango, Eroybos, Elavender ve Etox da benzersiz bir çay deneyimi ya?atarak, e?siz harmanlara do?ru yolculu?a ç?kar?yor. Emango, içeri?indeki Oloong çay?n?n yard?m? ile birçok hastal??a kar?? koruyucu özellik ta??rken, kilo vermeye de yard?mc? oluyor. K?rm?z? çay, çikolata ve nane içeri?iyle kas ve eklem a?r?lar?na iyi gelerek özellikle sporcular?n yo?un temposunu destekleyici olan Eroybos, mide hazm?n? kolayla?t?rmas?yla öne ç?k?yor. Lavantan?n büyüleyici kokusunu tamam?yla hissettiren Elavender, sakinle?tirici ve sinir sistemini düzenleyici özelli?inin yan? s?ra cildi ve saçlar? da besliyor. Etox ise antioksidan özelli?i ile vücuttaki toksinin at?lmas?n? destekleyerek detoks etkisi yarat?yor.

 

Total
0
Shares

Bir cevap yazın