2003 y?l?nda Dr. Enis Keskin taraf?ndan kurulan “Bliss Medikal Estetik” 16 y?ld?r ?stanbul Te?vikiye’ de, doktorlar?yla faaliyet göstermekte.


Aç?ld??? ilk y?llarda, cilt bak?mlar?ndan uzak do?u masaj?na, lazer epilasyondan, plastik estetik cerrahiye kadar hizmet veren “Bliss Medikal Estetik” 16 y?ll?k tecrübeleriyle ?uan gelinen nokta da cerrahi uygulama olmadan iyi ve genç görünmeye yönelik t?bbi uygulamalarla Avrupa’ dan, Körfez Ülkeleri ve Amerika’ dan Sa?l?k Turizmi ile klini?e gelen dan??anlar?na geni? alanda hizmet veriyor.


Bliss Medikal Estetik güvenilir ve etik duru?uyla, doktorlar?yla uzun y?llard?r bir arada olup, dan??anlar?na duymak istediklerini de?il, ihtiyaçlar? olan do?rultuda yönlendirme yaparak samimiyeti ilke edinmi?tir.


Bliss Medikal Estetik, kuruldu?u y?ldan bu yana, kök hücre, saç ekimi, mezoterapi, botox, dolgu, somon dna, göz alt? ???k dolgusu, akupunktur, zay?flama i?lemleri, ameliyats?z göz kapa?? operasyonu gibi çe?itli alanlarda hizmet vermeye devam etmekte…

Total
0
Shares