Bu hafta Terazi burcunda gerçekle?ecek Dolunay’?n beklenen etkilerini ?ebnem Ek?ib yorumluyor.

Haftan?n ilk iki günü özelikle pazartesi günü ili?kiler ve duygusal alanlar öne ç?karken Terazi Dolunay’? adalet ve denge ihtiyaçlar?n? ve beklentilerini en yüksek perdeye ta??yacak.

Tutkulu ve ne istiyorsak derinden arzularla besleyece?imiz bir haftaya giriyoruz. Öte yandan denge ihtiyac?n?n, hayatlar?m?zdaki belirsiz olan ne varsa tüm bu alanlar?n düzene girmesi iste?inin de artt??? bir süreç olacak. Terazi adaletle ilgili bir burçtur ve Ay’?n dolunay? tamamlayaca?? y?ld?z Chitra isteklerimiz ad?na bizi daha mücadeleci k?lan bir enerjiyi anlat?r.

?li?kiler ad?na zor bir y?ld?zd?r. Huzursuz yap?s? etkindir. Bu nedenle Dolunay enerjisinin aktif olaca?? hafta ortas?ndan bilhassa per?embe gününden itibaren ili?kiler ad?na hassas etkiler söz konusu ki neyi biriktirdi?inize veya ili?kilerinizde özgürle?mek istedi?iniz alanlara dikkat edin, bu alanlar bu hafta gündeminizi olu?turabilir.

Per?embe ve cuma günleri ise dolunay enerjisinin en yo?un oldu?u iki gün olarak dikkat gerektiriyor. Per?embe günü duygusal bask?n?n artaca??, enerjinin yüksek oldu?u ama do?ru seçimi yapmakta zorlanabilece?iniz bir gün olarak ekstra dikkat gerektiriyor.

Daha detayl?ca bakarsak, bu hafta pazartesi, per?embe ve cuma günü saat 14:00’e kadar olan zamanlar yeni ba?lang?çlar? desteklemiyor olacak.

Haftan?n enerjilerinden yo?un etkilenecek burçlar aras?nda ilk s?ray? Terazi ve Koç’lar çekmekte. Ate? ve hava elementleri yani Koç, Aslan ve Yay ile Terazi, Kova ve ?kizler yeni bir sürece h?zl? ba?l?yor ve hayatlar?n?zda önemli tamamlamalar? deneyimliyorsunuz.

15 Nisan Pazartesi günü +

Bal?k, Kova, Aslan ve Ba?ak burçlar? duygusal gelgitlere aç?k olabilir. Duygusal konularda bugün karar vermek için do?ru zaman de?il.

Ay büyüyor ve dolunaya do?ru gidiyor ve bugün Vedik Astroloji de Aslan burcunda konakl?yor. Ancak pazartesi günü Venüs’ün hayli s?k?nt?l? bir derecede seyir edecek olmas? Kova, Bal?k ve Aslan burçlar? için ili?kiler ve parasal konular ad?na dikkat etmek gerekti?ini vurguluyor. Bugün lüks al?mlar, maddi konular, parasal i?lerde risk almay?n ve karar verirken iyi dü?ünün.

Kamuyla ilgili i?ler, ad?mlar ve ba?lang?çlar ad?na destekli etkiler söz konusu. Önemli biriyle görü?me ve benzeri ad?m için ?artlar uygun olabilir ama anla?ma, sözle?me veya imza için günün etkileri çok uygun de?il. Bilhassa ö?leden sonra biraz daha dikkatli olmakta fayda var.

16 Nisan Sal? günü +

Aslan ve Kova burçlar? günü dinlenerek geçirmeye bak?n.

Venüs art?k Bal?k burcuna ula?t? ama hala derecesi zay?f ilerlemekte. Sal? günü Vedik astrolojisine göre Ay halen Aslan burcunda ilerliyor ancak farkl? bir y?ld?za geçti. PurvaPhalguni y?ld?z?nda ilerleyen Ay, bize dinlenme, rahatlama, biraz daha sakin ortamlarda bulunma uyar?s?nda bulunuyor.

Sal? günü normalde Mars etkisindedir. Mars, sal? günlerinden sorumludur. Ancak bu hafta di?er gökyüzü i?aretleri, Mars’?n dinamik ve aktif enerjisini dikkatli kullanmak gerekti?ini, bedeni ve zihni yormadan ilerlemek gerekti?ini anlatmakta. Çal???yorsan?z sal? günü a??r? aktif ve yo?un bir tempoda geçirmeyin, daha çok i?leri toparlayarak günü yönetmek uygun olacakt?r.

Yapman?z gereken i? ziyaretleri, kontaklar, görü?meler ad?na destekli olursunuz ama bir durumdan di?erine ko?turmak için günün ?artlar? uygun de?il.

Çal??m?yorsan?z, sal? gününü sosyal i?ler ve konularla geçirin. Dinlenin, a??r i?ler yapmay?n, çevrenizle görü?ebilir, kendinize vakit ay?rabilirsiniz. Ama zor ve kar???k i?leri bugüne almamak do?ru olur.

17 Nisan Çar?amba günü +

Ay Ba?ak burcunda, planl? olmak için ideal bir gün olacak. Ba?ak ve Bal?k burçlar? için ?ans etkilerinin yükseldi?i bir gün olacak.

Venüs derecesini toparlad? ve yakla??k üç haftal?k dönemde Bal?k burçlar?na destek verecek. Çar?amba günü yeni bir ba?lang?ç yapmak ve bir konuda ad?m atmak için destekli etkilerden geçece?iz.

Ay Ba?ak burcuna geçti ve günlük i?ler, planlamalar, her türlü organizasyon ve i? alanlar? için gün boyunca çok destekli olacak. Öncelikle Ay ve Merkür aras?nda paravartan yoga yani kar??l?kl? a??rlama söz konusu ki Ba?ak ve Bal?k burçlar? için hayli aktif ve ?ansl? bir gün olabilir.

Bal?k, Ba?ak, ?kizler, Yay, Kova, Bo?a ve Akrep burçlar? günün enerjilerini iyi kullanabilirler. Beklemedikleri yerden güzel destekler alabilirler. Di?er yandan tüm burçlar için bu haftan?n en aktif ve destekli günü çar?amba olarak dikkat çekmekte.

18 Nisan Per?embe günü +

Dolunay öncesi gerginlikler artabilir. Ba?ak, Terazi, Bal?k burçlar? özellikle dikkat etsinler…

Dolunay öncesi günlere f?rt?na öncesi sessizlik denir, bunun nedeni Dolunay ve yeni ay enerjilerinin oldu?u günler gökyüzü dengesizdir, bu süreçte bir gün öncesi ve dolunay?n biti? zamanlar?na dikkat etmek gerekir.

Per?embe günü sert bir gün olabilir ki; bugünü daha sakin ve rutin i?lerle geçirmek, önemli bir ba?lang?c? bugüne almadan hareket etmek önemli olacak. Bu etki per?embe gününün tamam?n? etkilerken, cuma saat 14.30′ a kadar devam edecek. Terazi ve Koç etkileri yüksek biri iseniz dolunay enerjisinden ve haftan?n etkilerinden daha yo?un nasipleneceksiniz.

19 Nisan Cuma günü +

Terazi Dolunay’? bugün tamamlan?yor…

Gizem ve gizlenen ?eyler ad?na Dolunay olaylara ve durumlara ???k tutacak, gerçeklerin aç??a ç?kmas?, haks?zl??a u?rad???n?z bir konuda sonuca ula?man?z, rahatlaman?z ad?na etkin bir Dolunay ya?an?rken; ili?kiler, evlilikler, duygusal beklentiler, ili?kilerinizle ba?lant?l? bilmeniz, anlaman?z ve görmeniz gereken bir durumu fark edece?iniz ?ekilde önünüze dü?mesi olas?.

Sezgiler ve fark edi?lerde büyük geli?meler olabilir. Rüyalar, hissiyatlar, özel ve derin sezgiler öyle güçlenecek ki hissedip, ya?ad?klar?n?za, size farkl? ?ekilde gelen veya önünüze dü?en bilgilere çok ?a??rabilirsiniz.

Per?embe gününden itibaren ba?layacak Dolunay enerjisi ile iç enerjileriniz yükselirken, denge ihtiyac?n?z artacak. Hayat?n?zdaki dengesizlikler, sizi yoran ki?iler, ili?kilerden ani ?ekilde kopma iste?i artabilir. Dolunay enerjisi Güne? taraf?nda Uranüs ile kontakta gerçekle?iyor ki aniden ve beklenmedik sürpriz geli?meler kap?n?z? çalabilir.

Dolunay’?n özgürle?me iste?ini, sizi s?kan, daraltan ne varsa hepsinden kurtulma güdünüzü de harekete geçirebilir. Özellikle ili?kiler konusunda kendini bask? alt?nda hisseden taraftan beklenmedik tepkiler gelebilir.

Bu nedenle özellikle hafta ortas?ndan itibaren ili?kilerinizde daha dikkatli olun ve kar?? tarafa alan b?rakarak, meselelerin üzerine gitmeyin veya ayn? ?artlar? zorlamay?n. Karma enerjilerinin çok aktif oldu?u günlerden geçiyoruz. Bu süreçler kabul etmedi?imiz, yüzle?mediklerimizle bizi h?zl? ?ekilde bir araya getirme e?iliminde ki, neden ba??ma geliyor duygusundan ç?k?p, neyi anlamam laz?ma dönmemiz önemli olacak.

Total
0
Shares