Bu testi tek ba??n?za de?il, etraf?n?za da yap?n. Yak?nlar?n?za, onlar?n karakteristik özelli?i olan yeteneklerini veya becerilerini sorun.

Büyük ihtimalle “ili?kisel” bir yetene?e, birkaç el becerisine veya teknik bir yetkinli?e sahipler. Tabii biraz alçak gönüllülük yapacaklard?r çünkü kendi de?erini d??a vurmak her zaman ho? kar??lanm?yor.

Ama yine de bizi biz k?lan özellikleri belirlemekte zorlan?yoruz. Psikanalist Anne-Marie Benoit’a göre, kendini objektif olarak de?erlendirmek mümkün de?il. Öncelikle ikiye ayr?l?p hep de?erlendiren hem de de?erlendirilen olamayaca??m?z için; sonra da kendimize asla tarafs?z bir gözle bakamayaca??m?z için.

Çünkü kendimize olan bak???m?z etraf?m?zdakilerin iyimser, kötümser ve dikkatsiz bak??lar?n?n kar???m?d?r. Di?er yandan geçmi?imizi, ili?kilerimizi ve eylemlerimizi inceleyecek zaman yarat?nca, gizli ya da aç??a ç?km?? güçlü yanlar?m?z? görebiliriz. Bu özel “güçler”, psikanaliste göre aile kültüründen geçmi? ve onlar taraf?ndan aç??a ç?kar?lm??; do?u?tan edinilmi? veya savunma mekanizmas? ve narsistik özellik olarak geli?tirilmi? olabilir (yaralar?m? sarmak için “iyile?tiriciyim”, dikkat çekmek için yarat?c?y?m, vs.)

Her ko?ulda yeteneklerimizi ke?fetmek veya onaylamak, narsisizmi besler. “Becerilerinin fark?na varmak, hayat?nda de?i?iklikler yapmaya giden önemli bir ad?md?r. Hayattaki, önceli?i kendine vermeye dikkat etmek gerekir,” diye ekliyor Benoit. Bu yüzden, kendimize bak?? aç?m?z?n dayatt??? ezbere cevaplardan kaç?nmak için hayal gücüne, duyarl?l??a ve bilinç d???na hitap eden bir test haz?rlad?k.

Bir tavsiyemiz var: Görselle?tirmeye ve anlat?lan sahneleri kafan?zda canland?rmaya vakit ay?r?n.

 

 

Yaz?: Flavia Mazelin Salvi ve psikanalist Anne-Marie Benoit

Çizimler: Wanda Kujacz

Çeviri: Ceylan Özçapk?n

Kaynak: PSYCHOLOGIES TÜRK?YE

Total
8
Shares